Predikanten

Predikanten

De predikanten houden regelmatig overleg met elkaar over allerlei lopende zaken en initiatieven. Daarbij bereiden zij diverse beleidszaken voor, vooral die waarover zij op basis van hun deskundigheid expertise hebben. De predikanten maken deel uit van de kerkenraad en het moderamen en hebben zitting in de commissie eredienst. Van de werkgroep beleid en de commissie vorming en toerusting maakt één predikant deel uit. De kerkelijk werker maakt deelt uit van de jeugdraad.
Op plaatselijk vlak is er samenwerking met de RK-pastores (convent) 

klankbordgroepIn het kader van de pastorale zorg voor predikanten bestaat de mogelijkheid om een ‘klankbordgroep’ te formeren. Het (vertrouwelijk) contact met de leden van deze groep is bedoeld als positiefkritisch meedenken met het werk en het functioneren van de predikant. Daarnaast vindt jaarlijks een functioneringsgesprek plaats.

 

Na het vertrek van ds. Harold Oechies verleent Trudy Joosse-Ridder tijdelijk bijstand in het pastoraat. Zij is opgeleid tot kerkelijk werker.

Dominee
Uithoorn , 1422DE
0297-268212
 

CB Login