ANBI

ANBI - Protestantse Gemeente te Uithoorn

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (RCBB). (Ordinantie 11, art. 3). Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit minimaal 5 personen, allen lid van onze gemeente, van wie de meerderheid ambtsdrager is.

 

Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Generale regeling kerkelijk werkers, resp. rechtspositie kerkelijk medewerkers'.
Deze regelingen van de Protestantse Kerk Nederland vindt u via deze link: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx
Andere leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Baten en Lasten begroting rekening rekening
  2017 2016 2015
       
baten      
       
Opbrengsten uit bezittingen €            28.500 €            40.477 €            36.903
Bijdragen gemeenteleden €          190.000 €          196.476 €          197.479
Subsidies en overige bijdragen van derden €                    - €                    - €                    -
Totaal baten €          218.500 €          236.953 €          234.382
       
lasten      
          
Bestedingen Pastoraat (predikant) €            81.700 €          141.789 €          143.230
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €            10.000 €             8.318 €             8.714
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €            14.100 €           13.008 €           13.833
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) €            31.500 €           35.478 €           33.412
Salarissen (kerkelijk werker, koster, organist e.d.) €            62.200 €           40.954 €           28.448
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €            13.700 €           10.280 €             9.725
Lasten overige eigendommen en inventarissen €              5.300 €             6.154 €             3.092
Totaal lasten €          218.500 €         255.981 €          240.454
       
Saldo baten minus lasten €                    0 €          -19.027 €           -6.072
       
Onttrekking aan Reserve pastoraat €                    0 €           15.000 €           15.000
       
Resultaat €                    0 €            -4.027 €            8.928

 

Toelichting

Onze kerk zorgt zelf voor de benodigde inkomsten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van onze kerk. Onze kerk bezit enig vermogen in de vorm van woningen, kerkgebouwen en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Onze kerk ontvangt geen overheidssubsidie, behoudens voor de instandhouding van het rijksmonument de Thamerkerk.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en de kerkelijk werker en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Vanwege een vacature voor een predikant is tijdelijk in 2017 een kerkelijk werker aangesteld; de som van pastoraatskosten en salariskosten is daardoor tijdelijk lager. Er is besloten de Thamerkerk vanaf begin september 2017 niet meer voor diensten te gebruiken. Het is nog onduidelijk welke financiele gevolgen dat zal hebben; de kerk is ons eigendom. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

CB Login