ANBI

De Protestantse Gemeente te Uithoorn vormt een tweetal Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s):
• de Kerk (in financiële zin vertegenwoordigd door de kerkrentmeesters)
• de Diaconie.
Dit betekent dat u uw giften en vrijwillige bijdragen aan onze kerk of diaconie kunt aftrekken als (periodieke) gift bij uw belastingaangifte. De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording.
Hieronder vindt u de gegevens van onze kerk en van de diaconie.

1 Algemene gegevens van de Protestantse Gemeente te Uithoorn

Naam ANBI:Protestantse Gemeente te Uithoorn (PGU)
Telefoonnummer0297-201060
RSIN/Fiscaal nummer:002648386
Website adres:www.pkn-uithoorn.nl/anbi
E-mail:scriba@pkn-uithoorn.nl
Adres:Goudlijster 3
Postcode:1423 RR
Plaats:Uithoorn
Postadres:Goudlijster 3
Postcode:1423 RR
Plaats:Uithoorn

 

2 Algemene gegevens van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Uithoorn

Naam ANBI:Diaconie van de Protestantse Gemeente te Uithoorn
Telefoonnummer0297 – 523336
RSIN/Fiscaal nummer:824136524
Website adres:www.pkn-uithoorn.nl/anbi
E-mail:diaconie@pkn-uithoorn.nl
Adres:Sneeuwgans 1
Postcode:1423 RH Uithoorn
Plaats:Uithoorn
Postadres:Sneeuwgans 1
Postcode:1423 RH
Plaats:Uithoorn

 

ANBI – Protestantse Gemeente te Uithoorn (PGU)

ANBI – Diaconie van de Protestantse Gemeente te Uithoorn

 

Algemeen: onderdeel van de landelijke kerk (op beide van toepassing)

De Protestantse Gemeente te Uithoorn (hierna te noemen PGU) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland www.pkn.nl (hierna te noemen PKN). De PGU is een zelfstandig onderdeel van de PKN als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De Diaconie van de Protestantse Gemeente Uithoorn is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen waarmee ook de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Uithoorn en daarmee op het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen van deze gemeente. Binnen de Protestante Kerk is een strikte scheiding tussen financiën benodigd voor de instandhouding van onze kerkgemeenschap (College van Kerkrentmeesters) en financiën benodigd voor hulp aan anderen (College van Diakenen).

 

Samenstelling bestuur (op beide van toepassing)

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente; predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De ambtsdragers staan genoemd op deze website [Over onze gemeente > Kerkenraad].

De ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

kerkorde

Doelstelling/visie (op beide van toepassing).

De Protestantse Gemeente van Uithoorn heeft de Bijbel als inspiratiebron.

Zij is als gemeente van Christus een ontmoetingsplaats, waar ruimte is voor het ervaren van God in het vieren, leren en dienen. Dat betekent dat onze missie is:

 • omzien naar elkaar
 • oog hebben voor de ontwikkelingen in de samenleving veraf en dichtbij en daarvoor openheid en ruimte bieden binnen onze activiteiten
 • betrokken zijn bij zwakkeren in de samenleving.

 

Beleidsplan (op beide van toepassing)

Als we teruggaan naar onze basis, de missie van de Protestantse Gemeente te Uithoorn (PGU), dan zien we dat alle elementen van deze basis terugkomen in de activiteiten binnen de gemeente. De Bijbel is inspiratiebron in onze vieringen, in leerhuizen en huiskringen. De PGU wordt door velen ervaren als een ontmoetingsplaats waar ruimte is om God te ervaren, waar gevierd wordt, geleerd en gediend. Er is een sterk gevoel van gemeenschap in het omzien naar elkaar. In vieringen, diaconaat, activiteiten van Bezinning en verdieping, van KerkCafé en Preek van de Leek is oog voor de ontwikkelingen in de samenleving veraf en dichtbij. Via de diaconie is de PGU betrokken bij zwakkeren in de samenleving. Waar gemeenteleden vooral hiaten zien, is de aansluiting met ‘buiten’, met mensen aan de rand van de kerk, kerkverlaters en buitenkerkelijken. En waar vooral zorgen over zijn, is de toekomst qua ledenaantal, jongere generaties en financiën. In de aanbevelingen komt dat allemaal terug. De teruglopende financiën dwingen ons om goed naar de toekomst te kijken en misschien drastische maatregelen te nemen om de financiën gezond te houden maar we kunnen ook een ander perspectief aannemen en het als kans zien om eens buiten de gebaande paden te zoeken.

De complete tekst van ons beleidsplan 2015-2010 vind u hier: Beleidsplan-PGU-2015-2020.pdf .
Dit plan sluit aan op het beleidsplan 2013-2016 van de Protestantse Kerk in Nederland en dat vindt u op hun website als Beleidsplan Dienstenorganisatie 2013-2016 (AZ 1216).pdf

 

Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van alle activiteiten. Bij de uitvoering van die activiteiten wordt gebruik gemaakt van de vele actieve leden in onze gemeente. Deze activiteiten worden aangekondigd via ons kerkblad OpWeg, de zondagsbrief en/of website.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Elders op deze website vindt u informatie over de activiteiten die binnen of vanuit onze Protestantse gemeente plaats vinden. Al deze activiteiten zijn eigenlijk gericht op het verbinden van gemeenteleden en/of mensen van goede wil in onze samenleving en passen binnen ons mission statement.

Zij zijn te rangschikken onder de thema’s vieren, leren en dienen.

1. Vieren. Iedere zondag worden, meestal in beide kerkgebouwen, erediensten georganiseerd. Voorgangers zijn meestal onze eigen predikanten, maar zonodig gastpredikanten. Muzikale medewerking wordt verleend door onze eigen organisten en soms door zingende of een instrument bespelende gemeenteleden. Op projectbasis wordt een gelegenheidskoor geformeerd. Incidenteel verlenen koren van buiten de gemeente hun medewerking. Verder zijn er natuurlijk rouw- en trouwdiensten.

2. Leren. Er is in samenwerking met de rooms-katholieke parochies een uitgebreid aanbod van activiteiten in het kader van Bezinning en Verdieping. Zie het volledige programma elders op de website. Ook voor de jeugd en jongeren worden veel activiteiten georganiseerd, waarbij het naast de onderlinge ontmoeting de bedoeling is ze te informeren en te laten nadenken over geloofszaken en maatschappelijke thema’s. Verder zijn er diverse kringen; groepen van circa 10 gemeenteleden die elkaar regelmatig om beurten thuis ontmoeten. Iedere kring bepaalt zelf in welk thema men zich wil verdiepen. De meeste groepen zijn selfsupporting maar sommige worden begeleid door een predikant of de kerkelijk jeugdwerker.

3. Dienen. Het dienen binnen de gemeente bestaat vaak uit pastoraat, het geven van zorg en aandacht, het omzien naar elkaar. Dat wordt gedaan door de predikanten of de kerkelijk werker, maar er is ook veel onderling pastoraat, soms ad hoc, maar soms georganiseerd via pastoraal medewerkers en contactpersonen. Financiële en praktische ondersteuning vinden vaak plaats door de diaconie. Die richt zich ook op het onder-steunen van personen of organisaties buiten onze eigen gemeente, zowel binnen als buiten Uithoorn. Maandelijks wordt een ontmoetingsmaaltijd georganiseerd en is er een seniorenmiddag. Er is ook een inloopkoffieochtend. Samen met een rooms katholieke pastor organiseert een predikant jaarlijks een rouwgroep.

Als dienst aan de samenleving wordt zes maal per jaar een KerkCafé Uithoorn georganiseerd. We bieden een podium waar gesproken en gediscussieerd wordt over onderwerpen op het gebied van gezondheid, politiek, economie, milieu, sport, kunst, religie en overige maatschappelijke thema’s.

Zie voor meer informatie www.kerkcafeuithoorn.nl

Ongeveer zes keer per jaar wordt er een Preek van de Leek gehouden. Een plaatsgenoot wordt gevraagd om binnen de vorm van onze vertrouwde liturgie, met behulp van tekst en muziek duidelijk te maken wat hem of haar drijft in het leven. Daarbij zou iemand geïnspireerd kunnen zijn door Bijbelse verhalen of geloof, maar mogelijk ook door andere bronnen.

 

ANBI – Diaconie van de Protestantse Gemeente te Uithoorn

College van Diakenen

Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente hebben. Onder dit college valt ook het missionaire werk in het buitenland (Zending). Voor de werkzaamheden van dit college wordt verwezen naar het tabblad [Diaconie] op de hoofdpagina.

Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eind verantwoordelijk.

 

Beloningsbeleid

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

 

Doelstelling en activiteiten

De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen zijn onderdeel van de doelstelling en het beleid van de Protestantse Gemeente te Uithoorn, waarbij de nadruk ligt op:

 • betrokken zijn bij zwakkeren in samenleving en wereld;
 • oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld

Diaconale steun wordt gegeven aan oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd. Kernwoorden daarbij zijn:

 • Signaleren van misstanden, armoede, mensen in de knel)
 • Melden aan verantwoordelijken/overheid en onze gemeenteleden (fondswerving)
 • Helpen met woord en daad

Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van een landelijke kerk met vele Diaconieën. Door samenwerking via ons landelijk orgaan Kerkinactie (zie www.kerkinactie.nl) en daarmee inzet van professionele krachten is het “Signaleren, Melden, Helpen” effectiever.

 

Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij financieel (woord èn daad) organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerkinactie, dat (ook in het buitenland) een goede controle kan houden op een juiste besteding en voor continuïteit kan zorgen.

Meer over onze missie en visie kunt u lezen onder [Tabblad Diaconie > Missie en Visie]

Onze hoofdactiviteiten zijn “Signaleren, Melden, Helpen”. Het helpen resulteert vaak in activiteiten (zoals inzamelingen voor projecten) die worden aangekondigd via ons kerkblad OpWeg, de zondagsbrief en soms ook via de website. Ieder (school)jaar maakt het College van Diakenen een jaarverslag met daarin de activiteiten. Dit jaarverslag is op te vragen bij het secretariaat.

 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Het College heeft als streven om ontvangen giften ook t.l.v. dat boekjaar uit te geven. Voor zover mogelijk gebeurt dit conform de bedragen en aan de doelen aangegeven in de begroting.

Diaconie 2018

Batenrekeningen (Inkomsten)

 

rekening
2018
B1ontvangen interest bank €         688
B2vrijwillige bijdragen (jaarlijkse actie) €   45.166
B3collecten in kerkdiensten €   12.289
B4overige bijdragen levend geld €     2.908
totaal €   61.051
Lastenrekeningen (Uitgaven)rekening
 2018
ondersteuning diaconaal en missionair werk
D1diaconaal: ondersteuning van personen €     2.996
D2diaconaal: ouderenwerk plaatselijke gemeente €     2.286
D3diaconaal: ondersteuning plaatselijke organisaties €     2.289
D4diaconaal: ondersteuning landelijke organisaties incl. Kerkinactie €   10.235
D5diaconaal: ondersteuning wereldwijde organisaties incl. Kerkinactie €   25.007
D6diaconaal: noodhulp rampen €     2.121
M1missionair: ondersteuning wereldwijde organisaties incl. Kerkinactie €   10.000
totaal €   54.934
algemeen
A1onkosten kerkdiensten w.o. kerktelefoon €         358
A2kosten wijkwerk (attenties wel en wee) en gemeenteavonden €         705
A3diaconale quota (verplichte afdracht landelijk orgaan) €     4.025
totaal €     5.088
algemeen organisatie
O1kosten vrijwilligers (vakliteratuur, cursus) €         113
O2kosten administratie €         334
O3bankkosten (geld storten, transactiekosten etc) €         582
totaal €     1.029
 
lasten totaal €   61.051

 

Toelichting bij de inkomsten:

Het College ontvangt inkomsten via een jaarlijkse financiële actie onder onze leden(B2), collecten tijdens de kerkdiensten (B3) en inzamelingsacties, donaties (B4), legaten en rente (B1).

 

Toelichting bij de uitgaven:

Ondersteuning Diaconaal en Missionair werk.

 • Diaconaat in Uithoorn: zowel rechtstreekse financiële hulp aan personen in Uithoorn (D1), ouderenwerk (bijeenkomsten, gemeentereisje, kerstattenties) (D2) als ondersteuning (D3) van “diaconaal” werk door plaatselijke organisaties zoals St. Thamerthuis, St. de Wissel, St. Urgente Noden Uithoorn en de lokale afdelingen van De Zonnebloem en Amnesty International.
 • (D4) Binnenlands Diaconaat: we ondersteunen organisaties die zich inzetten voor mensen die in de knel zitten of dreigen te komen, zoals jongeren zonder thuis, ouderen, zieken, verslaafden, vluchtelingen, gevangenen en ex-gedetineerden, voedselbanken en pastoraat voor gasten.
 • (D5, D6)) Diaconaat wereldwijd omvat Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking: We ondersteunen veel projecten en organisaties die mensen helpen een menswaardig bestaan op te bouwen, zowel t.a.v. voedselzekerheid als rechten. Vaak is noodhulp nodig om de eerste honger te stillen. Speciale aandacht gaat uit naar de kinderen via “Kinderen in de knel”.
 • (M1) Missionair wereldwijd (Zending): Wij voelen ons ook verbonden met andere christelijke gemeenschappen wereldwijd. Wij ondersteunen kerkgenootschappen in buitenland en organisaties die de interreligieuze discussie aangaan en die het geloof verspreiden (vrijwel altijd gecombineerd met gezondheidszorg, technische opleidingen etc.)

 

Algemeen (overige kosten).

 • (A1) Kerkdiensten: Via de kerktelefoon kunnen gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen komen de kerkdienst bijwonen, wij zijn blij dat zij hierdoor met ons verbonden zijn.
 • (A2) Wijkkosten: Als teken van medeleven is een kleine attentie bij een (pastoraal of diaconaal) bezoek bij fijne en minder fijne gebeurtenissen vaak op haar plaats.
 • (A3) De landelijke kerk legt ons een diaconaal quotum op. Met dit quotum kan de landelijke kerk het diaconale werk coördineren.

 

Algemeen (organisatie).

 • (O1, O2) Onze onbetaalde vrijwilligers ontvangen vakliteratuur en gemaakte onkosten, ook bijvoorbeeld voor cursussen, worden vergoed. Kosten voor beheer, secretariaat en (financiële) administratie (w.o. folders financiële actie) worden zoveel mogelijk beperkt.
 • (O3) De bankkosten worden opgelegd door de bank en zijn kosten voor het storten van contant geld en kosten van de transacties.

 

 

ANBI – Protestantse Gemeente te Uithoorn

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (RCBB). (Ordinantie 11, art. 3). Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit minimaal 5 personen, allen lid van onze gemeente, van wie de meerderheid ambtsdrager is.

 

Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Generale regeling kerkelijk werkers, resp. rechtspositie kerkelijk medewerkers’.
Deze regelingen van de Protestantse Kerk Nederland vindt u via deze link: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx
Andere leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het lopende en komende jaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in het voorgaande jaar.  De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het lopende jaar.

Baten en LastenBegrotingRekeningBegroting
201920182018
baten
Opbrengsten uit bezittingen €        37.500 €        46.329 €        37.450
Bijdragen gemeenteleden €     184.500 €     182.255 €     190.000
Subsidies en overige bijdragen van derden €                   – €                   – €                   –
Totaal baten €     222.000 €     228.584 €     227.450
lasten
Bestedingen Pastoraat(predikanten) €     114.500 €     113.806 €     123.500
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €          9.500 €          6.238 €          9.500
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €        13.300 €        13.130 €        15.750
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) €        48.000 €     111.076 €        38.000
Salarissen (kerkelijk werker, koster, organist e.d.) €        49.600 €        29.132 €        38.000
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €        13.750 €        17.538 €        12.000
Lasten overige eigendommen en inventarissen €          3.100 €        11.797 €          8.700
Totaal lasten €     251.750 €     302.717 €     245.450
Saldo baten minus lasten €      -29.750 €      -74.133 €      -18.000
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves €        27.000 €        43.695 €        18.000
Resultaat €        -2.750 €      -65.068 €                   –

 

 

Toelichting

Onze kerk zorgt zelf voor de benodigde inkomsten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van onze kerk. Onze kerk bezit enig vermogen in de vorm van woningen, kerkgebouwen en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Onze kerk ontvangt geen overheidssubsidie, behoudens voor de instandhouding van het rijksmonument de Thamerkerk.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en de kerkelijk werker en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Omdat de Thamerkerk sinds begin september 2017 niet meer voor diensten gebruikt wordt, is besloten de kerk te verkopen. Dat proces is nog gaande. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.