Uit het kerkblad Op Weg

Agenda voor de komende 30 dagen

Jeugdkapel Kerstbrunch, zo 17 dec om 10:00
Gebedskring, ma 18 dec om 15:00
Koffie-ochtend in De Schutse, do 21 dec om 10:00
Meditatiegroep, do 21 dec om 19:00
Koffie-ochtend in De Schutse, do 28 dec om 10:00
Meditatiegroep, do 28 dec om 19:00
Koffie-ochtend in De Schutse, wo 3 jan om 10:00
Meditatiegroep, do 4 jan om 19:00
Samen zingen, di 9 jan om 10:00
Bidden en Meditatie, wo 10 jan om 20:00

Op Weg 4 2017

KERKBLAD NR 4 2017 – 2018 20november 2017

 

KERKDIENSTEN

Aanvang 10.00 uur                Laatste zondag kerkelijk jaar                            

26 november 2017                Schrift en Tafel           Collecte:            

         ds. J. Dubbink                                                         1. Project werelddiaconaat

         kindernevendienst: Alie Veldman                 2. Eigen gemeentewerk

         oppasdienst: Andrea Veldman                        3. Jeugdwerk

             

3 december 2017                   Eerste zondag van Advent                                 

         ds. J. Dubbink                                                         1. Diaconie – Algemeen

         jeugdkapel                                                               2. Instandhouding Eredienst

         kindernevendienst: Kirsten Groeneweg

         oppasdienst: Astrid Verburg

10 december 2017                 Tweede zondag van Advent                                             

         ds. R. van der Weg                                                1. Diaconie – Algemeen

         kindernevendienst: Julia de Jong                   2. Instandhouding Eredienst

         oppasdienst: Henriëtte Wezelman

             

17 december 2017                 Derde zondag van Advent                  

         ds. H. Tacken, Rosmalen                                    1. Diaconie – Algemeen

         jeugdkapel                                                               2. Instandhouding Eredienst

         kindernevendienst: Mieke van Amerom    3. Jeugdwerk

         oppasdienst: Suzanne Hermans

Kerkradio: kanaal 4 of kerkomroep.nl/Uithoorn

***

Koffiedrinken: elke zondag na de dienst

***

WEEKSLUITING IN HET HOGE HEEM, vrijdag 19.00 uur

24 november                                                 mevrouw T. Beuse            1 december       ds. J. Dubbink

8 december    mevrouw A. Könst en mevrouw N. Risseeuw

***

Kopij voor Op Weg 5 kunt u inzenden tot woensdag 13 december 20.00 uur.

***

OP WEG NAAR ADVENT

Vorig jaar oktober kwam, 19 dagen voor zijn sterfdag, het laatste album van Leonard Cohen uit, getiteld ‘You want it darker’.  Zo af en toe beluister ik het album nog en ditmaal bleef ik steken bij een zin uit het lied waaraan ook de titel ontleend is: ‘You want it darker, we kill the flame’. In een ander (ouder) lied van Cohen speelt licht ook een rol, daar zingt hij: ‘There is a crack in everything, that's how the light gets in’ (in alles zit een barst, dat is hoe het licht binnenkomt). Voor mij komen deze teksten dicht bij de betekenis van advent en kerst, dat wij niet ontoevallig vieren in het najaar, wanneer de dagen steeds donkerder worden en we naar kerst toe steeds meer licht ontsteken.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar staat er vaak een apocalyptische tekst op het leesrooster: over de aarde die geteisterd zal worden door verwoesting en geweld. Een Bijbels toekomstbeeld, maar ook dagelijkse realiteit: ons nieuws staat vol uitzichtloze conflicten, machtsmisbruik en geweld. Nieuws om cynisch of misantropisch van te worden. Wij mensen lijken maar al te vaak in staat om het licht te doven... we kill the flame..

Maar de Bijbelse teksten stoppen niet bij de vooraankondiging van leed en geweld, maar zetten dit altijd in het perspectief van de wederkomst, van de hoopvolle belofte dat God de wereld niet zal laten zoals ze is. Het heil is nabij… Ergens is dat een wereldvreemde boodschap dat haaks staat op onze ervaring. Zelfs als het lijkt of al het licht gedoofd is, klinkt er.. en toch.. Heil en vrede wordt ons aangezegd door God zelf die naar ons toe komt. God breekt in en laat ons het goede zien, doet ons weer hopen, door de cracks en de weerbarstigheid van ons bestaan heen.  Dat is het perspectief waarmee we de advent in gaan, de periode waarin we de komst van God-met-ons verwachten. Juist vanuit een wereld waarin van alles aan de hand is en waarin er weinig te hopen lijkt, wordt ons verlangen gewekt naar heelheid, naar vrede, naar licht dat het duister verdrijft. Onze hoop wordt nieuw leven in geblazen. En het is ook juist in die wereld waarin de Ene komt, ‘inbreekt’ op soms onverwachte momenten: in verhalen, in stilte, in een lied, een gebaar, dwars door onze sterke en zwakke kanten heen. Elke adventsweek zetten we er een kaarsje bij, groeit onze hoop en worden we weer aangevuurd, tot het licht volledig doorgebroken is.

Florisca van Willegen

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 3 december – kinderdienst

Op de eerste zondag van Advent willen we wat meer dan anders aandacht aan de kinderen geven. Dat gaat deels al vanzelf omdat we de eerste adventskaars aansteken en starten met het Adventsproject (zie elders in deze Op Weg).

We lezen dit jaar ook in Advent volgens het Lutherse rooster, een collega schrijft daarover: ‘Alleen al om deze zondag zou je een heel jaar dat rooster willen volgen!’ Zo verwachtingsvol en feestelijk is het thema, uit Jesaja 40 (‘troost, troost, mijn volk’) en de intocht van Jezus in Jeruzalem, waar veel Adventsliederen aan ontleend zijn. Advent is de tijd van verwachting van iets nieuws en een kind kan begrijpen dat we daar in deze wereld heel erg behoefte aan hebben. 

 

AGENDA

Elke donderdag Koffieschenkerij in De Schutse van 10.00 uur tot 11.30 uur

wo  22 nov   20.00 u  De Schutse:

                                        De Bijbel verbeeld in middeleeuwse handschriften

do   23 nov   19.00 u  De Burght: meditatiegroep

vr    24 nov   20.00 u  De Schutse: KerkCafé

do   30 nov   19.00 u  De Burght: meditatiegroep

do   30 nov   19.30 u De Schutse: de film ‘La fille inconnue’

vr      1 dec   17.00 u  De Schutse: ‘Kijk de kerk’maaltijd

ma    4 dec   19.30 u De Burght: charismatische gebedsgroep

wo    6 dec   20.00 u  De Schutse: Advent in speksteen (1)

do     7 dec   12.30 u  De Schutse: lekker eten in De Schutse

do     7 dec   19.00 u  De Burght: meditatiegroep

zo   10 dec   De Schutse: actie: Steun voor mensen dichtbij huis gevraagd

di    12 dec   10.00 u  De Schutse: samen zingen

di    12 dec   20.00 u  De Schutse: Advent in speksteen (2)

wo  13 dec   tot 20.00 u: inleveren kopij voor Op Weg 5

do   14 dec   10.30 u De Schutse: senioren kerstviering

do   14 dec   19.00 u  De Burght: meditatiegroep

ma  18 dec   15.00 u  Knautia 4: gebedskring

do   21 dec   19.00 u  De Burght: meditatiegroep

di      9 jan    10.00 u  De Schutse: samen zingen

wo  10 jan    tot 20.00 u: inleveren kopij voor Op Weg 6

wo  10 jan    20.00 u  De Schutse: Bidden en Meditatie

do   11 jan    19.00 u  De Burght: meditatiegroep

ma  15 jan    15.00 u  Anne Franklaan 25: gebedskring

KERKENRAAD

Nieuwe dominee!

Een heuglijk feit: we hebben een nieuwe dominee. De beroepings-commissie heeft unaniem Florisca van Willegen-Kerkvliet voorgedragen en de kerkenraad heeft unaniem deze voordracht overgenomen. Velen van u kennen Florisca vanuit haar stage die zij in onze gemeente heeft gedaan, en omdat zij nu het pastoraat in de wijken van ds. Oechies verzorgt, naast enkele taken in het jeugdwerk.

Hoe ging de beroepingscommissie te werk

Heel kort even de procedure. De beroepingscommissie bestond uit Harald Bos, Eva de Bruin, Dick Hoogendoorn, Antoine van Mulukom, Tymen van der Ploeg, Gerie van Schaik, Linda Sprenger, Alie Veldman en Jeannette Voskamp. Deze keer zochten wij een predikant uit de mobiliteitspool van de landelijke kerk, voor drie jaar. De beroepingscommissie sprak met twee kandidaten uit de mobiliteitspool. Deze kandidaten vielen af en we gingen een nieuwe ronde in. Weer twee kandidaten uit de mobiliteitspool solliciteerden, maar intussen was Florisca afgestudeerd en beroepbaar en zij wilde zich ook melden bij de mobiliteitspool. De beroepingscommissie heeft haar toen op verzoek van het moderamen gevraagd om ook te solliciteren. Eén van de kandidaten in de tweede ronde viel meteen af op grond van de brief, de andere trok zich terug vanwege het aantal beschikbare uren. De beroepingscommissie ging met Florisca in gesprek en was zeer positief, zowel over het gesprek als over de dienst waarin zij voorging. Zij kwamen tot een unanieme voordracht die overgenomen werd door de kerkenraad. Na de dienst op zondag 12 november heeft de gemeente nader kennis gemaakt met Florisca.

Waarom Florisca?

De kerkenraad is ervan overtuigd in Florisca van Willegen een predikant te vinden die bij onze gemeente past. Zij heeft een pastoraal oor en is oprecht geïnteresseerd in het verhaal van mensen, met respect voor de pluriformiteit onder gemeenteleden. Gemeentevorming is voor haar een belangrijk punt, niet alleen op zondagmorgen maar ook door de week. Florisca heeft al veel ervaring in jeugdwerk en zij wil graag jong en oud met elkaar in verbinding brengen. Zij heeft laten zien dat ze gevoel voor liturgie heeft. Florisca is een beginnend predikant en wij willen haar de ruimte geven om zich verder te ontwikkelen. Mocht u zich afvragen hoe dat gaat naast Joep, immers zeer ervaren en eerder haar stagebegeleider: Florisca kan zich prima staande houden naast hem en Joep is blij met de onderlinge samenwerking. De kerkenraad heeft het volste vertrouwen dat zij in onze gemeente haar plek als predikant zal vinden en dat u haar in uw midden zult opnemen.

Team weer compleet

Met Florisca als nieuwe predikant is samen met dominee Joep Dubbink en jeugdwerker Cathérine Verviers ons team weer compleet. We kijken als kerkenraad uit naar de samenwerking. Florisca zal op 1 januari starten in haar nieuwe functie als gemeentepredikant. Op 14 januari wordt zij in het ambt van predikant bevestigd.

Omdat Florisca via de mobiliteitspool is beroepen, komt zij in dienst bij de landelijke kerk en zal zij voor drie jaar aan onze gemeente verbonden zijn. Tot 1 januari verzorgt Florisca het pastoraat in de wijken die onder ds. Harold Oechies vielen. Beide predikanten zullen in nauw overleg met de kerkenraad de taken onderling verdelen. Omdat het totale aantal uren voor de predikanten is verminderd (van 1,75 naar 1,35 predikantsplaats) moeten we keuzes maken in werkzaamheden. We houden u daarvan op de hoogte.

Toekomst Thamerkerk besproken op gemeentebijeenkomst

Zondag 10 september namen we afscheid van de Thamerkerk als gebouw waarin we onze erediensten hielden. Voortaan zijn alle vieringen en activiteiten in De Schutse. Als geloofsgemeenschap zijn we met God onderweg maar we hebben als mensen nu eenmaal een dak boven ons hoofd nodig. Dat vinden we nu in De Schutse, een gebouw dat midden in Uithoorn staat en dat ruimte biedt aan alle doordeweekse activiteiten. Een gebouw dat we via de verhuur delen met allerlei groepen buiten de kerk.

Maar… we zijn nog wel eigenaar van de Thamerkerk en de toekomst van de Thamerkerk gaat ons allen aan het hart. Wat te doen met de Thamerkerk? De kerkrentmeesters hebben de afgelopen maanden met hulp van Stichting Kerkelijk Waardebeheer onderzocht wat de mogelijkheden van de kerk zijn. Die mogelijkheden hebben we in de gemeentebijeenkomst op zondag 22 oktober na de dienst met elkaar besproken.

Mogelijkheden voor de Thamerkerk

  • Exploitatie door anderen. De exploitatie ligt tot 1 april 2019 in handen van de Stichting Behoud Historisch Erfgoed Uithoorn. De stichting wil na die datum geen nieuwe overeenkomst en wil het gebouw ook niet voor een symbolisch bedrag overnemen. De exploitatie van de Thamerkerk laat namelijk flinke tekorten zien en is dus moeilijk of niet rond te krijgen. Een andere partij zoeken voor de exploitatie, lijkt dan ook geen begaanbare weg.
  • De kerk bewaren voor over tien jaar. Dan moet de kerk in die tijd op een rendabele en goede manier geëxploiteerd kunnen worden en dat bleek in de afgelopen jaren niet haalbaar. Bovendien hebben we in september 2016 met elkaar gezegd dat de Thamerkerk niet voldoet aan hoe we in deze tijd kerk willen zijn. Nog een gedachte hierover: de PGU is een geloofsgemeenschap en geen beheerder van vastgoed. We hebben niet de financiën, menskracht en wensen om naast het kerkgebouw dat we zelf gebruiken (en de pastorieën), nog een ander kerkgebouw in eigendom te houden met alle zorgen die dat met zich meebrengt.

Gemeenteleden achter besluit kerkenraad

De aanwezige gemeenteleden stemden bij handopsteking met overgrote meerderheid in met verkoop van de Thamerkerk. Er werd aandacht gevraagd voor de opbrengst van de Thamerkerk, voor de bestemming én het evenwicht tussen deze twee zaken. De kerkrentmeesters hebben al contact gehad met de gemeente Uithoorn en vonden daar een gewillig oor voor herbestemming van het gebouw. De burgerlijke gemeente kan en wil het gebouw niet zelf overnemen, maar wil wel faciliteren, door vergunningen af te geven voor een andere bestemming. De begraafplaats blijft eigendom van de PGU. Er komt een kadastrale scheiding van kerkgebouw en begraafplaats. De kerkrentmeesters zullen de grootste zorgvuldigheid betrachten bij de verkoop van de Thamerkerk.

Marianne Mak

VERDERE KENNISMAKING

Het voelt een beetje raar.. een voorstelstukje schrijven voor een gemeente waar ik al een tijdje bij betrokken ben. Het is dan ook wel een bijzondere situatie, toen ik hier vorig jaar september als predikant-in-opleiding voor mijn stage kwam, had ik niet gedacht dat ik nu ruim een jaar later mijzelf zou voorstellen als uw aanstaande predikant. Hoewel de meeste van u wel weten wie ik ben, is het misschien toch goed om mij hier nog wat nader voor te stellen en wat over mijn drijfveren te vertellen en te vertellen waar ik me deze gemeente op verheug.

Ik ben opgegroeid in Aalsmeer, ik heb voor mijn eerste studie maatschappelijk werk en dienstverlening op kamers gewoond in Ede en nu woon ik sinds een aantal jaar samen met mijn man Timber in Uithoorn. Ik heb in de afgelopen jaren diverse kanten van de kerk gezien: van de confessionele Hervormde Kerk waarin ik ben grootgebracht, de evangelische kerkdiensten die ik in mijn tienertijd bezocht, de midden-orthodoxe kerken waar ik kerkelijk jongerenwerker ben geweest en de meer vrijzinnige kerken waar ik mijn eerste stage heb gelopen (Keizersgrachtkerk) en de Vrijzinnig Hervormde Kerk in Amsterdam waar ik de afgelopen jaren als kerklid betrokken was. De weg die ik gegaan ben, heeft mij bewust gemaakt van wat ik belangrijk vindt in geloof en kerk. Ik waardeer de pluriformiteit en diversiteit in de PKN en hoe er ondanks de verschillende visies verbinding gezocht wordt. Ik heb de PGU ook leren kennen als een pluriforme gemeenschap, waarin er ruimte is voor verschillende opvattingen en onderling gesprek.

Wat voor mij altijd overeind is blijven staan is dat ik mij verbonden voel met de traditie waarin ik grootgebracht ben: het protestants christendom. De christelijke traditie reikt mij verhalen, rituelen en symbolen aan, die mij helpen om taal en uitdrukking te geven aan de zinvragen van het leven. Dat is de traditie die ik ken en lief heb en die ik het waard vind om te koesteren en door te geven. De verhalen en de traditie helpen om mijn eigen individuele leven in een groter perspectief te plaatsen. Gods verhaal overstijgt mijn eigen verhaal. Dat biedt perspectief en ruimte voor mijn eigen leven, maar het zet me ook altijd weer richting de ander. Dit wordt concreet in de plaatselijke gemeente, in een geloofsgemeenschap van mensen die elkaar niet gekozen hebben, maar elkaar gegeven zijn en die samen met elkaar optrekken, met elkaar vieren en er voor elkaar zijn. Ik vind het bijzonder dat de kerk bestaat uit mensen van alle leeftijden en ik vind het dan ook belangrijk dat de verschillende generaties elkaar ontmoeten.

De kerk is voor mij de plaats waar we ons steeds weer bezinnen op de inhoud: op de Bijbel die getuigt van Gods verbondenheid met ons mensen. In het steeds opnieuw worstelen met de oude teksten, kunnen wij iedere keer opnieuw aangesproken worden en nieuwe perspectieven worden geboden. De kerk is de plaats voor bezinnen, maar ook de plaats waar we op weg worden gezet om te helpen bouwen aan Gods koninkrijk. De kerk is in die zin ook een soort oefenplaats, waar we leren om naastenliefde, barmhartigheid en rechtvaardigheid na te streven. Naar elkaar als leden van het lichaam van Christus, maar ook voor de wereld.

De reden dat ik hier gesolliciteerd heb, is omdat ik de gemeente heb leren kennen als een warme pluriforme gemeente, met een open oog naar elkaar en naar het dorp. Vooral op dat laatste vlak gebeurd er nu in het kader van kijk de kerk veel moois en ik ben benieuwd hoe zich dat de komende jaren gaat ontwikkelen. Tijdens mijn stage heb ik al de ruimte gevoeld om me te kunnen ontwikkelen op weg naar het predikantschap en ik heb er vertrouwen in dat ik mijn ontwikkeling hier als beginnend predikant de komende drie jaar voort kan zetten.

Florisca van Willegen-Kerkvliet

VAN DE REDACTIE

Een dringend verzoek aan alle schrijvers: schrijf kort en bondig.

Deze editie heeft 28 pagina’s, een uitzondering. Meestal zijn het 20 of soms 24 bladzijden. Een aantal artikelen moesten we inkorten of kon niet geplaatst worden.

JEUGD

Adventsproject met de kinderen ‘Een boek vol verwachting’

Zondag 3 december is het begin van de Adventstijd. Vanaf die zondag volgen we met de kinderen natuurlijk ons eigen project. Dit jaar hebben we een bijzonder boek voorin de kerk waaruit we gaan lezen, met prachtige platen en versjes. Het is het boek van Jesaja.

Zijn boek lijkt wel wat op een dagboek: het gaat over dingen die gebeuren en hoe mensen zich daarbij kunnen voelen. Maar het bijzondere van dit ‘dagboek’ is dat het niet gaat over de dagen die al geweest zijn, maar over dagen die nog komen gaan. Jesaja kijkt verder dan het verdriet en de angst van vandaag: hij ziet dat God voor mensen blijft zorgen, dat Hij zal komen om zijn volk te redden. In dit boek staat de verwachting centraal, zo komt het kerstfeest dichterbij… De kinderen mogen hun eigen dagboekje gaan bijhouden en we gaan naast de verhalen, ook lekker knutselen en spelletjes doen.

Kom gezellig naar de kindernevendienst, het is leerzaam, maar zeker ook leuk! En ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’! We hopen dus op een grote groep enthousiaste kinderen…

Groeten van de kindernevendienstleiding

BEZINNING EN VERDIEPING

De Bijbel verbeeld in middeleeuwse handschriften

Monnikenwerk noemen we het, de prachtige illustraties waarmee de letters versierd werden tijdens het ‘kopiëren’ van de Bijbel in de middeleeuwen. Dr. Henk Aertsen komt hierover vertellen en laat ons uiteraard heel veel zien. De drie hoofdthema’s van zijn presentatie zijn: Hoe kwam een handschrift tot stand? Wie werkten eraan? De ontwikkeling van de miniatuurkunst (chronologisch van simpele afbeeldingen tot in de vijftiende eeuw mini-schilderijtjes.) Wat voor teksten werden opgeschreven en geïllustreerd? Thematisch, soms chronologisch. Tot ca. 1200 bijna uitsluitend religieuze teksten; daarna, met de opkomst van de particuliere scriptoria (schrijfateliers), ook niet-religieuze teksten. Woensdag ligt het accent op de religieuze teksten en op de illustraties daarin.

Dr. Henk Aertsen (1943) heeft bijna 35 jaar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam de Engelse Taal- en Letterkunde van de Middeleeuwen gedoceerd, is auteur of co-auteur van een aantal wetenschappelijke publicaties en van een reeks studieboeken. In 2006 werd hem de onderwijsprijs van de Faculteit der Letteren van de VU toegekend.

De middeleeuwse handschriftkunde is een van zijn hobby’s, waar hij geregeld lezingen over geeft. Woensdag 22 november komt hij bij ons, om 19.45 uur staat de koffie klaar.

Donderdag 30 november om 19.30 uur wordt de film: La fille inconnue vertoond.

Deze film kon begin november niet vertoond worden. U kunt hem nu op donderdag 30 november zien. Kort iets over de inhoud van de film:

‘Ik had wat moeten doen; ze had dan nog geleefd als ik had ingegrepen’.

Ver na het spreekuur belt iemand bij een huisarts aan. Dan begin de film, met een arts, een stagiaire, patiënten, gewone mensen, gewone gebeurtenissen, op één na, die de film spannend maakt, maar niet als een detective. Maar hij gaat wel ergens over! Het gaat over integriteit, over het gevecht tegen onverschilligheid, over trouw, over respect voor het onaanzienlijke en het verachte.

De film gaat over het standvastige opkomen voor een enkel mens van wie het leven geheel weg gesponst dreigt te raken.

Wees op tijd, want de film begint om 19.30 uur in De Schutse.

Namens de commissie Bezinning en Verdieping, Peter Lucas

Advent in speksteen

Ook dit seizoen bieden we binnen het programma van Bezinning en Verdieping niet alleen avonden voor het ‘hoofd’ aan, maar ook bijeenkomsten waarop andere zintuigen en talenten aan bod komen.

Zo gaan we dit najaar aan de slag met speksteen. Deze zachte steensoort leent zich uitstekend voor bewerkingen, ook als je nog nooit iets met beeldhouwen hebt gedaan. Via vijlen, boren en polijsten kunnen de mooiste dingen gemaakt worden. We doen dit in de Adventstijd. Thema’s als vertrouwen, geborgenheid, troost, warmte laten zich goed vangen in een verbeelding met speksteen.

Omdat het wel enige tijd kost om de steen echt goed te bewerken, besteden we hier twee avonden aan. Deze avonden staan onder leiding van Loes Willems.

In verband met de aanschaf van de materialen en het lenen van de benodigde gereedschappen, is aanmelden noodzakelijk. Er zijn nog een paar plaatsen over, dus als u wilt mee doen: wacht niet langer, maar meldt u snel aan bij ondergetekende ()

Woensdagavond 6 december en dinsdagavond 12 december, 20.00 uur (koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur), in de jeugdruimte.

Namens de commissie Bezinning en Verdieping,Liesbeth Geudeke

SENIOREN

Kerstviering met een lunch op 14 december.

Op 14 december hebben we onze kerstviering in De Schutse.

We beginnen om half elf en sluiten af rond een uur of twee. U kunt zich opgeven bij Co Beunder-Blom, 0297 565904. Er komt ook een lijst achter in de kerk waarop u zich in kan schrijven, dit in verband met de inkopen. Iedereen is van harte welkom.

Een hartelijke groet namens het team, Co Beunder-Blom

MAALTIJD

De eerste maaltijd die de leerlingen van de Praktijkschool onder leiding van hun docenten voor ons hebben gekookt was een groot succes. Het was vooral heel lekker en vakkundig klaargemaakt, het was ook gezellig. Voor de leerlingen en voor ons een zinnige en mooie ontmoeting.

De volgende maaltijd is op donderdag 7 december. De intekenlijsten liggen tijdig achterin de kerk.

Het maaltijd-team, Antoine van Mulukom, Henriette Wezelman

DIACONIE

Detentiecentrum Schiphol

Elke tweede zondag van de maand lezen we op de beamer dat er een wake is bij het detentiecentrum bij Schiphol. Trouwe leden van onze gemeente gaan daar naar toe en roepen ons op om mee te gaan.

In het detentiecentrum zitten mensen vast, die niet in Nederland mogen verblijven, omdat ze niet over de juiste papieren beschikken. Ook zitten er mensen, die in afwachting zijn van hun strafzaak.

De mensen, die meedoen met de wake mogen niet naar binnen. Ze staan buiten, zingen liederen, er klinken teksten en gebeden en de aanwezigen lopen om het gebouw heen en zwaaien naar de mensen die binnen vast zitten. Bij de ingang wordt chocolade en doppinda’s afgegeven. Er is ook een kerkzaal en eens in de zoveel tijd verzorgt één van de vrijwilligers een liturgie voor een zondag. In de kerkzaal worden drie diensten gehouden voor ongeveer 100 mensen. Er is een pastor en een dominee. Aan het eind van de dienst krijgen de mensen een bloem mee naar hun verblijf, ook verzorgt door vrijwilligers. Heeft het zin om dit te doen? Jazeker! De mensen in het centrum zijn blij met de aandacht die ze krijgen, er wordt naar hen omgezien, ze worden niet vergeten. Ze worden blij van de bloem die ze krijgen. De pastor vertelde dat deze gekoesterd wordt. Iets levends, kleur in hun grauwe bestaan, een blijk van medeleven. Deze mensen mogen niet vergeten worden, daarom blijven we doorgaan. Bedankt Els, Riet, Bram en zoveel anderen, dat jullie ons er steeds op attent blijven maken. Namens de diaconie, Mieneke Schotanus

Steun voor mensen dichtbij huis gevraagd

In deze adventstijd stroomt onze brievenbus vol met hulpvragen van over de hele wereld en dan bekruipt mij vaak een gevoel van machteloosheid. Het is te veel, aan welk doel wel of niet iets extra’s geven? Ik ben dan blij als ik iets praktisch kan doen, zoals een schoenendoos vullen of iets kopen voor de voedselbank. Gezien de altijd weer goede opbrengsten van deze acties delen vast velen dit gevoel met mij. Vandaar dat wij als diaconie weer bij u aan durven kloppen voor een actie op zondag 10 december.

En weer om mensen dichtbij huis, in Amsterdam-Zuidoost, op een directe praktische manier te ondersteunen via ‘Stap Verder’.

‘Stap Verder’ is een initiatief van zes lokale kerken, verenigd in de Stichting Diaconaal Centrum Bijlmermeer en de sociëteit Afrikaanse missiën. Hun motto is: Mensen tot hun recht laten komen.

Mensen hebben recht op onderdak, eten, kleding en veiligheid. ‘Stap Verder’ wil mensen helpen om van deze rechten ook gebruik te maken en gaat met bezoekers op zoek naar hoe ze hun kracht, kennis en vaardigheden kunnen versterken, zodat ze beter hun weg kunnen vinden in de ingewikkelde Nederlandse samenleving. Alle inwoners, ongeacht ras, geloof, afkomst, sekse zijn welkom.

‘Stap verder’ biedt: gratis Nederlandse les en taalmaatjes; spreekuren waarin samen bekeken wordt wat de beste werkwijze is om te krijgen wat iemand nodig heeft; praktische hulp zoals een postadres, voedselpakket, een plek om de was te doen en te douchen, een maaltijd te kunnen koken, op internet info te zoeken en bezoek aan een kledingbank.

Ook is hier het spreekuur van Dokters van de Wereld gevestigd.

Slechts één betaalde kracht en vele vrijwilligers maken dit werk mogelijk, maar daarbij is de onmisbare financiële en praktische ondersteuning van kerken en particulieren nodig.

U kunt helpen door op zondag 10 december onder andere de volgende producten mee te nemen:

etenswaren: (liever geen Honig-groentesauzen, nasipoederpakjes, en dergelijke) zonnebloem- of olijfolie, blikjes tomatenpuree, maggiblokjes, uien, knoflook, aardappels, rijst, bonen, blikjes vis, blikjes vlees,

toiletartikelen: scheermesjes, maandverband, incontinentiemateriaal, douchegel, gewone shampoo, tandenborstels, paracetamol, kindertandpasta, vloeibare douchezeep, nagelknippers, luiers, toiletpapier, waspoeder voor witte en bonte was of een financiële gift.

Bij voorbaat onze hartelijke dank, Rietje Rustema-Zielhuis

Steun dit werk

Op zondag 26 november is de avondmaalscollecte bestemd voor ‘Kinderen in de Knel’ met als thema: ‘geen kinderarbeid op het platteland van India.’ De kinderen moeten vaak al op jonge leeftijd hard werken. De ouders zijn vaak laaggeschoold en komen uit lage kasten. Dat betekent dat ze landarbeider, drager , thuiswerker of werkloos zijn, met een schamel inkomen. Als de kinderen al naar school gaan, moeten zij vaak ver lopen. Het onderwijs is slecht en kind onvriendelijk. Er zijn vaak geen leraren en de klassen zijn overvol. Kinderen van lage kasten worden vaak gediscrimineerd en migrantenkinderen spreken de taal niet. Zo zijn er tal van redenen waardoor kinderen niet goed meekomen in de klas of vroegtijdig uitvallen. Daarnaast zien ouders het nut van onderwijs niet in. Zij hebben immers zelf ook geen onderwijs genoten. In het droge landbouwgebied Naraspur in de deelstaat Telangana moeten 12.700 kinderen werken. De organisatie Sadhana wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door goed onderwijs. Dit is alleen te bereiken als ouders het belang van onderwijs inzien, als volwassenen kinderen gaan beschermen, als leraren niet verzuimen goed onderwijs te bieden en als belangrijkste, dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. Kerk in Actie wil partner Sahadna ondersteunen met het oprichten van meer en betere scholen, leraren ondersteunen, zodat zij geen bijbanen meer hoeven te nemen. Kinderen kunnen dan weer kind zijn. Het is een kwestie van lange adem om een regio kinderarbeid vrij te krijgen. Het is geen makkelijke opdracht, maar met onze steun moet het lukken deze kinderen uit de spiraal van armoede te halen. Warm aanbevolen namens ZWO, Fred van de Water

Overzicht collecten september en oktober 2017

Hierbij het overzicht van de collecten over de maanden september en oktober 2017. De collecten, die hiervoor in aanmerking komen, worden afgedragen aan Kerk in Actie.

3 sep     Kerk in Actie Werelddiaconaat:

               Geen kinderarbeid op het platteland van India    € 289,60

10 sep   Diaconie Algemeen                                                           € 244,62

17 sep   Diaconie Algemeen                                                           € 231,38

24 sep   Diaconie Algemeen                                                           € 150,72

                                                                                                            € 916,32

                                              

1 okt      Diaconie Algemeen                                                          € 287,73

8 okt      Diaconie Algemeen                                                          € 159,55

15 okt   Kerk in Actie Werelddiaconaat:

               Zaaigoed voor vrouwen in Zuid Soedan                      € 242,27

22 okt   Kerk in Actie Kinderen in de Knel:

               Casa-project Zuid-India                                                  € 212,17

Opbrengst zendingsbussen Thamerkerk en Schutse              € 144,51

29 okt   Diaconie Algemeen                                                         € 214,50

                                                                                                       € 1.260,73

Hartelijk dank voor uw gaven, College van Diakenen

KIJK DE KERK: IS ACTIEF!

Een enthousiast groepje gemeenteleden is bezig om allerlei kleine en grotere initiatieven te ontplooien om onze gemeente wat zichtbaarder naar buiten toe te maken, onder de noemer: Kijk de Kerk!

Tijdens maaltijden in De Schutse waarbij door alle deelnemers iets lekkers verzorgd wordt, komen langzaam maar zeker ideeën tot leven.

U heeft er al geregeld over kunnen horen in de zondagse vieringen, en zult vast gaandeweg de komende tijd merken dat de kerk in al haar verscheidenheid zich laat zien.

De maaltijden in het kader van het Luther jaar, de appelboom, de groet op het kaartje dat de mensen na de gedachtenis zondag meekregen, het zijn voorbeelden van initiatieven die voortgekomen zijn uit de maaltijden.

Kijk de Kerk is niet ‘alweer een commissie’. Het is ook zeker niet de bedoeling om de deelnemers met veel werk en een grote verantwoordelijkheid op te zadelen.

Het doel is juist om een vriendelijke en laagdrempelige manier te vinden om aan Uithoorn te laten zien wie wij van de Protestantse Kerk zijn, wat we doen, en waarom we daar blij van worden.

We hebben nog een paar ideeën op de plank liggen, u leest hier verderop meer over. Nieuwe ideeën zijn van harte welkom. Een ieder die zo’n Kijk de kerk maaltijd eens wil meemaken en wil meedenken over hoe je als kerkgemeente in de burgergemeente staat is welkom. De volgende maaltijd is op vrijdag 1 december om 17.00 uur. U kunt uw belangstelling aangeven bij Henriette Wezelman. ()

Namens Kijk de Kerk, Jeannette Voskamp

Kijk de Kerk: Advent om door te geven

De kerk en wat wij daarmee willen zijn en uitstralen meer zichtbaar maken voor iedereen.

In dat kader hebben we zelf dertig Adventskalenders aangeschaft bij Docete, vol mooie afbeeldingen en inspirerende teksten. Ieder van de deelnemers aan de Kijk de Kerk maaltijden krijgt er twee. Eén om zelf te houden en één om weg te geven aan iemand binnen of buiten de gemeente. We nodigen u harte om aan dit initiatief mee te doen door zelf ook twee van die Adventskalenders (ze kosten € 2,95 per stuk) aan te schaffen, één voor uzelf en één om weg te geven.

De kalenders zijn te bestellen via http://docete.nl/boeken/450/God_in_ons_midden_-_Adventskalender_Corja_Bekius_%26_Andries_Govaart

Desgewenst kunt u er ook een werkboekje voor kinderen bij bestellen of een kaartenset. Doet u mee? Namens Kijk de Kerk, Liesbeth Geudeke

De appelboom!

Een paar weken geleden zagen we in de kerkdienst een symbolisch appelboompje bij de 500 jaar Lutherherdenking, maar nu staat de echte! Op dinsdagochtend 10.00 uur werd hij geplant. We maakten er een feestje van met dankbaarheid, koffie en appeltaart. Er waren heel wat mensen op af gekomen.

Bij het planten hebben we couplet 1 en 4 gelezen van het lied ‘Wat zijn de goede vruchten’.

De appelboom staat er als teken van vertrouwen in de toekomst van de kerk, als versiering van de omgeving van De Schutse en hopelijk ook als drager van licht in de donkere wintertijd.

We willen graag dat iedereen, die vanuit het winkelcentrum de kant van De Schutse uitkijkt, licht ziet en een mooie boom. Ook dit is een actie van ‘Kijk de Kerk’! Een donatie wordt op prijs gesteld en kunt u overmaken op NL 70 RABO 0378 5548 75, ovv ‘gift appelboom’. Hartelijk dank.

'Uitgestald'

Onder deze naam houdt de heer Jan van Hulst uit Krimpen aan de IJssel zijn kerstgroepententoonstellingen door het land. In het belastingmuseum in Rotterdam huist dan de allergrootste: Maria en Jozef waren belastingplichtig, vandaar die locatie.

Verder komen de kerstgroepen vooral in kerken. Vanuit 'Kijk de Kerk' kwamen we met Jan van Hulst in contact, die zijn stallen graag aan ons uitleent. Ze komen van 13 - 28 december in De Schutse.

Als je het leuk vindt om ook een paar uurtjes de boel te bemensen, want dat moet natuurlijk, laat het weten! We hebben al een flinke groep.

Wil je meer zien van Jan van Hulst, je kunt hem vinden op zijn site.

De Witte Veeg

Er is een schilderij waarop het blauw van de zee overgaat in het blauw van de lucht.

De schilder-dichter (Willem Hussem, 1900-1974), voegt iets toe: hij schildert een veeg wit in het blauw en zegt:

' veeg er het wit van een zeil op, en de wind steekt op.....'.

Die witte veeg, het zeil, maakt het schilderij ineens dynamisch: er gaat iets gebeuren, het gaat waaien!

Dit beeld gebruikt prof. Henk de Roest, ons welbekend, als titel voor zijn boek ' En de wind steekt op..!'

Hij zegt daar ook: 'in een kerk kan zomaar, bij moeizaam ploeteren, ontmoedigende cijfers, zorgen om de toekomst, in een kerkdienst, bij het zingen, tijdens de preek of in een persoonlijk gesprek, iets gaan 'meetrillen' van een gezamenlijke gewaarwording van God' (citaat). 

Zoals vorige week in de indrukwekkende afscheidsdienst van een dierbaar gemeentelid, waar we met velen bij waren en waar de warme dimensie van Gods troost voelbaar was.

Of zoals deze week, bij het planten van de appelboom, waarbij we ons vertrouwen in de toekomst laten zien. Kijk de Kerk, binnen en buiten.

Witte vegen in het blauw, die ons wind in de zeilen geven, in verdriet en vreugde.

Henriëtte

NOOIT SAAI…

GASTVROUW/HEER IN DE KERKVIERINGEN VAN JUSTITIEEL COMPLEX SCHIPHOL

Soms druk en onrustig, dan weer intens stil. Kerkganger multiculti, de vreemdelingen komen van alle kanten van de wereld. De een zomaar eens komen kijkend, de anders met een intens geloof biddend en vierend. Een uitdaging om op deze plek te vieren met elkaar.

Justitieel Complex Schiphol dus, waar zowel mensen verblijven die onder het vreemdelingen- als het strafrecht vallen. Bij mensen die onder het vreemdelingenrecht vallen, moet u denken aan mensen die komend vanuit buitenland op de luchthaven asiel aanvragen. Maar omdat het justitieel complex veel leegstand kende, is er in de loop der jaren ook een afdeling geopend waar mensen verblijven die vallen onder het strafrecht. Voor beide regimes zijn er op zondag, gescheiden, kerkvieringen.

Bij deze vieringen maken we graag gebruik van de hulp van kerkvrijwilligers. De taak bestaat uit het verlenen van hand- en spandiensten en gastvrouw/heer zijn voor en na de vieringen. Daarnaast schakelen we vrijwilligers graag in bij feesten als het Nieuwjaarsfeest of het feest van de vrijheid.

Een taak misschien voor jou? Kun je een zondagmorgen of –middag per maand hier voor vrij maken? Maak dan de kerkvieringen op zondag een keer met ons mee.

Mocht je daarna nog geïnteresseerd zijn, dan volgt een gesprek om kennis te maken en verwachtingen over en weer helder te krijgen. Na het regelen van een aantal praktische zaken kun je dan als vrijwilliger beginnen.

Maar om te beginnen, maak het maar eens mee. Welkom

Dominee Michael Idemudia ( of 08807-33.254)

Pastor John Gillissen ( of 08807-33.257)

KERKCAFÉ

Op vrijdag 24 november gaat het Kerk Café van De Schutse weer open. Zoals altijd staan koffie en thee klaar vanaf 19.45 uur en beginnen we om 20.00 uur. De toegang is gratis, maar voor consumpties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Deze keer gaat het over ongebreideld kapitalisme. Prof. dr. Klaassen zal hierover een inleiding houden. Hij doet dit aan de hand van het boek van Thomas Piketty getiteld ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’. Joris Luijendijk schreef het boek ‘Dit kan niet waar zijn’. Beide boeken hebben tot veel discussie geleid. De vraag die aan de orde komt is: wat zouden burgers kunnen doen om uitwassen van het kapitalisme te beperken? Er zal gelegenheid zijn om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Wij hopen velen van u te ontmoeten.

Namens de commissie KerkCafé, Gerie van Schaik

ELISABETH en OPEN DEUR

Op een aantal adressen wordt door vier vrijwilligers dertig Elisabethbodes en tien Open Deuren het hele jaar door zeer regelmatig bezorgd. Met plezier brengen we met zijn vieren deze bladen rond.

We zijn vooral blij dat er mensen zijn die graag één van deze bladen wil lezen.

Mocht u ook geïnteresseerd zijn in één van de bladen, of iemand weten die één van de bladen regelmatig wil lezen, neem dan contact met mij op. We gaan dat dan regelen.

Bovendien liggen deze bladen ter kennisname regelmatig achter in De Schutse. Ze liggen daar òf om zelf mee te nemen, òf om te overhandigen aan mensen die daar wellicht belangstelling voor hebben.

Het wordt gewaardeerd dat deze bladen in de kerk liggen, want veel kerkbezoekers nemen regelmatig een blad mee. Op deze manier kunnen we toch, bescheiden, bezig zijn als missionaire gemeente van onze Heer Jezus Christus.

Deze tijdschriften kosten geld, ook al zijn de prijzen door het vrijwilligerswerk sterk gereduceerd. Daarom wordt momenteel onder de lezers een actie gehouden voor een bijdrage. Mocht u sympathie voor dit werk hebben en wilt u misschien ook een steentje bijdragen: graag.

Verschillende gemeenteleden doen dit al jaren, hartelijk dank daarvoor!

Vorig jaar bracht de actie € 392,55 op!

Een abonnement op Elisabeth kost ons nu, omdat we het blad zelf verspreiden, € 18,60. Een postabonnement zou bijna het dubbele kosten, namelijk € 35,95. Datzelfde geldt voor De Open Deur. Prijs van een abonnement: € 34,50. Door onze verspreiding is de prijs slechts € 14,15.

Het rekeningnummer van de Evangelisatiecommissie van de Protestantse Gemeente Uithoorn is: NL69 INGB 0000 2822 12.

In ieder geval bedankt voor uw interesse en extra bedankt uw eventuele bijdrage voor dit werk.

Namens de Evangelisatiecommissie, Anton van Hilten, coördinator, 561716,

ZENDINGSERFGOED-KALENDER 2018

In het vorige nummer Op Weg stond al een stukje over de zendingserfgoed-kalender dat naar nu blijkt niet helemaal volledig is. Ook voor 2018 is er weer een kalender verschenen

De Zendingserfgoed-kalender 2018 wordt gesierd door iconen en miniaturen uit Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland. Het betreft vijf kerken die in Nederland vertegenwoordigd zijn en die onder oorlogsgeweld of verdrukking in het land van herkomst de laatste jaren sterk groeien: De Koptisch-Orthodoxe Kerk, De Orthodoxe kerken van Syrië, Ethiopië en Eritrea en de Armeens-Apostolische Kerk. De kalender geeft een beeld van de iconografie en miniaturen die in deze Nederlandse kerken te vinden zijn. Ook vindt u informatie over de geschiedenis van bovengenoemde kerken. De prijs is net als in voorgaande jaren € 9,- per stuk. U kunt deze kalender nog tot 1 december bestellen via de intekenlijst achterin de kerk. Telefonisch of per email is ook mogelijk bij ondergetekende.

Gerie van Schaik, tel. 562569; email

OECUMENE

Uit de Raad van Kerken

Ook dit jaar hebben de kerken samen weer gekozen voor een eenduidige kerstaffiche. Deze zal bij de kerken en particulieren zichtbaar worden opgehangen. Het is een uitnodigend gebaar aan iedereen die kerst ook in de kerk wil vieren. U bent van harte welkom.

In de week voor Kerstmis vindt u in de plaatselijke pers onze gezamenlijke advertentie, waarop de tijden van de kerstdiensten in de verschillende kerken staan.

De internationale Week van Gebed voor de Eenheid in 2018 loopt van 21 tot 28 januari.

Op zondag 21 januari houdt de Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel daarom een oecumenische viering in De Schutse om 09.30 uur. Een mooie traditie om in de eerste maand van het jaar als kerkgemeenschappen in een zondagsdienst bijeen te komen.

De twee katholieke parochies en de protestante gemeente van Uithoorn zullen deze dienst voorbereiden. Voorgangers zijn ds. Joep Dubbink en pastoor Marco Cavagnaro van de RK parochies.

Deze keer hebben de Caraïbische kerken het thema gekozen en het materiaal hiervoor verzorgd. Zij kozen het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15) als uitgangspunt en noemden het thema: ‘Recht door zee’. De voorbereidingen voor de viering zijn in volle gang.

Gewoontegetrouw organiseert de Raad van Kerken in de week van de eenheid ook een oecumenische thema-avond. We willen dan met elkaar in gesprek gaan wat het thema van de zondag voor onszelf betekent.

Ds. Joep Dubbink zal die avond leiden.

Van harte aanbevolen.

Noteert u hiervoor alvast in uw agenda

Woensdag 24 januari in De Burght. Aanvang 20.00 uur.

Verder informatie over activiteiten van de Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel vindt u op onze website www.rvkuithoorndekwakel.nl  Daarop zijn ook links te vinden naar andere interessante onderwerpen en/of sites

Namens de Raad van kerken wens ik u mooie feestdagen.

Tonny Jansen-Beumer, voorzitter.

CONCERT AMICITIA

Vrijdag 8 december in De Burght het najaarsconcert van COV Amicitia.

Uitgevoerd wordt het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach, cantate 1, 2, 3, 5 en 6.

Aanvang concert 20.00 uur.

Medewerking verlenen:    Claudia Couwenbergh, sopraan, Maartje de Lint, mezzosopraan, Falco van Loon, tenor.      Marc Pantus, bas-bariton,

Eric Jan Joosse, orgel, Het Promenade Orkest, Toon de Graaf, dirigent.

Toegang € 25.-, t/m 17 jaar € 10.-.

Kaarten zijn verkrijgbaar via de website www.amicitia-uithoorn.nl, Bruna Amstelplein, The Read Shop Zijdelwaardplein en aan de zaal vanaf 19.15 uur indien voorradig.

Laten we met elkaar genieten van een mooie, inspirerende muziekavond.

Amicitia hoopt op wéér een volle zaal!

Voor informatie tel. 0297 567257 / 566377

 

‘Geloofsgesprekken voor senioren’ in De Burght: afscheid en nieuwe keuzes !

Met veel voldoening en dankbaarheid heeft de werkgroep na de 79e bijeenkomst op 1 november 2017 afscheid genomen van onze geloofsgesprekken voor senioren in het Trefcentrum van De Burght.

We mogen terugzien op veel mooie jaren met geweldige bijeenkomsten. Dankzij de inspanningen vanaf de start op 9 maart 1999 van Alice, Coby , Trees en Joop, later met Nel, Corrie en Jan erbij, hebben we 78 geweldige samenkomsten mogen doen, met boeiende onderwerpen en enthousiaste deelnemers en gespreksleiders, met fijne muziek en vooral steeds een geweldige sfeer en heel veel dankbare deelnemers.

Voor ons persoonlijk heeft dit veel betekend, maar we deden het voor onze parochianen en, oecumenisch in de laatste jaren, ook voor gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Uithoorn (PGU).

Namens de werkgroep: Alice Albers, Corrie Bleekemolen, Coby Boddeke, Nel van de Braak, Trees Berendsen, Joop Alsemgeest, Jan de Kort.

In Het Hoge Heem wordt door de nieuwe geestelijk verzorger Aly Meijer gewerkt aan een vorm van ‘geloofsgesprekken voor bewoners en buurtbewoners’ in een modern jasje, samenkomsten overdag, een paar keer per halfjaar. Nadere informatie volgt. 

Jan de Kort

PREEK VAN DE LEEK 2018: DE BIJBEL IS VAN IEDEREEN!

Het voorjaar van 2018 wordt al het vierde seizoen waarin een werkgroep van de Protestantse Gemeente van Uithoorn drie preek-van-de-leekdiensten organiseert. Toch wordt het opnieuw heel spannend hoe zo’n bijeenkomst gaat uitpakken; het is immers telkens weer een experiment – een gebeurtenis met ongewisse uitkomst. Een bekende Uithoornaar/Kwakelaar vertelt over wat haar in het leven bezighoudt of waardoor ze gedreven wordt en verbindt dat met een Bijbelverhaal. Niet helemaal toevallig zijn het deze keer drie vrouwen, die behalve in moed, heel erg van elkaar verschillen! Verdere bestanddelen van de dienst zijn de door de lekenpreker uitgekozen en/of verzorgde muziek en liederen, gebed en stilte en de bestemming van de eerste collecte. De tweede collecte is er ter bestrijding van de onkosten. Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een drankje. De gedachte achter de Preek-van-de-leek is, dat de Bijbel van en voor iedereen is. Elk mens kan erdoor geraakt en geïnspireerd worden. Je hoeft geen dominee te zijn om te preken of een inspirerend verhaal te houden. De leken worden niet uitgekozen om hun geloofsovertuiging of kerkelijkheid, maar omdat ze iets te zeggen hebben.

Op zondag 11 februari 2018 preekt Bekende Plaatsgenoot Ria Zijlstra. Haar thema wordt: ‘Als we nu eens niet in hokjes denken, maar in kansen’. Zondag 11 maart 2018 is het de beurt aan BP-er Laila Meliani over “De schoonheid van het verschil”. En ‘Kinderloos: straf of zegen?’ is het thema van BP-er Judith Beuse op zondag 15 april 2018. De lekenpreken beginnen steeds om 16.00 u. in De Schutse. Iedereen, kerks of niet kerks, is van harte welkom! Voor meer informatie: www.preekvandeleekuithoorn.nl

Redactie kerkblad Op Weg

Kerkblad 'Op Weg'
CoverOpWeg200509 Elke vier weken verschijnt Op Weg,
kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Uithoorn.
Delen hieruit staan op deze website. Het hele kerkblad lezen?
Stuur een e-mail naar
o.v.v. Tekst kerkblad.
We sturen Op Weg toe als pdf-bestand.
         Redactie kerkblad 'Op Weg'


Inleveren kopij
Kopij dient een week voor verschijnen op woensdag om 20.00 uur
in bezit te zijn van de redactie:
nr                   Kopij inleveren          Uitgave datum        

1.                           wo 30 augustus               ma   4 september

2.                           wo 20 september            ma 25 september

3.                           wo 11 oktober                 ma 16 oktober

4.                           wo 15 november             ma 20november

5.                           wo 13 december             ma 18 december (kersteditie)

6.                           wo 10 januari 2018         ma 15 januari 2018

7.                           wo   7 februari                ma 12 februari

8.                           wo 14 maart                    ma 19 maart(paaseditie)

9.                           wo 11 apr                        ma 16 april

10.                       wo   9 mei                       ma 14 mei

11.                       wo   6 juni                        ma 11 juni

12.                       wo 11 juli                         ma 16 juli

       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         


         Redactieleden
Cees van Duren
Anna Blamanlaan 54
1422 GZ Uithoorn
tel 0297-566953
Henny Groeneweg
Thamerweg 20
1422 XH Uithoorn
tel 0297-870062
Bezorging Op Weg
kerkelijk bureau

Jaco Oosterlee
Geometrieln 192
1421 LD
Uithoorn
tel 0297-566402
Bas Joosse
Puttersbos 173
2134TG, Hoofddorp

tel 06 10146312
 
Redactie website
Bas Joosse
         Illustrator
Co Walinga
 

 

Subcategorieën

Meditatie uit kerkblad Op Weg

E-mail service

Ja, ik wil mij inschrijven en ontvang voortaan automatisch de volgende informatie per e-mail
U kunt zich natuurlijk ook weer afmelden als u geen mails meer wilt ontvangen.

CB Login