Armoede

Armoede

Armoede komt, ook in Uithoorn, wel degelijk voor, ondanks het feit dat we leven in een welvarend land met goede sociale voorzieningen van de overheid. Als christenen geloven wij dat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan. Armoede tast dat menswaardige bestaan aan. Daar waar mogelijk willen wij onze medemens ook ondersteunen. 

 

Voordat die sociale voorzieningen waren, was men afhankelijk van de steun van kerken, via de Diaconie (of Parochiële Charitas), maar ook nu is voor sommige mensen nog steeds de financiële steun van de Diaconie noodzakelijk. De officiële lezing van de overheid is dat sociale uitkeringen een leven zonder armoede mogelijk maken en in de meeste gevallen kan men door die uitkeringen èn een verantwoord uitgave patroon leven zonder armoede. Maar door een ongunstige persoonlijke situatie (zoals ziekte of financiële tegenvallers) of een opeenstapeling van bezuinigingen kunnen mensen met een uitkering onder de armoede grens komen. Ook werkende mensen met een deeltijdbaan (en ZZP-ers) lopen dat risico. Daarnaast zijn er mensen die eigenlijk een uitkering zouden kunnen aanvragen maar niet weten hoe en bij welke instantie dat moet, of zich ervoor schamen dat ze financiële ondersteuning moeten aanvragen.

 

Het moeten erkennen dat je het zelf financieel niet redt, vraagt om moed. Om dit een ander te melden ander vraagt om vertrouwen in die persoon. Als diakenen hebben wij, evenals onze predikanten en ouderlingen, ons ambtsgeheim en wij gaan op discrete wijze om met uw informatie.

 

De (plaatselijke) overheid geeft via websites informatie en op het gemeentehuis zijn er medewerkers van de sociale dienst die kunnen adviseren. Maatschappelijk werkers van Vita Welzijn&Advies (locatie Waterlinie) zijn op de hoogte van die voorzieningen en kunnen begeleiden en helpen, ook bij complexere situaties.

 

Als de sociale voorzieningen niet afdoende zijn of te lang op zich laten wachten, kunnen hulpverleners in geval van acute financiële nood de hulp inroepen van Stichting Urgente Noden Uithoorn (www.urgentenodenuithoorn.nl), een stichting die door ons financieel wordt ondersteund en waar wij vanaf de oprichting bij betrokken zijn. 

 

Ook onze Diaconie heeft de financiële mogelijkheden om mensen te ondersteunen en dat willen we ook, want armoede hoort niet thuis in onze samenleving. Soms bestaat die hulp uit een boodschappenpakket of leefgeld, een andere keer uit het betalen van rekeningen zodat gas, licht of water niet wordt afgesloten en men tegen ziektekosten verzekerd blijft. Soms is een ‘zeer wenselijk’ huishoudelijk apparaat defect en is er geen geld voor en nieuwe koelkast of wasmachine. In al die gevallen kan de Diaconie het leven weer een stukje leefbaarder maken, dankzij uw financiële steun.

 

Hulp bij armoede gebeurt in stilte en vereist discretie.

Als u een armoede-situatie ontdekt waar wij bij kunnen helpen kunt u contact met ons opnemen. Dat kan door contact op te nemen met de voorzitter, één van onze predikanten  of door een email te sturen aan  met  uw naam, telefoonnummer en adres  en het verzoek met u contact op te nemen.

 

CB Login