Financien

Financiën

Verbondenheid met de mensen om ons heen: Diaconie en Zending

Als kerkgemeenschap voelen we ook ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd. En dat blijft niet alleen bij woorden. Daarvoor zijn ook daden nodig zoals door het financieel ondersteunen van mensen die hulp nodig hebben zowel rechtstreeks als via organisaties die ter plekke dat ondersteunende werk uitvoeren. Die diaconale steun worden gegeven aan oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. De steun aan binnenlandse projecten en organisaties in het buitenland verloopt veelal via ons landelijk orgaan, Kerkinactie (zie www.kerkinactie.nl), dat een goede controle kan houden op een juiste besteding.

Het College van Diakenen is, zowel qua uitvoering als financiën, verantwoordelijk voor het Diaconale werk. Hieronder valt zowel het diaconaal omzien naar de medemens zowel in Uithoorn, in Nederland en wereldwijd: werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking en noodhulp. In onze gemeente valt ook de Zending onder de verantwoordelijkheid van dit college.

Strikte scheiding van geld

Van oudsher (Handelingen 6) is de zorg voor de hulpbehoevende medemens uitgevoerd door ambtsdagers die speciaal hiervoor zijn aangesteld, de diakenen. De financiën van het College van Diakenen zijn strikt gescheiden van de financiën van de kerk die onder het College van Kerkrentmeesters valt. Op deze manier weet u zeker dat geld dat geeft voor een diaconaal doel ook voor een diaconaal doel wordt gebruikt.

 

Bijdragen naar vermogen

Iedereen is welkom in onze gemeente. We maken geen onderscheid in personen met of zonder beperking, oud of jong, man of vrouw, ongeacht geaardheid, huidskleur of afkomst, arm of rijk. Ieder gemeentelid is een volwaardig lid met dezelfde rechten. Omdat de financiële mogelijkheden verschillen per gemeentelid vragen wij onze gemeenteleden om naar vermogen bij te dragen zodat we onze kerkgemeenschap met haar opdracht in stand kunnen houden. We nodigen u uit van harte uit om ook bij te dragen. 

Onze bankrekening is NL26 RABO 0378 5225 90 t.n.v. PGU Diaconie en Zending

De bijdrage administratie:heeft als bankrekening   NL85 RABO 0363 5078 68 t.n.v. PGU Diaconie en Zending

 

Een indicatie van de begrootte uitgaven om ons werk mogelijk te maken

 

   
   

Werelddiaconaat

21.600

   

Binnenlands Diaconaat

10.800

   

Diaconaat in Uithoorn

5.700

   

Landelijke bijdragen

4.600

   

Algemeen (attenties wijken, materialen, administratie)

5.300

   

Diaconaat totaal


48.000

   

Zending

12.000

 

Diaconaat in UithoornZowel de rechtstreekse financiële hulp aan personen in Uithoorn, ouderenbijeenkomsten, gemeentereisje, kerstattenties en jeugdprojecten binnen onze kerk als ondersteuning van “diaconaal” werk door plaatselijke organisaties zoals St. Thamerthuis, St. de Wissel, St. Urgente Noden Uithoorn en de lokale afdelingen van De Zonnebloem en Amnesty International.

Binnenlands Diaconaat:we ondersteunen veel organisaties die zich inzetten voor mensen die in de knel zitten of dreigen te komen, zoals jongeren zonder thuis, ouderen, zieken, verslaafden, vluchtelingen, gevangenen en ex-gedetineerden, voedselbanken en pastoraat voor gasten in ons land.

Werelddiaconaat: We ondersteunen veel projecten en organisaties die mensen helpen een menswaardig bestaan op te bouwen, zowel t.a.v. voedselzekerheid als rechten. Vaak is noodhulp nodig om de eerste honger te stillen. Speciale aandacht gaat uit naar de kinderen via “Kinderen in de knel”. De ontwikkelingssamenwerking maakt hier deel van uit.

Landelijke bijdragen: Onder andere de diaconale landelijke bijdrage en het klimaatplan (milieu)

Algemeen:o.a. wijkkosten (attenties bij fijne en minder fijne gebeurtenissen, wijkavonden), de kerkradio, materialen en toerusting diakenen, administratie en bankkosten.

Zending: Wij voelen ons ook verbonden met andere christelijke gemeenschappen wereldwijd. Via de zending ondersteunen wij kerkgenootschappen in buitenland en organisaties die het geloof verspreiden, vrijwel altijd gecombineerd met gezondheidszorg, technische opleidingen etc. 

 

 

 

 

CB Login