Kerkblad

Uit Op Weg 13 2017

MEDITATIE
‘Vertel me wat je eet en leest en ik zeg je wie je bent’ is een bekende uitspraak. Hierop zou je kunnen variëren: vertel me welke sport je beoefent, en ik zeg je wie je bent. Vertel me wat je drinkt, en ik zeg je wie je bent. Vertel me wat je denkt over bepaalde thema’s en de stemwijzer zegt je welke partij het beste bij je past.
‘Vertel me welk lied je graag zingt, en ik zeg je welke rol je geloof, welke rol God speelt in je leven’. Onlangs moest ik hieraan denken bij een afscheidsdienst van een gemeentelid. Hij had een lange lijst met liederen achtergelaten, die gezongen zouden kunnen worden. Ik nam de lijst door en werd geraakt door wat ik hieruit leerde, namelijk hoe deze man zijn geloof beleed door middel van deze lijst met liederen.
Ik vermoed dat iedereen wel een of meerdere liederen heeft die hij of zij graag zingt. Misschien heeft u ook wel een lied waarvan u denkt: dat hoeft van mij niet (meer). Dat heb ik bij ‘Wat de toekomst brengen moge’. Dit roept bij mij in eerste instantie wrevel op. Hoezo, leer mij volgen zonder vragen? En wil mij als een kind behandelen? Maar als ik er wat over nadenk, me niet meer stoor aan wat ik betuttelend vind, dan is het een lied van overgave, een lied van vertrouwen. Dan begrijp ik wel dat het een lied is dat mensen nog graag zingen.
Persoonlijk ben ik gecharmeerd van de liederen van Huub Oosterhuis. Eén daarvan is:

Die mij droeg op adelaarsvleugels,
die mij hebt geworpen in de ruimte
en als ik krijsend viel,
mij ondervangen met uw wieken en weer opgegooid
totdat ik vliegen kon op eigen kracht.

Tom Löwenthal heeft er een melodie op gemaakt, die de kracht van de woorden versterkt. Het lied kan me zomaar uit het niets raken, terwijl ik het al vaak heb gehoord. Mooi vind ik het beeld van de adelaar, die haar jongen eerst op haar vleugels draagt en vervolgens onder hen gaat vliegen om ze op te vangen. We moeten zelf ons leven leven, maar God zal ons nooit verloren laten gaan. God zal ons altijd weer opvangen, ondervangen zoals een adelaar dat doet. Maar God zal ons ook altijd weer laten gaan, het weer zelf laten doen. Zo worden we geen marionetten, maar mensen met een eigen wil en een eigen verantwoordelijkheid.
Welk lied zingt of hoort u graag?
Trudy Joosse-Ridder, kerkelijk werker.

 

PS. Mocht u denken: ‘je was toch weg?’ dan hebt u gelijk. Dat ik de meditatie voor dit nummer nog zou schrijven was al in januari afgesproken. De andere bijdragen zijn het gevolg van het feit dat ik de eerste twee weken van juli de honneurs heb waargenomen tijdens de vakantie van ds. Joep Dubbink.

 

KERKDIENSTEN
Aanvang 10.00 uur                                    Collecte:
23 juli 2017
Thamerkerk ds. J. Dubbink                        1. Diaconie – Algemeen
Gaarne uw liedboek meenemen!!               2. Instandhouding Eredienst
De Schutse geen dienst.

 

30 juli 2017
Thamerkerk ds. J. Dubbink Schrift en Tafel 1. Project Werelddiaconaat
Gaarne uw liedboek meenemen!!               2. Instandhouding Eredienst
De Schutse geen dienst                          3. Jeugdwerk

 

6 augustus 2017
Thamerkerk geen dienst                          1. Diaconie – Algemeen
De Schutse ds. J. Dubbink                         2. Instandhouding Eredienst

 

13 augustus 2017
Thamerkerk geen dienst                         1. Kerk in Actie - Zending
De Schutse ds. R. van der Weg                 2. Instandhouding Eredienst

 

20 augustus 2017
Thamerkerk geen dienst                        1. Diaconie – Algemeen
De Schutse ds. J. Dubbink                       2. Instandhouding Eredienst

 

27 augustus 2017
Thamerkerk ds. J. Dubbink                      1. Diaconie – Algemeen
De Schutse ds. C. Stoll, Wilnis                 2. Instandhouding Eredienst
                                                            3. Jeugdwerk

 

3 september 2017
Thamerkerk ds. A. Baarslag, Amersfoort   1. Project Werelddiaconaat
De Schutse ds. W. Eeltink                        2. Missionair werk

 

Kerkradio: Thamerkerk kanaal 17, De Schutse kanaal 4 of kerkomroep.nl/Uithoorn
***
Koffiedrinken: elke zondag in beide kerken
***

Kopij voor Op Weg 1 kunt u inzenden tot woensdag 30 augustus 20.00 uur.
***

AGENDA
wo 30 aug tot 20.00 u: inleveren kopij voor Op Weg 1
wo 20 sep tot 20.00 u: inleveren kopij voor Op Weg 2
Elke donderdag Koffieschenkerij in De Schutse van 10.00 uur tot 11.30 uur

 

ROOSTER OP WEG 2017-2018

Uitgave Kopij inleveren             Uitgave datum

1.         wo 30 augustus            ma 4 september
2.         wo 20 september          ma 25 september
3.         wo 11 oktober              ma 16 oktober
4.         wo 16 november           ma 20 november
5.         wo 13 december           ma 18 december (kersteditie)
6.         wo 10 januari 2018       ma 15 januari 2018
7.         wo 7 februari                ma 12 februari
8.         wo 14 maart                 ma 19 maart (paaseditie)
9.         wo 11 apr                     ma 16 april
10.        wo 9 mei                     ma 14 mei
11.        wo 6 juni                     ma 11 juni
12.        wo 11 juli                    ma 16 juli

 

JARIGEN
Merkwaardig.

Vijftig eurocent in de collectezak is een heleboel geld
maar het is bedroevend weinig als je ermee boodschappen gaat doen.
Merkwaardig ......
Een kerkdienst van meer dan een uur is lang,
maar een film van twee uur verveeld nooit.
Merkwaardig .......
Als ons gevraagd wordt een gebed uit te spreken, dan schiet ons
niets te binnen,
maar met vrienden kletsen we honderduit.
Merkwaardig.....
Hoe spannend is het als een voetbalwedstrijd met een kwartier wordt verlengd,
maar als een voorganger ietsjes te lang preekt kijken we demonstratief op ons horloge.
Merkwaardig.......
Een heel hoofdstuk uit de Bijbel achter elkaar lezen kost moeite,
maar een roman moet beslist vandaag nog uit.
Merkwaardig........
In de schouwburg wil iedereen zover mogelijk vooraan zitten,
maar in kerk zoveel mogelijk achteraan.
Merkwaardig........
Hoe moeilijk Christenen te bewegen zijn om van hun Heiland te getuigen,
maar hoe enthousiast ze soms meedoen als er geroddeld wordt.
Merkwaardig.........
Hoe goed we de fouten van anderen zien
en hoe goed we het met onszelf getroffen hebben.
Merkwaardig........
Hoe gemakkelijk we de Here alles durven vragen,
maar hoe weinig we Hem danken voor al zijn gaven.

Dat onze God dit alles ziet en weet en ondanks dat ons toch liefheeft,

Merkwaardig toch ..........

 

Voor allen een goede vakantietijd en een hartelijke groet,
Cobie Hoogstad

 

IN MEMORIAM Pieternella Hakker-Buis
Op 91-jarige leeftijd is op 7 juli overleden ons gemeentelid Pieternella Hakker-Buis. Zij woonde de laatste jaren van haar leven in Het Hoge Heem. We herdachten haar op 14 juli in haar geliefde Thamerkerk, waar zij en haar man zoveel herinneringen hebben liggen. Omdat ze daar beiden in de buurt opgroeiden was het al de kerk van hun jeugd. Later zijn ze er getrouwd en 7 jaar geleden werd Jan Hakker vanuit de Thamerkerk begraven. Net als toen moest ook dit een dankdienst zijn, want er was ook nu veel om voor te danken. Er waren veel goede herinneringen. Nel Hakker-Buis was een zorgzame vrouw, die samen met haar man veel goeds gedaan heeft voor anderen. Zoon Ronald vond er een warm thuis, neven en nichten waren er altijd welkom. Aan de hand van het lied ‘Neem Heer mijn beide handen’ en andere liederen die ze had achtergelaten (‘geliefde verzen voor een belangrijke week’) constateerden we dat mevrouw Hakker zich gezien en gedragen voelde door God, dat Hij een belangrijke rol in haar leven had gespeeld. Dat de herinneringen aan deze markante vrouw en haar manier van leven troostrijk mogen zijn voor haar zoon Ronald en zijn vrouw Gosia, nicht Nellie en alle anderen die haar zullen missen.
Trudy Joosse-Ridder, kerkelijk werker

 

BEDANKT
Hartelijk dank voor de bloemen, vele kaarten en brieven na het overlijden van mijn man. Het was hartverwarmend en heeft mij erg goed gedaan.
Wil de Wit-van den Berg

 

KERKENRAAD
In een vorig kerkblad stond de oproep voor een nieuwe scriba. Onze huidige scriba, Gerie van Schaik, is nog steeds enthousiast aan het werk als scriba, maar haar termijnen als ambtsdrager zitten er ruimschoots op. Vandaar de zoektocht naar een nieuwe scriba.
Dit heeft iemand opgeleverd! Joke Bos is een paar jaar geleden in Uithoorn komen wonen en voelt zich thuis in onze gemeente. Zij is bereid het scribaat op zich te nemen en kijkt ernaar uit om in onze kerk mee te gaan denken en doen. Gerie zal haar natuurlijk uitgebreid inwerken. De kerkenraad is verheugd dat Joke scriba wil worden. De bedoeling is dat zij 1 oktober als ouderling bevestigd wordt en per januari 2018 het scribaat van Gerie overneemt.
Er is altijd een formele procedure voor ambtsdragers. Daarover hoort u in een later stadium meer, maar de kerkenraad brengt u via deze weg graag op de hoogte van de toekomstige overdracht van het scribaat.
Marianne Mak, voorzitter

 

DIACONIE
Iets of niets
Doen wij ‘iets’, in de vorm van collecteren, acties of een jaarproject zoals Kinderen in de Knel. Dan is de kans groot dat wij de ontvangen collecten door kunnen geven aan onze partners in de wereld. Zij kunnen daar op hun beurt goede dingen mee doen. Doen wij daarentegen niets, dan is er een grote kans dat er ook niets gebeurt. De diaconie heeft het eerste halfjaar ‘iets’ gedaan voor Kinderen in de Knel. Dat heeft wel degelijk ‘iets’ op geleverd, ter waarde van € 1785.45. Wij als diaconie zijn daar bijzonder verguld mee en bedanken vanzelfsprekend alle gevers hartelijk. Op 30 juli collecteren wij tijdens de dienst van Schrift en Tafel in de Thamerkerk weer voor Kinderen in de Knel met het nieuwe project 'geen kinderarbeid op het platteland van India'. In een volgende Op Weg vertel ik meer over dit project. Op 13 augustus collecteren wij in De Schutse voor de kleine Koptische gemeenten in Egypte. Deze kleine gemeenschappen houden zich moeilijk staande in de Islamitische omgeving. Kinderen uit die gezinnen willen graag meer leren uit en over de Bijbel waardoor ze steviger in hun schoenen staan. De lokale partner van Kerk in Actie, het 'Egyptisch Bijbelgenootschap, organiseert daarvoor een soort bijbelquiz, die een groot succes is. Er doen via zondagsscholen honderdduizend kinderen aan mee. De kinderen die de vragen goed invullen krijgen een geïllustreerde versie van het Nieuwe Testament.
Men wil dit jaar weer zo´n competitie houden en dat kost geld. Wij vragen u deze collecte te steunen, zodat de kinderen in Egypte op een speelse manier de Bijbel te leren kennen. En om met een variant van de aanhef van dit artikel te eindigen, namens u 'doen wij iets, ontvangen wij iets en geven iets'.
Namens de diaconie en zwo, Fred van de Water

 

Geschiedenis van de Gereformeerde kerk van Uithoorn
Op internet staat sinds kort de geschiedenis van de Gereformeerde kerk van Uithoorn. De geschiedenis begint bij de oprichting in 1852 als Christelijke Afgescheidene Gemeente te Mijdrecht aan de Amstel en eindigt met de verbouwing van de Schutse in 2009. een foto van het nieuwe interieur. De redactie van ‘Gereformeerdekerken.info’ probeert iedere Gereformeerde kerk in Nederland in kaart te brengen. De geschiedenis van heel wat Gereformeerde kerken staat op de website. De pagina over Uithoorn is geschreven door G.J. Kok, één van de redacteuren van de site. Aardige bijkomstigheid is dat mijn boekje over de Kruiskerk (1917-1992) voor de heer Kok één van de bronnen geweest is. Maar er staan ook nieuwe gegevens over de kerk op de site. Bijvoorbeeld over kandidaat Geert van Tubbergen, die de eerste geestelijke ‘oefenaar´ van de prille gemeente is geweest en in 1856 met tweederde van de gemeenteleden naar Grand Rapids in de Verenigde Staten vertrok. Het zijn gegevens over die Geert van Tubbergen, die ik toen nog niet wist. Ook het fusieproces tussen de Hervormde kerk en de Gereformeerde kerk met de fusie in 2006 wordt toegelicht.
De website vindt u door op de bekende balk op Internet Explorer in te vullen: ‘Gereformeerdekerken.info’. U komt dan op de website Gereformeerdekerken.info. Rechts vindt u op de site een groen hokje met een vergrootglas en als u dat aantikt, krijgt u diverse resultaten waarin Uithoorn genoemd wordt. Het bovenste artikel gaat over de Gereformeerde kerk. Misschien bent u in een andere Gereformeerde Kerk opgegroeid. Dan kunt u die plaatsnaam invullen en wellicht is de geschiedenis van die kerk ook al beschikbaar.
Kortom zeer boeiend om te lezen. Veel leesplezier!
Mocht u niet over internet beschikken en toch de geschiedenis graag willen lezen, dan zorg ik dat u een papieren uitdraai krijgt.
Ook het boekje over de Kruiskerk is nog te koop.
Neem contact met mij op via 0297-561716 en ik zorg er voor.
Anton van Hilten

Redactie kerkblad Op Weg

Kerkblad 'Op Weg'
CoverOpWeg200509 Elke vier weken verschijnt Op Weg,
kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Uithoorn.
Delen hieruit staan op deze website. Het hele kerkblad lezen?
Stuur een e-mail naar
o.v.v. Tekst kerkblad.
We sturen Op Weg toe als pdf-bestand.
    Redactie kerkblad 'Op Weg'


Inleveren kopij
Kopij dient een week voor verschijnen op woensdag om 20.00 uur
in bezit te zijn van de redactie:
nr.   Kopij inleveren   Uitgave datum
1.   wo 31 aug   ma 5 sep
2.   wo 28 sep   ma 3 okt
3.   wo 26 okt   ma 31 okt
4.   wo 16 nov   ma  21 nov
5.   wo 14 dec   ma 19 dec (kersteditie)
6.   wo 11 jan 2017   ma 16 jan 2017
7.   wo  1 feb   ma 6 feb
8.   wo  1 mrt   ma 6 mrt 
9.   wo 29 mrt   ma 3 apr (paaseditie)
10.   wo 3 mei   ma 8 mei
11.   wo 24 mei   ma 29 mei
12.   wo 14 juni   ma 19 juli
13     wo 12 juli            ma 17 juli

    Redactieleden
Cees van Duren
Anna Blamanlaan 54
1422 GZ Uithoorn
tel 0297-566953
Henny Groeneweg
Thamerweg 20
1422 XH Uithoorn
tel 0297-870062
Bezorging Op Weg
kerkelijk bureau

Jaco Oosterlee
Geometrieln 192
1421 LD
Uithoorn
tel 0297-566402
Bas Joosse
Ebro 178
1423 AZ
Uithoorn
tel 0297-564519
 
Redactie website
Bas Joosse
    Illustrator
Co Walinga
 

 

Subcategorieën

Meditatie uit kerkblad Op Weg

Meditatie

‘Vertel me wat je eet en leest en ik zeg je wie je bent’ is een bekende uitspraak. Hierop zou je kunnen variëren: vertel me welke sport je beoefent, en ik zeg je wie je bent. Vertel me wat je drinkt, en ik zeg je wie je bent. Vertel me wat je denkt over bepaalde thema’s en de stemwijzer zegt je welke partij het beste bij je past.

‘Vertel me welk lied je graag zingt, en ik zeg je welke rol je geloof, welke rol God speelt in je leven’. Onlangs moest ik hieraan denken bij een afscheidsdienst van een gemeentelid. Hij had een lange lijst met liederen achtergelaten, die gezongen zouden kunnen worden. Ik nam de lijst door en werd geraakt door wat ik hieruit leerde, namelijk hoe deze man zijn geloof beleed door middel van deze lijst met liederen.

Ik vermoed dat iedereen wel een of meerdere liederen heeft die hij of zij graag zingt. Misschien heeft u ook wel een lied waarvan u denkt: dat hoeft van mij niet (meer). Dat heb ik bij ‘Wat de toekomst brengen moge’. Dit roept bij mij in eerste instantie wrevel op. Hoezo, leer mij volgen zonder vragen? En wil mij als een kind behandelen? Maar als ik er wat over nadenk, me niet meer stoor aan wat ik betuttelend vind, dan is het een lied van overgave, een lied van vertrouwen. Dan begrijp ik wel dat het een lied is dat mensen nog graag zingen.

Persoonlijk ben ik gecharmeerd van de liederen van Huub Oosterhuis. Eén daarvan is:

Die mij droeg op adelaarsvleugels,

die mij hebt geworpen in de ruimte

en als ik krijsend viel,

mij ondervangen met uw wieken en weer opgegooid

totdat ik vliegen kon op eigen kracht.

Tom Löwenthal heeft er een melodie op gemaakt, die de kracht van de woorden versterkt. Het lied kan me zomaar uit het niets raken, terwijl ik het al vaak heb gehoord. Mooi vind ik het beeld van de adelaar, die haar jongen eerst op haar vleugels draagt en vervolgens onder hen gaat vliegen om ze op te vangen. We moeten zelf ons leven leven, maar God zal ons nooit verloren laten gaan. God zal ons altijd weer opvangen, ondervangen zoals een adelaar dat doet. Maar God zal ons ook altijd weer laten gaan, het weer zelf laten doen. Zo worden we geen marionetten, maar mensen met een eigen wil en een eigen verantwoordelijkheid.

Welk lied zingt of hoort u graag?

Trudy Joosse-Ridder, kerkelijk werker.

 

PS. Mocht u denken: ‘je was toch weg?’ dan hebt u gelijk. Dat ik de meditatie voor dit nummer nog zou schrijven was al in januari afgesproken. De andere bijdragen zijn het gevolg van het feit dat ik de eerste twee weken van juli de honneurs heb waargenomen tijdens de vakantie van ds. Joep Dubbink. 

CB Login