Hongerdoek

Bezinning en Verdieping

12 en 26 feb

Een hongerdoek voor De Schutse

Wat is een hongerdoek eigenlijk? In de Middeleeuwen werd tijdens de vastentijd (dus vanaf Aswoensdag) een doek opgehangen om het priesterkoor en het altaar aan het zicht te onttrekken. De oorspronkelijke hongerdoeken waren wit, als teken van leegte. In later eeuwen werden ze beschilderd met voorstellingen over het leven, lijden en sterven van Jezus. Omdat deze doeken in de vastentijd werden opgehangen, werden ze hongerdoeken genoemd. In de 18e eeuw ging dit gebruik verloren, maar sinds de jaren ‘70 zijn de hongerdoeken weer terug van weggeweest, dankzij een Duitse katholieke ontwikkelingsorganisatie. De organisatie legde daarbij de link tussen het lijden van Christus en de armoede in de derde wereld. Ook in onze kerk hebben we een aantal jaren achtereen hongerdoeken opgehangen.

Onder leiding van ds. Joep Dubbink en Co Walinga zullen we ons gedurende twee avonden bezig houden met het maken van het hongerdoek. Na een verdieping in de lezingen die in de veertigdagentijd centraal staan, verwerken we onze verbeeldingen daarvan op kleine panelen, die samen een hongerdoek zullen vormen.

Dit doek zal in de diensten van de veertigdagentijd te zien zijn in De Schutse, om zo niet alleen de deelnemers, maar alle kerkgangers te bepalen bij thema’s rond het leven, lijden, sterven en opstanding van Christus en bij allen, dichtbij en ver weg, van wie het leven wordt getekend door pijn en verdriet, voor wie wij bidden om het Licht van Pasen.

De avonden beginnen om 20.00 uur in De Schutse. Inloop vanaf 19.45 uur. Aanmelding is noodzakelijk en kan tot dinsdag 5 februari via bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl.

Begrijp je wat je leest?

31 jan en 21 feb

Bezinning en verdieping

Begrijp je wat je leest?

Over methoden van bijbeluitleg

Over de uitleg van de Bijbel heeft iedereen haar of zijn eigen ideeën, en dat mag natuurlijk. Tegelijk is bijbeluitleg óók een vak, een wetenschap die al eeuwen beoefend wordt. Tussen die beide manieren van lezen zijn soms behoorlijke verschillen. De gelovige leest vaak met engagement, neemt de tekst zoals die er staat, en laat zich direct aanspreken: ‘De Heer is mijn Herder’, dat gaat over mij, in 2019. De vakmatige uitlegger kijkt naar die tekst met een zekere methodische achterdocht en stelt vragen: wie was die schrijver die ‘mijn’ schreef, wanneer schreef ‘ie dat, waarom, wat bedoelde ‘ie met ‘Herder’?

Verschil is er, maar sluiten die twee manieren van lezen elkaar nu uit? Ik mag hopen van niet, want ik ben wekelijks grens­ganger tussen beide! En ik ben overtuigd dat ze elkaar positief kunnen beïnvloeden. Twee avonden wil ik daarmee aan de slag. De eerste gaat vooral over de literaire en historische uitlegmethoden, zoals die sinds de 18e eeuw ontwikkeld zijn: een kleine basiscursus ‘vakkundig Bijbellezen’. Op de tweede avond wordt het nóg spannender.

Donderdag 31 januari en donderdag 21 februari 20.00 uur in De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn
Inleider ds. Joep Dubbink

Kerken van het Oosten

23 jan

Bezinning en verdieping

Kerken van het Oosten

Lezing over het oosterse Christendom

Rob Mascini geeft op woensdag 23 januari een lezing over het oosterse Christendom in De Schutse, aanvang 20.00 uur. Hij vertelt over de fraaie kerken, prachtige liturgie en iconen en geeft hiermee aandacht aan de kerken uit Armenië, Irak, Syrië en Eritrea. In deze landen zijn (waren) grote kerkgemeenschappen van christenen, waarover Rob graag zijn kennis met u deelt. Vanaf 19.30 uur is er koffie en bent u van harte welkom.

Thema avond in de week van de eenheid
Na de oecumenische viering van zondag 20 januari 2019 in de parochie van De Kwakel, komt op woensdag 23 januari op uitnodiging van de Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel Rob Mascini ons vertellen over het Oosters Christendom.

Op deze avond wil Rob Mascini u meenemen naar de kerken van het Oosten. Natuurlijk denken we aan de Russische en Griekse kerken, met hun prachtige liturgie, iconen en kerkgebouwen. Toch wil ik vooral aandacht schenken aan die kerken waar we weinig van weten. Armenië,  Irak, Syrië, Turkije, Egypte, Eritrea en Ethiopië hebben (hadden!) grote gemeenschappen van christenen in oeroude en eerbiedwaardige kerkgemeenschappen. Kerkvervolging, armoede, burgeroorlogen hebben hen op een vreselijke manier getroffen. Juist in de laatste eeuw hebben de Armeense  genocide en de gruwelen van de IS het christelijk leven bijna onmogelijk gemaakt. Velen zijn gevlucht. Lang niet alle vluchtelingen die in bootjes en in ellendige tochten te voet en gesmokkeld ons land bereikten zijn moslim. Onder hen zijn veel christenen. Wie zijn zij? Graag wil ik u over hen vertellen!

woensdag 23 januari 19.30 uur in De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn
Inleider Rob Mascini

Religiestress

7 feb

Bezinning en verdieping

Religiestress?

Religie…stress? Nooit van gehoord! Dat is geen schande, want het is nog een jong woord. In de Van Dale zullen we het niet vinden. Het is min of meer geijkt door Tom Mikkers in zijn poging een antwoord te vinden op de vraag hoe het toch komt, dat in een samenleving waarin godsdienst in feite een bijzaak is geworden de publieke opinie zomaar beheerst kan worden door verhitte discussies over religieuze onderwerpen. Het al dan niet dragen van hoofddoekjes bijvoorbeeld, of ritueel slachten, of de extreem gewelddadige uitwassen van godsdienstig fanatisme. Of het idee dat kerken niet meer gebruikt mogen worden als stembureau of in buurthuizen geen kerkdiensten meer gehouden mogen worden omdat dit gebruik andere gebruikers zou kunnen afschrikken.

Het is vreemd. Wat kan religie/godsdienst/geloof ons nog schelen? Kerken krimpen, het spreken van de kerk in politieke vraagstukken wordt nauwelijks gehoord, politieke partijen die zich beroepen op godsdienstige beginselen spreken steeds minder mensen aan. Er bestaat een soort allergie voor godsdienst, wantrouwen. Hoe kan geloof nog vruchtbaar zijn voor een samenleving, die grotendeels seculier is, in plaats van vooral bij velen wantrouwen op te roepen? Een vraag die ons allen persoonlijk raakt.

Tom Mikkers (1969) was algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap. Met verschillende projecten probeert hij kerk en christendom over het voetlicht te brengen voor een rand- en buitenkerkelijk publiek. Hij was de initiator van onder meer de glossy Arminius, de songfestivalkerkdienst ‘Hallelujah Europe’, de liedbundel en cd LICHT, de gids Coming Out Churches en de allereerste kerst-reclamespotjes op de radio. In 2011 en 2012 was hij de drijvende kracht achter de Nacht van de Theologie en was ook dit jaar één van de drie genomineerden voor ‘Theoloog des Vaderlands’. In 2011 ontving hij de Spaanprijs, een tweejaarlijkse mediaprijs voor Christelijke communicatie in brede zin. Tom Mikkers is nu programmamaker bij de EO.

Religiestress, hoe je te bevrijden van deze eigentijdse kwelgeest, uitgever 2012

Donderdag 7 februari 2019 om 20.00 uur in De Schutse
U bent van harte welkom, om 19.45 uur staat de koffie klaar.

 

Ring Hoofddorp

28 feb

‘Groene kerk’ eerste thema ringontmoeting Hoofddorp

Op donderdag 28 februari 2019 zijn alle kerkenraadsleden én geïnteresseerde gemeenteleden van de nieuwe Ring Hoofddorp (Haarlemmermeer plus Aalsmeer/Uithoorn/Kudelstaart) uitgenodigd voor een eerste ringontmoeting in De Ark aan het Muiderbos 36 in Hoofddorp.

De ringontmoeting is een nieuw fenomeen binnen de Protestantse Kerk. De Protestantse Kerk streeft ernaar minder met bestuurlijke zaken bezig te zijn en daardoor meer tijd over te houden voor onderlinge inspiratie en ontmoeting. De Ark is gevraagd om als groene kerk de gastvrouw te zijn voor de eerste ringontmoeting.

De avond kan – voor wie dat wil – beginnen om 18.00 uur met een soepmaaltijd van biologische groenten uit de omgeving. Maar men kan ook om 19.30 uur instromen voor het avondprogramma. Dat programma bestaat, na een ‘groen avondgebed’, uit vier workshops: God in de Supermarkt, Groene Bijbel, verduurzaming van het kerkgebouw en energiebesparing in huis.

In verband met de catering is het wenselijk dat men zich van tevoren aanmeldt. Dit geldt zeker voor de maaltijd. Aanmelden graag via ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl

Donderdag 28 februari 19.30 uur (maaltijd 18.00 uur)
Kerkgebouw De Ark, Muiderbos 36, Hoofddorp

Kerkbalans

20 jan – 3 feb

Geef voor je kerk

Geef voor je kerk is het thema voor Actie Kerkbalans 2019. Onze kerk krijgt geen subsidie en heeft dus een financiële bijdrage nodig van de leden om te kunnen bestaan. Van u dus!

Op 19 januari gaat de landelijke actie Kerkbalans 2019 van start waar ook onze kerk aan mee doet. Wij vragen u ons werk ook dit jaar weer mogelijk te maken door uw financiële bijdrage.

Als u dit leest zijn de brieven geprint, de folders gedrukt en door diakenen, kerkrentmeesters en vrijwilligers in de enveloppen gestoken. Een grote groep vrijwilligers gaat op pad om de brieven te bezorgen en nadien de ingevulde antwoordstroken weer bij u op te halen.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw steun! Misschien ziet u zelfs kans uw bijdrage te verhogen om ons te helpen de stijgende kosten de baas te blijven.

Bent u er nog niet aan toe gekomen uw toegezegde bijdrage van 2018 over te maken? Het kan nog steeds! Het rekeningnummer van de kerk is: NL70RABO0378554875. Voor de diaconie: NL26RABO0363507868

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? We horen ze graag!
Martin Joosse    penningmeester diaconie
Willem Biesheuvel    penningmeester kerkrentmeesters

Diaconie · Kerkbalans

Wij geloven in delen

‘Wij geloven in delen’ is dit jaar het thema van de diaconie voor de financiële actie Kerkbalans 2019. Bij het nadenken over dit thema begon ik me eerlijk gezegd af te vragen of we ons wel gerealiseerd hebben wat dit allemaal in kan houden……

  • Geloven wij werkelijk in delen? Realiseren we ons wat we hier mee zeggen? Delen van geld, rijkdom, liefde, welzijn, aandacht, mogelijkheden om verder te komen in het leven, om te mogen studeren, etc.?
  • Delen.. Ook als het ons echt in de portemonnee raakt? Hoe ver gaan we? Waar leg je de grens?
  • Durven we echt te kijken wat een ander nodig heeft en wat we kunnen delen? Willen we ook echt wereldwijd delen, als het aan onze rijkdom komt?
  • Kan ik de rust en aandacht opbrengen om in iemands verdriet of moeiten te delen? Tot hoever ga ik? Wanneer ga ik over mijn grens?
  • Wat vraagt Jezus werkelijk van mij als het op delen aankomt? Wat zegt de Bijbel daarover?

Allemaal vragen die mij afgelopen jaar bezig hebben gehouden, waarop ik geen antwoord heb en waarschijnlijk ook nooit zal krijgen. Maar waar ik wel graag eens in breder verband over van gedachten zou willen wisselen.

Ondertussen gaan we met elkaar gewoon door met ons best doen, om ons heen te kijken en onze ogen niet te sluiten voor directe en indirecte vragen die op ons af komen en daar hebben we eigenlijk met ons kleine groepje diakenen onze handen al meer dan vol aan.

Daarbij realiseren we ons heel goed en dat willen we graag nog eens benadrukken dat jullie financiële en praktische hulp daarbij de onmisbare basis is, waardoor we ons werk kunnen voortzetten! Dus vragen we jullie om alstublieft door te gaan met jullie royale bijdrage aan diaconie en kerk.

Geloven gaat gelukkig wereldwijd altijd door, daar zorgt God zelf wel voor. Maar zonder een levende kerkgemeenschap is er geen diaconie en het voortbestaan van beiden is gekoppeld aan de bijdragen die we van u binnen krijgen.

Dus blijven we geloven in geven en delen, u ook?

Namens het College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen,

Rietje Rustema-Zielhuis

Kerst

Kerststallen

Kerstkoor

Kerstfeest met en zonder hoofdletter


Kerstposter 2018

Net als vorig jaar nodigt de Raad van Kerken Uithoorn / De Kwakel iedereen uit voor de Kerstvieringen in de verschillende kerken in de buurt. Met de rode strik in de advertentie in de Nieuwe Meerbode, en op de kerstposter. Hang thuis ook een poster op voor voorbijgangers! U vindt de posters in de hal van de kerk. Bij voorbaat dank!
Met groet, Hans van den Bosch

 

 

 

 


Kerstnummer Elisabethbode en Open deur

Bij de folders in de hal van De Schutse liggen de kerstnummers van De Elisabethbode en Open Deur. U kunt voor uzelf een magazine meenemen, of een editie meenemen voor een belangstellende geven. Anton van Hilten

SOVA

Collecte voor de SOVA

Zondag, derde Advent, is de diaconale collecte bestemd voor de Stichting Ondersteuning Vluchtelingen Amstelland. Dit steunfonds, opgericht in 2005, verstrekt giften en leningen aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning, die in de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen huisvesting hebben gekregen. De bijdragen uit het fonds worden onder andere gebruikt voor het betalen van kosten in verband met gezinshereniging (tegemoetkoming in de kosten van vliegtickets), onvoorziene medische kosten en enkele malen aan de kosten voor (beroeps)opleidingen. De laatste twee jaar zijn we geconfronteerd met een sterk toenemend aantal aanvragen rondom gezinsherenigingen. U begrijpt dat de SOVA hierdoor wel een extra steuntje kan gebruiken. Daarom bevelen wij deze collecte van harte bij u aan.

Namens de diaconie, Mieneke Schotanus

Religie in de Joodse stadsroman

Bezinning en Verdieping

16 jan

De verbeelding van religie in de Amsterdams-Joodse stadsroman
1900-1940

Rond 1900 maakten romans met een Joodse achtergrond furore in Nederland. Boeken van auteurs als Herman Heijermans, Israël Querido en Carry van Bruggen. Heijermans trok de aandacht met zijn verhaal ’n Jodenstreek (1892, literair tijdschrift De Gids). Daarna publiceerde hij Diamantstad (1904), een roman over de Amsterdamse diamantwerkers. Querido belichtte ook de wereld van de diamantwerkers, in Levensgang (1899-1901). Hij boekte succes met De Jordaan, Amsterdamsch epos (1912-1924). Carry van Bruggen, zus van dichter/schrijver Jacob Israël de Haan, portretteerde de Joodse wereld in haar romans, zoals Het Joodje (1910). De verlatene (1910) draait om conflicten in een gezin waarin de jongere generatie zich afkeert van het orthodox-Joodse geloof. Een thema dat ook in andere Joodse romans voorkomt.

In haar lezing laat Jacqueline Bel (universitair hoofddocent moderne Nederlandse letterkunde aan de VU) zien dat de Joodse stadsroman in de eerste helft van de twintigste eeuw een belangrijk en gewaardeerd literaire genre was. Daarbij zal ze zich in het bijzonder richten op de manier waarop het (orthodox-)Joodse geloof in deze werken wordt verbeeld.

Deze avond van Bezinning en Verdieping vindt plaats op woensdag 16 januari om 20.00 uur in De Schutse. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur. Van harte welkom!

Als u graag wilt komen, maar problemen heeft met vervoer, geef dan even een berichtje naar bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl, dan wordt u gehaald en thuis gebracht.

 

 

 

Sumba

Bezinning en verdieping

8 jan

Sumba – een bijzonder eiland

Als voorzitter van de stichting Save Our Sumba reisde Clara Rullmann de afgelopen jaren gemiddeld twee keer per jaar naar Sumba. Vanaf het eerste bezoek fascineerde het eiland haar en gaandeweg leerde ze het beter kennen. Sumba behoort tot de armste gebieden van Indonesië maar heeft ook een rijke culturele traditie. Over dit bijzondere eiland, over het werk van Save Our Sumba en over haar reiservaringen komt Clara graag vertellen. Als muziekdocent is ze tijdens haar reizen actief met de kinderen op Sumba bezig en muziek is naast veel foto- en filmmateriaal mede onderdeel van deze avond. Voor de avonden van Bezinning en Verdieping vragen we meestal een vrijwillige bijdrage, dit keer willen we uw bijdrage graag geven voor het werk dat op dit arme eiland, Sumba, wordt gedaan.

Dinsdag 8 januari om 20.00 uur in de Schutse
We hopen ook artikelen te verkopen die op Sumba gemaakt zijn. U bent van harte welkom, de koffie en thee staan klaar.