ANBI

ANBI - Protestantse Gemeente te Uithoorn (PGU) en ANBI Diaconie van de Protestantse Gemeente te Uithoorn

 

Algemeen: onderdeel van de landelijke kerk (op beide van toepassing)

De Protestantse Gemeente te Uithoorn (hierna te noemen PGU) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland www.pkn.nl (hierna te noemen PKN). De PGU is een zelfstandig onderdeel van de PKN als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De Diaconie van de Protestantse Gemeente Uithoorn is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen waarmee ook de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Uithoorn en daarmee op het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen van deze gemeente. Binnen de Protestante Kerk is een strikte scheiding tussen financiën benodigd voor de instandhouding van onze kerkgemeenschap (College van Kerkrentmeesters) en financiën benodigd voor hulp aan anderen (College van Diakenen).

 

Samenstelling bestuur (op beide van toepassing)

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente; predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De ambtsdragers staan genoemd op deze website [Over onze gemeente > Kerkenraad].

De ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 kerkorde

Doelstelling/visie (op beide van toepassing).

De Protestantse Gemeente van Uithoorn heeft de Bijbel als inspiratiebron.

Zij is als gemeente van Christus een ontmoetingsplaats, waar ruimte is voor het ervaren van God in het vieren, leren en dienen. Dat betekent dat onze missie is:

  • omzien naar elkaar
  • oog hebben voor de ontwikkelingen in de samenleving veraf en dichtbij en daarvoor openheid en ruimte bieden binnen onze activiteiten
  • betrokken zijn bij zwakkeren in de samenleving.

 

Beleidsplan (op beide van toepassing).

Als we teruggaan naar onze basis, de missie van de Protestantse Gemeente te Uithoorn (PGU), dan zien we dat alle elementen van deze basis terugkomen in de activiteiten binnen de gemeente. De Bijbel is inspiratiebron in onze vieringen, in leerhuizen en huiskringen. De PGU wordt door velen ervaren als een ontmoetingsplaats waar ruimte is om God te ervaren, waar gevierd wordt, geleerd en gediend. Er is een sterk gevoel van gemeenschap in het omzien naar elkaar. In vieringen, diaconaat, activiteiten van Vorming & Toerusting, van kerkcafé en preek van de leek is oog voor de ontwikkelingen in de samenleving veraf en dichtbij. Via de diaconie is de PGU betrokken bij zwakkeren in de samenleving. Waar gemeenteleden vooral hiaten zien, is de aansluiting met ‘buiten’, met mensen aan de rand van de kerk, kerkverlaters en buitenkerkelijken. En waar vooral zorgen over zijn, is de toekomst qua ledenaantal, jongere generaties en financiën. In de aanbevelingen komt dat allemaal terug. De teruglopende financiën dwingen ons om goed naar de toekomst te kijken en misschien drastische maatregelen te nemen om de financiën gezond te houden maar we kunnen ook een ander perspectief aannemen en het als kans zien om eens buiten de gebaande paden te zoeken.

De complete tekst van ons beleidsplan 2015-2010 vind u hier. Ons plan sluit aan op het beleidsplan 2013-2016 van de Protestantse Kerk in Nederland en dat plan vind u op hun website via deze link: http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/AZ-12-16-Beleidsplan-Dienstenorganisatie-2013-2016.pdf.

 

Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van alle activiteiten. Bij de uitvoering van die activiteiten wordt gebruik gemaakt van de vele actieve leden in onze gemeente. Deze activiteiten worden aangekondigd via ons kerkblad OpWeg, de zondagsbrief en/of website.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Elders op deze website vindt u informatie over de activiteiten die binnen of vanuit onze Protestantse gemeente plaats vinden. Al deze activiteiten zijn eigenlijk gericht op het verbinden van gemeenteleden en/of mensen van goede wil in onze samenleving en passen binnen ons mission statement.

Zij zijn te rangschikken onder de thema’s vieren, leren en dienen.

1. Vieren. Iedere zondag worden, meestal in beide kerkgebouwen, erediensten georganiseerd. Voorgangers zijn meestal onze eigen predikanten, maar zonodig gastpredikanten. Muzikale medewerking wordt verleend door onze eigen organisten en soms door zingende of een instrument bespelende gemeenteleden. Op projectbasis wordt een gelegenheidskoor geformeerd. Incidenteel verlenen koren van buiten de gemeente hun medewerking. Verder zijn er natuurlijk rouw- en trouwdiensten.

2. Leren. Er is in samenwerking met de rooms-katholieke parochies een uitgebreid aanbod van activiteiten in het kader van Bezinning en Verdieping. Zie het volledige programma elders op de website. Ook voor de jeugd en jongeren worden veel activiteiten georganiseerd, waarbij het naast de onderlinge ontmoeting de bedoeling is ze te informeren en te laten nadenken over geloofszaken en maatschappelijke thema’s. Verder zijn er diverse kringen; groepen van circa 10 gemeenteleden die elkaar regelmatig om beurten thuis ontmoeten. Iedere kring bepaalt zelf in welk thema men zich wil verdiepen. De meeste groepen zijn selfsupporting maar sommige worden begeleid door een predikant of de kerkelijk jeugdwerker.

3. Dienen. Het dienen binnen de gemeente bestaat vaak uit pastoraat, het geven van zorg en aandacht, het omzien naar elkaar. Dat wordt gedaan door de predikanten of de kerkelijk werker, maar er is ook veel onderling pastoraat, soms ad hoc, maar soms georganiseerd via pastoraal medewerkers en contactpersonen. Financiële en praktische ondersteuning vinden vaak plaats door de diaconie. Die richt zich ook op het onder-steunen van personen of organisaties buiten onze eigen gemeente, zowel binnen als buiten Uithoorn. Maandelijks wordt een ontmoetingsmaaltijd georganiseerd en is er een seniorenmiddag. Er is ook een inloopkoffieochtend. Samen met een rooms katholieke pastor organiseert een predikant jaarlijks een rouwgroep.

Als dienst aan de samenleving wordt zes maal per jaar een KerkCafé Uithoorn georganiseerd. We bieden een podium waar gesproken en gediscussieerd wordt over onderwerpen op het gebied van gezondheid, politiek, economie, milieu, sport, kunst, religie en overige maatschappelijke thema’s.

Zie voor meer informatie www.kerkcafeuithoorn.nl

Ongeveer zes keer per jaar wordt er een Preek van de Leek gehouden. Een plaatsgenoot wordt gevraagd om binnen de vorm van onze vertrouwde liturgie, met behulp van tekst en muziek duidelijk te maken wat hem of haar drijft in het leven. Daarbij zou iemand geïnspireerd kunnen zijn door Bijbelse verhalen of geloof, maar mogelijk ook door andere bronnen.

 

CB Login