Diaconie

College van Diakenen

Aan het college van diakenen zijn toevertrouwd het diaconaat en de zending. De verantwoordelijkheid voor onze medemens en daarmee de ondersteuning van personen, projecten en instanties die onze steun, ook in financiële zin, nodig hebben staat hierbij centraal. Een aantal diakenen maken tevens deel uit van een wijkteam dat pastorale zorg verleent en zijn daardoor direct betrokken bij de diaconale taken binnen de gemeente. Daarnaast maken zij deel uit van een diaconale werkgroep die zich richt op een specifieke diaconale taak. De grootste twee werkgroepen zijn de werkgroep binnenlands diaconaat (waaronder ouderenwerk) en de werkgroep KerkinActie ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking). De informatieverstrekking over, fondsenwerving voor en financiële ondersteuning van projecten en instanties zijn een belangrijk deel van het werk.

In het jaarverslag worden werkzaamheden en organisatie nader omschreven. De diakenen hebben ook een Visioen en Visie geschreven.De predikanten ondersteunen het werk van de diaconie van harte in de vorm van aandacht voor het werk van de diaconie in de eredienst. Verder wordt zeven keer per jaar een ontmoetingsmaaltijd gehouden.

Diaconie

Diaconie
 
57

IM-Diaconie

 
Penningmeester diaconie
 
Diaconie
 
Voorzitter diaconie

CB Login