Praktijkschool maaltijd

21 mrt

Praktijkschool maaltijd

Donderdag 21 maart zijn de leerlingen van de Praktijkschool weer aanwezig met een verrassende maaltijd. Vanaf 12.30 bent u welkom in De Schutse voor een drankje. Voor het drankje vragen we een kleine bijdrage en de maaltijden kosten €7,-. Er is een inschrijflijst achter in de kerkzaal. Graag uw dieet wensen vermelden. Met alle allergieën kan en zal rekening gehouden worden.

Noteer ook 18 april vast in uw agenda, dan is de volgende maaltijd gepland.

Namens het gehele team
Antoine van Mulukom & Foke van Baren

Paaskaars maken

9 apr

Bezinning en verdieping

Een persoonlijke paaskaars maken

Ieder jaar in de Paaswakedienst op Stille Zaterdag wordt de nieuwe paaskaars, het Licht van Christus, de kerk binnen gedragen. Het donker van de Goede Vrijdag mag en kan immers niet het laatste woord zijn. Het gebruik van de paaskaars gaat terug op een eeuwenlange traditie. Al in de tijd van Augustinus werd de paaskaars in de Paasnacht brandend de kerk binnengebracht. Ook in onze protestantse kerk heeft de paaskaars zijn herintrede gedaan en is sindsdien niet meer weg te denken.

De paaskaars is een grote kaars, traditioneel versierd met het kruis, de Griekse letters Alfa en Omega (als eerste en laatste letter van het alfabet, begin en einde) en het jaartal. Daarnaast zijn er tal van andere symbolen mogelijk als versiering van de paaskaars, bijvoorbeeld een regenboog als symbool van het verbond, een duif, het paaslam, een vissersboot met netten vol vis, brood en wijn, vijf broden en twee vissen.

Op dinsdag 9 april (elf dagen voor Paaszaterdag) gaan we zelf een eigen paaskaars maken. Eerst zullen de verschillende symbolen de revue passeren, daarna wordt uitgelegd hoe we zelf met het materiaal (mooie witte kaars, gekleurde was en wasstiften) kunnen werken. Daarna gaat iedereen aan de slag om zelf een kaars te maken die recht doet aan de eigen manier van geloven. Deze kaarsen zullen een rol spelen in de Paaswakedienst op Stille Zaterdag en mogen daarna uiteraard mee naar huis als huis-paaskaars.

We komen bij elkaar in de jeugdruimte en begint om 20.00 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur.

In verband met de aanschaf van de materialen is aanmelden noodzakelijk, via bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl. Dit kan tot vrijdag 5 april. We vragen de deelnemers om een eigen bijdrage van € 5,-.

Van harte welkom!
Namens de commissie Bezinning en Verdieping,
Liesbeth Geudeke

Zingen over liefde

20 mrt

Bezinning en verdieping

Zingen over liefde

Oecumenische zangavond

Beleeft u ook zoveel aan zingen? Dat komt dan goed uit want woensdag 20 maart organiseert de Raad van Kerken Uithoorn – De Kwakel opnieuw een gezamenlijke zangavond, dit keer in De Schutse. Het thema is ’liefde’. Op deze zangavond worden liederen gezongen die in vieringen in de verschillende kerken vaak aan bod komen. Zo kunnen we nog wat meer kennismaken met elkaars muzikale traditie. Ton Kodde begeleidt ons op het orgel en Henk van ’t Hof aan de piano. Het zingen begint om 20.00 uur en na afloop, om 21.00 uur, staat de koffie/thee klaar. We zien er naar uit en hopen natuurlijk op een grote opkomst!

Namens het werkgroepje,
Guusta Mathlener-Stoll

Paasprojectkoor

Paasprojectkoor

Om te kunnen meezingen met het projectkoor moet er natuurlijk wel gerepeteerd worden. Vier keer een uurtje en dan kennen we de liederen. De repetities zijn van 19.00 – 20.00 uur.

Op Paasochtend preekt ds. Caro Houtkoop en we proberen liederen uit te zoeken die goed passen in de liturgie en, niet onbelangrijk, liederen die niet te moeilijk zijn om in die vier keer in te studeren. Tot nu toe is dat altijd gelukt.

Nog nooit meegedaan en nu wel zin om het eens te proberen? We kijken naar je uit! Al vaker meegezongen? Dan ook graag even laten weten of je weer meedoet, want dan weet ik hoeveel mappen ik moet vullen.

We repeteren in De Schutse op:

de woensdagen 27 maart, 3 april en 10 april van 19.00 – 20.00 uur en één keer op zaterdag 20 april van 11.00 – 12.00 uur

Noteer het meteen in de agenda!

Opgeven bij Guusta Mathlener-Stoll: zininmuziek@caiway.net

Voorlezers

Voorlezers gevraagd

In sommige kerken wordt wekelijks een schriftlezing niet door de voorganger maar door anderen gedaan. Dat heeft een aantal voordelen:

  • De kerkdienst wordt minder een zaak van één vrouw of man.
  • Wisseling van stemmen kan prettig zijn voor de luisteraar.
  • Zo wordt duidelijker dat de Bijbel een boek voor iedereen is, niet alleen te openen door ‘bevoegden’.

In onze kerkdiensten gebeurt dat lezen door gemeenteleden ook wel, maar een beetje willekeurig: bij bijzondere diensten of als het zo uitkomt. De Commissie Eredienst wil dat graag iets serieuzer aanpakken en een groepje ‘lectoren’, voorlezers, vormen.

Verstaanbaarheid en een prettige stem zijn daarvoor natuurlijk een vereiste. Sommige mensen zijn wat dat betreft natuurtalenten, anderen kunnen het leren met wat tips en sommige stemmen zijn wat minder geschikt. Het idee is om eerst een groepje te vormen en eens samen een avond te oefenen, naar elkaar te luisteren en elkaars voordracht te verbeteren. Uiteindelijk komt daar dan een lijstje vaste lectoren uit. Afhankelijk van aantal en wensen kijken we of er elke week of bijvoorbeeld om de week een lezing door een lector kan worden gedaan.

Het gaat om een lichte taak: geen vergaderingen, maar een paar keer per jaar een Bijbelgedeelte voorbereiden en voorlezen. Als dit u iets lijkt, meldt u aan bij ondergetekende. Het kan ook zijn dat u wordt benaderd om mee te doen, omdat u het wel vaker deed of omdat uw stem veelbelovend is. Het is allemaal nog in een beginstadium, we gaan zien hoe het loopt.

Ds. Joep Dubbink

Veertigdagentijd

di 19.15 uur

Meditatieve momenten in de veertigdagentijd

Al een aantal jaren zijn er in de aanloop naar Pasen wekelijks meditatieve momenten in De Schutse. Korte bijeenkomsten waarin we vooral stil hopen te worden, waar we de hectiek van alledag wat achter ons kunnen laten en ons op deze manier bezinnen op wat ons gaande houdt, of juist wat ons staande houdt. Ook dit jaar bent u, ben jij van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Wat kunt u verwachten? Een tekst, muziek, natuurlijk stilte, een gebed. De bijeenkomsten worden gehouden op de dinsdagen in de veertigdagentijd, te beginnen dinsdag 12 maart 19.15-19.45 uur in de kerkzaal van De Schutse. De bijeenkomsten gaan altijd door!

Liesbeth Geudeke en Trudy Joosse

40 dagentijd voor Pasen

Kerkdiensten >

Meditatieve momenten >

Collecte >

Kindernevendienst >

Hongerdoek >

Sobere maaltijd

27 mrt

Bezinning en verdieping

Sobere maaltijd

Komende vastentijd worden er twee sobere maaltijden georganiseerd in samenwerking met de katholieke parochie van De Burght en de protestantse gemeente van De Schutse. We gaan samen eten en we staan stil bij het voedsel en de welvaart die we tot onze beschikking hebben. We zijn een moment solidair met de mensen die dit niet hebben.

Er is ruimte voor bezinning en er wordt gecollecteerd voor het project van de Vastenactie (dit kan contant of via overmaking). Een mooi vastenmoment met elkaar en met iedereen die je hiervoor wil uitnodigen. Ook heel geschikt voor gezinnen! Doe je mee?

De sobere maaltijd in De Burght vond plaats op aswoensdag 6 maart, het begin van de vastentijd. Op woensdag 27 maart ben je van harte welkom in De Schutse, van 18.00 tot 19.00 uur, waar we met onze jongeren de maaltijd gaan verzorgen. Je kunt je opgeven voor deze maaltijd via het aanmeldingsformulier dat achter in de kerk ligt, of stuur een mailtje naar c.verviers@pkn-uithoorn.nl.

Cathérine Verviers, jeugdwerker, Natasja Bos, jeugdouderling

Straffen vanuit Bijbels perspectief

14 mrt

Bezinning en verdieping

Jacques Claessen over herstelrecht

De ene keer is hij opgewekter dan de andere, maar we proberen hem altijd moed in te spreken en te ondersteunen’, aldus een moeder over de geliefde van haar dochter in een interview in een weekblad. Sinds juni 2011 bezoeken zij en haar man hem maandelijks. Hij werd namelijk tot 28 jaar cel veroordeeld wegens moord op hun dochter en op een politieman. In hoger beroep werd dat zes jaar cel en tbs. ‘Misschien is onze houding natuurlijker dan je zou denken’, vermoedt de vader en zijn vrouw verklaarde tijdens het hoger beroep: ‘In dat uurtje praten we, huilen of lachen we. En dat is goed voor ons drieën. Het geeft verlichting.’ Voor die andere straf in hoger beroep was ontoerekenbaarheid het argument. Of in dat vonnis ook de houding van de ouders tegenover hun schoonzoon heeft meegewogen, wordt niet duidelijk uit het interview.

We spreken vaak van straf als je verdiende loon. Wie een misdrijf begaat, verdient toch straf? Net zo, als iemand die iets voor een ander doet, een beloning verdient. Maar heb je beloning voor ogen, als je een ander ter wille wil zijn? En is straf eigenlijk wel het spiegelbeeld van beloning en is (dus) vergelding het eerste doel van straffen? In wat ‘herstelrecht’ is gaan heten is de relatie dader-slachtoffer het uitgangspunt. In deze relationele rechtsopvatting is herstel van de betrekkingen tussen mensen het doel. Dr. Jacques Claessen, hoofddocent straf(proces)recht Universiteit Maastricht, verzorgt graag voor ons een inleiding op herstelrecht en de mystieke fundering ervan. Welkom in De Schutse vanaf 19.45 uur!

Wakend over God

7 mrt

Bezinning en verdieping

Wakend over God

Mystieke poëzie van Joost Zwagerman

Donderdag 7 maart 20.00 uur; inloop met koffie/thee vanaf 19.45 uur.

Achter in de kerkzaal liggen op de tafel onder de titel ’Wakend over God’ enkele van de dertig laatste gedichten van Joost Zwagerman. Leon Teubner van de Radboud Universiteit, wil samen met ons deze gedichten bespreken op donderdag 7 maart in De Schutse. De aanvang is 20.00 uur, na de inloop met thee of koffie vanaf 19.45 uur.

‘[…] Misschien/ word ik door God gemist.’ Met deze woorden sluit Joost Zwagerman (1963 – 2015) de eerste strofe van zijn gedicht Lief af. Dit gedicht verscheen, postuum in 2016, in de bundel Wakend over God. De ‘ik’ in het gedicht is er allerminst zeker van door God gemist te worden, ‘nu God/ mij denkelijk heeft uitgewist.’ Daarom smeekt hij zijn lief heel lief voor hem te zijn, ‘alsjeblieft’ heel dicht bij hem te blijven.

De gedichten in de bundel Wakend over God worden mystiek genoemd. Mystiek laat zich omschrijven als een intens verlangen, in de mens gewekt door een ‘ik weet niet wat’ (dat wij God noemen), een reiken naar de ervaring van intieme nabijheid van God.

De tweede, tevens laatste strofe van Lief herhaalt het woord ‘Misschien’, maar dat wordt hier gevolgd door ‘heeft God/ Zich in mijn dood vergist.’

Leon Teubner, verbonden aan het Titus Brandsma Instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen wil graag enkele van Zwagermans gedichten met ons bespreken. Vanaf zondag 17 februari liggen de gekozen gedichten achter in de kerkzaal: om mee te nemen en thuis alvast te lezen!

Wijkavond

Sectiebijeenkomsten

Wat is normaal?

‘Doe zelf eens normaal, man!’ U weet vast nog dat premier Rutte dit zei en tegen wie. Het haalde alle kranten en nieuwsuitzendingen. Er werd nog dagen over nagepraat. Mogen politici elkaar in een debat op die manier aanspreken? De voorzitter van de tweede kamer vond van niet. Met andere woorden: zij vond het niet ‘normaal’ om in ons parlement dit soort taal te gebruiken.

Zoals het woord al zegt: wat we als normaal beschouwen, zegt iets over de normen die we er op nahouden. Die normen zijn vaak zo vanzelfsprekend dat we ons er nauwelijks van bewust zijn. Sommige dingen doen we gewoon (of gewoon niet). Pas als iemand iets anders doet dan wij verwachten of zouden doen, gaan we er over nadenken. Wat is eigenlijk normaal en waarom vinden we dat?

Bij die vraag willen we op de komende bijeenkomsten stil staan. En daarmee bevinden we ons in goed gezelschap. Want was het niet Jezus zelf die steeds het gesprek aanging over de heersende normen? Bijvoorbeeld door een melaatse man te omhelzen of te gaan eten met ‘mensen van de straat’. Door aren te plukken op de sabbat en kinderen serieus te nemen …

Zoals u gewend bent, begint de bijeenkomst met een korte inleiding op het thema en gaan we daarna op een toegankelijke manier samen aan de slag en in gesprek. Het doel van de bijeenkomst is ons bewust te worden van onze eigen normen en met elkaar te delen welke waarden daar voor ons achter zitten.

Na het inhoudelijke gedeelte, dat ongeveer anderhalf uur zal duren, nemen we de tijd om nog even gezellig na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. De predikanten zullen de bijeenkomsten leiden.

Wij vinden het fijn als u er bij bent. U bent van harte welkom op de bijeenkomst die in uw eigen buurt wordt georganiseerd. Mocht u dan niet kunnen, bent u welkom op één van de andere bijeenkomsten. U ontvangt nog een brief waarmee u zich kunt opgeven.

Met vriendelijke groet, ds. Joep Dubbink en ds. Caro Houtkoop

do 7 maart 10.00 uur sectie 3/4 De Schutse
ma 11 maart 20.00 uur sectie 2 Graslaan 1, De Kwakel
wo 13 maart 10.00 uur sectie 5/6/7/10 De Schutse
di 19 maart 14.00 uur sectie 1 Piet Heinlaan 6, Amstelhoek
di 19 maart 20.00 uur sectie 8/9 De Schutse
di 26 maart 20.00 uur sectie 11/12/13 Basisschool De Kajuit, Eendracht 2