Mijn bijdrage

Mijn bijdrage

Uw financiële bijdrage is noodzakelijk

De activiteiten in onze kerkelijke gemeente worden uitgevoerd door meer dan 150 vrijwilligers, die zich inzetten op verschillende terreinen, van het uitvoeren van technisch onderhoud tot pastoraal bezoek, van koffie schenken tot kerkenraadslid, van kerkblad rondbrengen tot diaconale steun leveren. Samen vormen wij die kerkelijke gemeente en samen zorgen wij er ook voor dat onze kerk met al haar activiteiten in stand blijft. Dat vraagt niet alleen inzet maar ook geld om alle rekeningen voor activiteiten, beroepskrachten en gebouwen te kunnen betalen.

 

Activiteiten

De meest zichtbare activiteit is waarschijnlijk de kerkdienst op zondag waarbij velen actief zijn, maar ook door de week is er genoeg te doen: thema avonden van Vorming en Toerusting met sprekers, ouderactiviteiten, gemeentereisje, jeugd- en jongerenwerk, weekenden, bijeenkomsten zowel voor leeftijdsgroepen als voor wijken, ons kerkblad samenstellen en verspreiden. Tevens hebben een uitgebreid wijkteam dat contacten onderhoudt met onze gemeenteleden, soms is er aanleiding een bloemetje mee te nemen. Op deze website en in ons kerkblad OpWeg kunt u er meer overlezen.

 

Beroepskrachten

Als vrijwilligersteam kunnen we veel en steken we veel tijd in die activiteiten, naast onze dagelijkse werkzaamheden zoals gezin of baan. Maar we kunnen niet alles. Het voorgaan (en preken) in kerkdiensten zowel op zondag als bij trouw- en uitvaartdiensten, crisis pastoraat, pastorale ondersteuning en bijvoorbeeld het opzetten en coördineren van activiteiten voor jeugd en ouderen, vereist een gedegen opleiding met bijbehorende vaardigheden en ervaring. Soms vraagt dit tientallen uren inzet per week, te veel om naast een gewone baan te doen. Voor dat werk hebben wij predikanten en een kerkelijk (jeugd)werker in dienst die hiervoor zijn opgeleid. Voor het dagelijks beheer van onze kerkgebouwen hebben we parttime kosters. Deze beroepskrachten zijn in dienst van onze kerkelijke gemeente en wij moeten zelf hun salarissen (incl. belastingen, premies en bijscholing) betalen.

 

Gebouwen

De Protestantse Gemeente te Uithoorn is eigenaar van 2 kerkgebouwen, de Schutse (de Merodelaan) en de Thamerkerk (aan de Amstel) dat een rijksmonument is. Mooie grote gebouwen die we nodig hebben voor onze kerkdiensten en activiteiten maar die ook veel onderhoud vragen, verwarmd en verlicht moeten worden en van tijd tot tijd moeten worden aangepast aan het huidige gebruik. Onze onkosten voor de Thamerkerk lopen grotendeels via de (onafhankelijke) Stichting Behoud Historisch Erfgoed Uithoorn, die onze Thamerkerk beheert en tevens verhuurt voor concerten, bijeenkomsten en feesten. 
In de Protestantse kerk blijven predikanten een beperkt aantal jaren verbonden aan dezelfde gemeente, een te korte periode om zelf in Uithoorn een huis te zoeken en te kopen. Onze gemeente heeft voor hen een woonruimte (pastorie) die kunnen wordt verhuurd aan de predikant.
Veel onderhoud aan de gebouwen kunnen we zelf uitvoeren, maar daarnaast is er veel geld nodig. 


Verbondenheid met de mensen om ons heen - Diaconie en Zending

Als kerkgemeenschap voelen we ook ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd. En dat blijft niet alleen bij woorden. Daarvoor zijn ook daden nodig zoals door het financieel ondersteunen van mensen die hulp nodig hebben zowel rechtstreeks als via organisaties die ter plekke dat ondersteunende werk uitvoeren. Die diaconale steun worden gegeven aan oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. De steun aan binnenlandse projecten en organisaties in het buitenland verloopt veelal via ons landelijk orgaan, Kerkinactie (zie www.kerkinactie.nl), dat een goede controle kan houden op een juiste besteding.

Diaconaat in UithoornZowel de rechtstreekse financiële hulp aan personen in Uithoorn, ouderenbijeenkomsten, gemeentereisje, kerstattenties en jeugdprojecten binnen onze kerk als ondersteuning van “diaconaal” werk door plaatselijke organisaties zoals St. Thamerthuis, St. de Wissel, St. Urgente Noden Uithoorn en de lokale afdelingen van De Zonnebloem en Amnesty International.

Binnenlands Diaconaat: we ondersteunen veel organisaties die zich inzetten voor mensen die in de knel zitten of dreigen te komen, zoals jongeren zonder thuis, ouderen, zieken, verslaafden, vluchtelingen, gevangenen en ex-gedetineerden, voedselbanken en pastoraat voor gasten in ons land.

Werelddiaconaat: We ondersteunen veel projecten en organisaties die mensen helpen een menswaardig bestaan op te bouwen, zowel t.a.v. voedselzekerheid als rechten. Vaak is noodhulp nodig om de eerste honger te stillen. Speciale aandacht gaat uit naar de kinderen via “Kinderen in de knel”. De ontwikkelingssamenwerking maakt hier deel van uit.

Landelijke bijdragen: Onder andere de diaconale landelijke bijdrage en het klimaatplan (milieu)

Algemeen: o.a. wijkkosten (attenties bij fijne en minder fijne gebeurtenissen, wijkavonden), de kerkradio, materialen en toerusting diakenen, administratie en bankkosten.

Zending: Wij voelen ons ook verbonden met andere christelijke gemeenschappen wereldwijd. Via de zending ondersteunen wij kerkgenootschappen in buitenland en organisaties die het geloof verspreiden, vrijwel altijd gecombineerd met gezondheidszorg, technische opleidingen etc. 

 

Strikte scheiding van geld

Van oudsher (Handelingen 6) is de zorg voor de hulpbehoevende medemens uitgevoerd door ambtsdagers die speciaal hiervoor zijn aangesteld, de diakenen. Reden hiervoor is dat de zorg voor de medemens niet ondergeschikt mag worden aan de verkondiging of financiering van eigen kerkgebouwen. Binnen de Protestantse Kerk Nederland resulteert dit in twee strikt gescheiden geldstromen met ieder een eigen college van ambtsdragers, dat hiervoor verantwoordelijk is. Deze colleges leggen verantwoording af aan een regionaal orgaan dat hier toezicht op houdt. Op deze manier weet u zeker dat geld dat geeft voor een diaconaal doel ook voor dat doel wordt gebruikt en niet voor bijvoorbeeld het kerkgebouw. En omgekeerd uiteraard.

Het College van Kerkrentmeesters is financieel verantwoordelijk voor de instandhouding van de ‘eigen kerk’. Onder die kosten vallen onder andere de personele kosten van onze beroepskrachten, de kerkgebouwen (inclusief het beheer) en de kosten van kerkdiensten, jeugdwerk en pastoraat.

Het College van Diakenen is, zowel qua uitvoering als financiën, verantwoordelijk voor het Diaconale werk. Hieronder valt zowel het diaconaal omzien naar de medemens zowel in Uithoorn, in Nederland en wereldwijd: werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking en noodhulp. In onze gemeente valt ook de Zending onder de verantwoordelijkheid van dit college. 

Uiteindelijk is de kerkenraad, bestaande uit alle predikanten, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters verantwoordelijk voor zowel het in stand van beide opdrachten. Om deze reden krijgen onze gemeenteleden in één campagne (in januari) zowel het verzoek om bij te dragen aan de instandhouding van de eigen kerk (landelijke actie Kerkbalans) en de instandhouding van onze Diaconale- en Zendingsopdracht. 

Bijdragen naar vermogen

Iedereen is welkom in onze gemeente. We maken geen onderscheid in personen met of zonder beperking, oud of jong, man of vrouw, ongeacht geaardheid, huidskleur of afkomst, arm of rijk. Ieder gemeentelid is een volwaardig lid met dezelfde rechten. De financiële mogelijkheden verschillen per gemeentelid maar beperkte financiële mogelijkheden mogen geen rol spelen in het volwaardig deel uit kunnen maken van onze gemeenschap. Wij vragen onze gemeenteleden daarom om naar vermogen bij te dragen zodat we onze kerkgemeenschap met haar opdracht in stand kunnen houden. 

Een indicatie van de begrootte uitgaven om ons werk mogelijk te maken:

College van Kerkrentmeesters bankrekening 37.85.54.875  
    Personele kosten (salarissen, premies, opleiding) 185.000
    Gebouwen (incl. inventaris) 48.000
    Activiteiten (w.o. Jeudwerk, Vorming&Toerusting) 10.000
    Afdrachten landelijke organen 17.000
    Beheer, apparatuur, administratie, leningen 16.000
   
Totaal

276.000
       
College van Diakenen bankrekening 36.35.07.868  
    Werelddiaconaat 21.600
    Binnenlands Diaconaat 10.800
    Diaconaat in Uithoorn 5.700
    Landelijke bijdragen 4.600
    Algemeen (attenties wijken, materialen, administratie) 5.300
   
Diaconaat totaal

48.000
    Zending 12.000

CB Login