Ouderen

Ouderen

Diaconie en ouderen

Van oudsher heeft de kerk, veelal vormgegeven door de Diaconie, veel aandacht voor ouderen. Ouderen kunnen door hun leeftijd, afnemende gezondheid en inkomen tot de zwakkeren van de samenleving gaan behoren. Gelukkig geldt dat lang niet voor iedere oudere, maar met het klimmen der jaren nemen de mogelijkheden af en neemt meestal ook de eenzaamheid toe. Dankzij de overheidsvoorzieningen, zoals de AOW, en zorgverzekeringen, kunnen de meesten ook financieel goed rond komen, maar dat geldt niet voor iedereen.

De ouderen en ook de langdurig/ernstig zieken van onze gemeente krijgen met Kerst een kerstattentie die vergezeld gaat met een kerstgroet van één van de predikanten. Het verzorgen van die kerstattentie (zo’n 280) wordt door diakenen gedaan, het rondbrengen meestal via de contactpersonen in de wijken.

Zoals bij ‘Diaconaat Binnenland’ al is beschreven kunnen we bij gemeenteleden thuis een kerkradio plaatsen en is er de mogelijkheid om thuis de maaltijd van de Heer mee te vieren. Vaak behoren deze gemeenteleden tot de ouderen van onze gemeente. Maar gelukkig kunnen velen wel naar de kerk komen. Gemeenteleden die wat minder mobiel zijn, kunnen gebruik maken van de autodienst. Namens de Diaconie coördineren twee dames de autodienst voor vervoer naar onze beide kerken.    

Diakenen zijn actief in Het Hoge Heem, zowel bij het omzien naar de  bewoners, tijdens activiteiten als bij de weeksluiting. De weeksluiting wordt afwisselend door een Rooms Katholieke pastor of een Protestantse predikant geleid, bij de Protestantse diensten is een diaken als ambtsdrager aanwezig. Vier maal per jaar wordt hier de Maaltijd van de Heer gevierd. Met Kerst krijgen alle bewoners, namens de kerken, een kerstattentie, om het jaar wordt deze door ons verzorgd.

De diaconie levert een financiële bijdrage voor de seniorenreisjes, zodat die betaalbaar blijven voor de ouderen.

CB Login