ANBI

ANBI - Diaconie van de Protestantse Gemeente te Uithoorn

College van Diakenen

Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente hebben. Onder dit college valt ook het missionaire werk in het buitenland (Zending). Voor de werkzaamheden van dit college wordt verwezen naar het tabblad [Diaconie] op de hoofdpagina.

Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eind verantwoordelijk.

 

Beloningsbeleid

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

 

Doelstelling en activiteiten

De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen zijn onderdeel van de doelstelling en het beleid van de Protestantse Gemeente te Uithoorn, waarbij de nadruk ligt op:

 • betrokken zijn bij zwakkeren in samenleving en wereld;
 • oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld

Diaconale steun wordt gegeven aan oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd. Kernwoorden daarbij zijn:

 • Signaleren van misstanden, armoede, mensen in de knel)
 • Melden aan verantwoordelijken/overheid en onze gemeenteleden (fondswerving)
 • Helpen met woord en daad

Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van een landelijke kerk met vele Diaconieën. Door samenwerking via ons landelijk orgaan Kerkinactie (zie www.kerkinactie.nl) en daarmee inzet van professionele krachten is het “Signaleren, Melden, Helpen” effectiever.

 

Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij financieel (woord èn daad) organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerkinactie, dat (ook in het buitenland) een goede controle kan houden op een juiste besteding en voor continuïteit kan zorgen.

Meer over onze missie en visie kunt u lezen onder [Tabblad Diaconie > Missie en Visie]

Onze hoofdactiviteiten zijn “Signaleren, Melden, Helpen”. Het helpen resulteert vaak in activiteiten (zoals inzamelingen voor projecten) die worden aangekondigd via ons kerkblad OpWeg, de zondagsbrief en soms ook via de website. Ieder (school)jaar maakt het College van Diakenen een jaarverslag met daarin de activiteiten. Dit jaarverslag is op te vragen bij het secretariaat.

 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Het College heeft als streven om ontvangen giften ook t.l.v. dat boekjaar uit te geven. Voor zover mogelijk gebeurt dit conform de bedragen en aan de doelen aangegeven in de begroting.

 

  Batenrekeningen (Inkomsten) rekening
    2016
B1 ontvangen interest bank  €    1.660
B2 vrijwillige bijdragen (jaarlijkse actie)  €  43.348
B3 collecten in kerkdiensten  €  16.534
B4 overige bijdragen levend geld  €    1.049
  totaal  €  62.591
     
  Lastenrekeningen (Uitgaven) rekening
    2016
  ondersteuning diaconaal en missionair werk  
D1 diaconaal: ondersteuning van personen  €     914
D2 diaconaal: ouderenwerk plaatselijke gemeente  €   1.741
D3 diaconaal: ondersteuning plaatselijke organisaties  €   2.430
D4 diaconaal: ondersteuning landelijke organisaties incl. Kerkinactie  € 10.869
D5 diaconaal: ondersteuning wereldwijde organisaties incl. Kerkinactie  € 22.759
D6 diaconaal: noodhulp rampen  €   3.073
M1 missionair: ondersteuning wereldwijde organisaties incl. Kerkinactie  € 12.000
  totaal  € 53.786
  algemeen  
A1 onkosten kerkdiensten w.o. kerktelefoon  €       674
A2 kosten wijkwerk (attenties wel en wee) en gemeenteavonden  €       526
A3 diaconale quota (verplichte afdracht landelijk orgaan)  €    3.763
  totaal  €    4.963
  algemeen organisatie  
O1 kosten vrijwilligers (vakliteratuur, cursus)  €       245
O2 kosten administratie  €       359
O3 bankkosten (geld storten, transactiekosten etc)  €       502
  totaal  €    1.106
   Toevoeging noodfonds ondersteuning van personen   €    2.736
  lasten totaal  €  62.591

 

 

Toelichting bij de inkomsten:

Het College ontvangt inkomsten via een jaarlijkse financiële actie onder onze leden(B2), collecten tijdens de kerkdiensten (B3) en inzamelingsacties, donaties (B4), legaten en rente (B1).

 

Toelichting bij de uitgaven:

Ondersteuning Diaconaal en Missionair werk.

 • Diaconaat in Uithoorn: zowel rechtstreekse financiële hulp aan personen in Uithoorn (D1), ouderenwerk (bijeenkomsten, gemeentereisje, kerstattenties) (D2) als ondersteuning (D3) van “diaconaal” werk door plaatselijke organisaties zoals St. Thamerthuis, St. de Wissel, St. Urgente Noden Uithoorn en de lokale afdelingen van De Zonnebloem en Amnesty International.
 • (D4) Binnenlands Diaconaat: we ondersteunen organisaties die zich inzetten voor mensen die in de knel zitten of dreigen te komen, zoals jongeren zonder thuis, ouderen, zieken, verslaafden, vluchtelingen, gevangenen en ex-gedetineerden, voedselbanken en pastoraat voor gasten.
 • (D5, D6)) Diaconaat wereldwijd omvat Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking: We ondersteunen veel projecten en organisaties die mensen helpen een menswaardig bestaan op te bouwen, zowel t.a.v. voedselzekerheid als rechten. Vaak is noodhulp nodig om de eerste honger te stillen. Speciale aandacht gaat uit naar de kinderen via “Kinderen in de knel”.
 • (M1) Missionair wereldwijd (Zending): Wij voelen ons ook verbonden met andere christelijke gemeenschappen wereldwijd. Wij ondersteunen kerkgenootschappen in buitenland en organisaties die de interreligieuze discussie aangaan en die het geloof verspreiden (vrijwel altijd gecombineerd met gezondheidszorg, technische opleidingen etc.)

 

Algemeen (overige kosten).

 • (A1) Kerkdiensten: Via de kerktelefoon kunnen gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen komen de kerkdienst bijwonen, wij zijn blij dat zij hierdoor met ons verbonden zijn.
 • (A2) Wijkkosten: Als teken van medeleven is een kleine attentie bij een (pastoraal of diaconaal) bezoek bij fijne en minder fijne gebeurtenissen vaak op haar plaats.
 • (A3) De landelijke kerk legt ons een diaconaal quotum op. Met dit quotum kan de landelijke kerk het diaconale werk coördineren. Via het klimaatplan zetten wij ons in voor een beter klimaat.

 

Algemeen (organisatie).

 • (O1, O2) Onze onbetaalde vrijwilligers ontvangen vakliteratuur en gemaakte onkosten, ook bijvoorbeeld voor cursussen, worden vergoed. Kosten voor beheer, secretariaat en (financiële) administratie (w.o. folders financiële actie) worden zoveel mogelijk beperkt.
 • (O3) De bankkosten worden opgelegd door de bank en zijn kosten voor het storten van contant geld en kosten van de transacties.

 

 

CB Login