Kerkrentmeesters

Vrijwillige bijdragen 2016 en de belastingdienst

Vrijwillige bijdragen 2016 en de belastingdienst

Wie een bedrag overmaakt naar een goed doel, heeft de mogelijkheid gebruik te maken van de giftenaftrek bij de belastingaangifte. Sinds 2008 bepaalt de overheid welke goede doelen voor die aftrek in aanmerking komen. Zo’n doel wordt in overheidstaal een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’ genoemd. Sinds 2014 moeten de ANBI’s via een website een aantal gegevens publiceren over hun instelling, daaronder een verkorte jaarrekening. Een kerk of kerkgenootschap wordt door de overheid ook gezien als een ANBI met dezelfde verplichtingen, maar zij hebben uitstel gekregen tot 1-1-2016. Sinds deze zomer staan daarom ook op onze website de voorgeschreven gegevens en jaarrekening onder ANBI op de homepage. De teksten zijn in eerste instantie bedoeld voor de belastingdienst, maar natuurlijk kan iedereen de informatie lezen.

 

Tot en met het jaar 2015 kan ieder lid van onze kerk bij de giftenaftrek verwijzen naar de landelijke PKN, maar vanaf 2016 heeft onze plaatselijke kerk twee ANBI’s: de Protestantse Gemeente Uithoorn (PGU) en de Diaconie van de PGU. Dat betekent dat bij de giftenaftrek de giften aan de kerk (PGU) en aan de Diaconie PGU afzonderlijk moeten worden opgegeven. Wie ook het aanschafbedrag van collectebonnen gebruikt voor de giftenaftrek, moet dat vanaf 2016 bij de kerk doen.

 

Er zijn ook gemeenteleden die een overeenkomst met de kerk afsluiten voor het schenken van een vast bedrag per jaar gedurende minimaal 5 jaar. Het voordeel daarvan is dat er voor dat bedrag geen drempel bij de giftenaftrek geldt. Vanaf het jaar 2016 moeten zulke overeenkomsten afzonderlijk worden afgesloten met de kerk (via kerkrentmeesters) voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage via kerkbalans en via collectebonnen en met de diaconie voor de bijdrage aan de jaarlijkse financiële actie.

In schema:

      ANBI PGU ANBI Diaconie
    Kerkbalans x  
    Collectebonnen x  
    Financiële actie   x

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot ondergetekende,

Piet Vingerling, penningmeester, tel. 567706

Folder Kerkbalans

kerkbalans

Wat betekent de kerk voor u?

Lees de Kerkbalans folder van de kerkrentmeesters van Protestantse Gemeente te Uithoorn!

 

Folder Kerkbalans 2016 als pdf >

 

Periodiek schenken aan de kerk - ANBI?

Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan de kerk te doen die fiscaal volledig aftrekbaar is (het drempelbedrag is nul euro). In voorgaande jaren regelde je dat via de notaris, maar nu volstaat een onderhandse overeenkomst met de kerk via een formulier van de belastingdienst. Een gewone gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is pas aftrekbaar boven de 1 procent van het inkomen.

 

In de overeenkomst met de plaatselijke (of landelijke) kerk moet vastgelegd worden dat de gever minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar schenkt aan de kerk. In die schenking kunnen de bedragen voor de kerk (vrijwillige bijdrage), voor diaconie en zending, voor collectebonnen e.d. bij elkaar geteld worden. De bedragen moeten via een bankrekening aan de kerk zijn overgemaakt. Als er ook bedragen aan onderdelen van de landelijke kerk worden geschonken, is een overeenkomst met de landelijke kerk aan te bevelen. Daarin worden dan ook de schenkingen aan de eigen kerk opgenomen. In geval van een verhuizing kan de schenking dan ook meegenomen worden naar de nieuwe kerk.

Lees verder:Periodiek schenken aan de kerk - ANBI?

Kerkelijk beheer

De taak van de kerkrentmeesters laat zich het beste samenvatten als Beheer. Hieronder vallen het onderhoud van de kerk gebouwen, pastorieën en woningen. maar ook het onderhoud van bijvoorbeeld de beide kerkorgels vallen hieronder.

Financieel beheer en personeelszaken (koster, kerkelijk werker) zijn toebedeeld aan de kerkrentmeesters. Ook een belangrijke actie als de jaarlijkse Kerkbalans hoort hierbij.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit:

 

- Rob Voskamp -voorzitter

- vacant - secretaris

- Dick Hoogendoorn -administrateur PGU

- Piet Vingerling -penningmeester

- Nico van der Horst -zalenverhuur & klimaatbeheer

- Jan Bos -technisch beheer opstallen

- Herman Veldman -algemeen technisch beheer

- Gerard Sprenger -technisch & klimaatbeheer

 

Contact opnemen:

 

 

30

CB Login