Kerkenraad

Kerkenraad en commissies

De Protestantse Gemeente te Uithoorn kan, net als andere organisaties, niet zonder een bestuur: de kerkenraad. De kerkenraad bepaalt het beleid, neemt besluiten en heeft coördinerende taken in de kerkelijke gemeente. De kerkenraad bestaat uit de ambtsdragers, dat zijn de predikanten, ouderlingen en diakenen.* De kerkenraad vergadert zes keer per jaar op de vierde dinsdag van de maand in september, november, januari, maart, april en mei. Zo nodig is er een extra kerkenraadsvergadering.

Een aantal kerkenraadsleden** vormt samen het moderamen. Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor, regelt de lopende zaken en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van de kerkenraad. Het moderamen vergadert meestal op de tweede dinsdag van de maand.

De Protestantse Gemeente te Uithoorn kent verschillende commissies: 

 • College van Diakenen
 • College van Kerkrentmeesters
 • Jeugdraad
 • Commissie Eredienst
 • Commissie Bezinning en Verdieping
 • Commissie Kerkcafé
 • Commissie Preek van de Leek
 • Redactie van het kerkblad Op Weg
 • Redactie van de website
 • Beamteam
 • Misscionaire werkgroep. 
  Vertegenwoordigers van deze groeperingen brengen jaarlijks of tweejaarlijks verslag uit aan het moderamen. Ook de predikant(en) en kerkelijk werker leveren jaarlijks een jaarverslag in dat onderwerp van bespreking is in de kerkenraad.

 

*ouderlingen met een bijzondere opdracht: de voorzitter, de scriba, de jeugdouderling, verder drie pastorale ouderlingen; vier ouderlingen-kerkrentmeesters, acht diakenen en een diaken met speciale opdracht jeugd.

**voorzitter van de kerkenraad, scriba, predikant(en), jeugdouderling, twee pastorale ouderlingen, de voorzitter en de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, de voorzitter en de penningmeester van de Diaconie.

 
Dominee
 
Penningmeester diaconie
 
Ouderling
Voorzitter kerkenraad
 
Voorzitter diaconie
 
Ouderling, scriba
 
Penn. kerkrentmeester
 
Diaconie
 
Voorzitter kerkrentmeesters
kerkelijk medewerker

CB Login