Privacy

Privacy

“We doen ons best, maar we houden het niet kort.”

Ook als kerk kunnen we niet om de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heen. Kern daarbij is ‘zorgvuldigheid en bewustwording’. Welke gegevens bewaar je van je leden, hoe ga je daarmee om, wie mag die gegevens inzien? De ledenadministratie is landelijk en voldoet aan allerlei criteria. Binnen onze gemeente zijn er maar een paar mensen die toegang hebben tot de ledenadministratie om hun werk te kunnen doen. En dan geldt ook nog eens dat die mensen niet alles kunnen zien. Een groepje mensen is bij elkaar geweest om te kijken wat de AVG betekent voor onze gemeente. Er moet bijvoorbeeld een privacy-statement komen en je moet beschrijven wie welke gegevens mag inzien en waarom. Daar gaan we mee aan de slag. PUCO, onze Uithoornse Cloud-omgeving waar we digitale bestanden bewaren, helpt om zorgvuldig om te gaan met gegevens. Iemand wees ons erop tijdens de gemeente-bijeenkomst dat PUCO haar belemmert om vrijwilliger te zijn. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van PUCO. Niet voor elke vrijwilligerstaak is het nodig om in PUCO te werken, ook daar moeten we goed op blijven letten.

Privacy, AVG, pastorale zorg en zo meer

Als kerk moeten wij ons houden aan de wet, dus ook aan de nieuwe privacywetgeving die 25 mei in werking trad. Omdat dit op allerlei plaatsen tot vragen en gesprekken aanleiding geeft, een ‘korte’ toelichting.

Zorgvuldig omgaan met de gegevens van onze gemeenteleden deden we als kerk altijd al: de belofte van geheimhouding bij de bevestiging in een ambt is een stuk ouder dan elke privacywet! De wet breidt de bescherming van burgers, dus ook van gemeenteleden, uit en geeft hen bijvoorbeeld het recht op inzage in wat er over hen vastgelegd is. Zo hebben wij uw naam en adres, uw telefoonnummer (tenzij geheim) en emailadres, uw geboorte- en eventueel huwelijksdatum en ook gegevens over de aard van uw lidmaatschap: dooplid, geboortelid of ‘vriend’, met de bijbehorende data. Deze gegevens zijn nodig om contact met u te kunnen onderhouden, om u te kunnen feliciteren rond uw verjaardag, om u om een bijdrage te kunnen vragen, op de hoogte te stellen van activiteiten, enzovoorts. U kunt te allen tijde opvragen welke gegevens van u zijn opgeslagen, die corrigeren en eventueel verwijderen.

Kerkrentmeesters en diaconie hebben daarnaast nog enkele andere gegevens: uw bankrekening­nummer en uw bijdragen, door u toegezegd en gegeven. Het spreekt voor zich dat deze gegevens alléén zijn in te zien door diegenen die daarmee moeten werken, zoals boekhouders en controleurs. Aan ‘derden’, instanties of personen buiten de kerkelijke gemeente, worden in het geheel géén gegevens verstrekt.

Wat het pastoraat betreft, moet nog duidelijk worden wat precies mag en niet mag: de wet is tamelijk globaal en houdt zich niet bezig met looplijsten voor de bezorging van Op Weg. Wij werkten altijd al zorgvuldig, maar gaan dat nog wat aanscherpen. PUCO, onze eigen ‘cloud’, is een van de manieren om gegevens veilig op te slaan, zodat niemand erbij kan die er niet bij moet. Ouderlingen en pastorale medewerkers krijgen een PUCO-mailadres (zo een met … @pkn-uithoorn.nl). Ook voor contactpersonen is dat mogelijk, maar niet verplicht. Met adreslijsten gaan we nog zorgvuldiger om dan voorheen, bijvoorbeeld door de oude te laten inleveren of te vernietigen als er nieuwe wordt verstrekt. In het algemeen streven we naar meer bewustwording.

Een vraagpunt is nog, de vermelding van soms behoorlijk persoonlijke gegevens in de rubriek ‘Uit de gemeente’. We beschouwen dat als een belangrijk onderdeel van ons kerkzijn, noodzakelijk om mee te kunnen leven met elkaar, en we gaan er voorlopig vanuit dat vermelding daar toegestaan blijft. Wat gemeld wordt, gebeurt altijd met toestemming van betrokkene, en betreft alleen de noodzakelijke informatie. Ook hier geldt: overleg als u niet, of juist wel, vermeld wilt worden.

Als u vragen hebt, richt u dan tot de mensen die ervan weten: voor PUCO moet u zijn bij Jeroen Borgman (j.borgman@pkn-uithoorn.nl), voor informatie over uw ‘persoonskaart’ bij het kerkelijk bureau (kb@pkn-uithoorn.nl), voor zaken die specifiek de bijdragen voor diaconie of kerk betreffen wendt u zich tot diaconie resp. kerkrentmeesters; voor de organisatie van het pastoraat tot de predikanten (adressen achterop Op Weg).

Ds. Florisca van Willegen en ds. Joep Dubbink, in overleg met werkgroepje Privacy en Clusterberaad

Avondmaal

Avondmaal in de kring

‘Rond de tafel, in de kring,
staat ons land, de oogst voor ogen,
– neem en eet, drink en gedenk,
proef hoe zoet: Gods mededogen,
die ons schenkt in de woestijn
brood en wijn’. 

NLB 287:4

avondmaal, brood en wijn

In De Schutse proberen we een kringviering van het avondmaal, ter afwisseling van een lopende viering. We willen het meerdere keren proberen en dan evalueren. Zondag 24 juni hebben we de kringvorm voor het eerst uitgeprobeerd en ook 15 juli zullen wij het avondmaal in de kring vieren. Aan alle praktische zaken, zoals voldoende zitplaatsen, is gedacht.

Avondmaal kun je op verschillende manieren vieren. Elk van die manieren drukt iets uit van wát we vieren. In de kerk naar voren komen en vooraan brood en wijn ontvangen is niet de enige mogelijkheid. We zijn in onze gemeente gewend aan diverse vormen van vieren. In De Schutse is een lopende viering gebruikelijk, de Thamerkerk kende een kringviering en op Witte Donderdag zitten we samen aan een gedekte tafel. Deze laatste vorm is in een volle kerk op zondagmorgen niet haalbaar.  Na overleg in Commissie Eredienst en Diaconie denken we dat een kringviering zoals deze in de Thamerkerk plaatsvond ook in De Schutse mogelijk is. Avondmaal gaat over het tastbaar ontvangen van Gods liefde en genade, en dat doe je niet individueel maar samen. Een kring, we zingen er soms van, legt meer de nadruk op het aspect van gemeenschap. In de kring zie je elkaar, je bent verbonden met Christus en met elkaar. Er is daarom besloten deze vorm enkele keren te proberen en daarna te evalueren of deze vorm een mooie aanvulling is op onze wijze van vieren in De Schutse. Ook wanneer het mogelijk blijkt, zal de kringviering niet de enige vorm worden, maar zal deze wijze van vieren afgewisseld blijven worden met de bekende lopende viering.

Natuurlijk wordt aan praktische zaken gedacht: er komen voldoende zitplekken voor diegenen die niet zo lang kunnen staan en er komt een extra helper voor druivensap. Predikanten, diakenen en leden van de Commissie Eredienst staan open voor uw reacties en voorstellen tot verbetering.

Ds. Florisca van Willegen / ds. Joep Dubbink

Nacht Zonder Dak

Iedereen bedankt voor onze Nacht Zonder Dak!

De Nacht Zonder Dak was super! Door gezelschap en begeleiding van Catherine, Natasja, Co en ouders. Vooral de hulp, steun en lol van slapers, wakers, bezoekers, kokers, slepers, dragers en sponsors maakte het een groot succes!

Heftige verhalen van Tear gehoord, krotjes gebouwd, gekke film (Tschick) gezien, raar spelletje gedaan, fikkie gestookt, marshmellows en knakworsten gedeeld, kort geslapen, slaperig ontbeten, veel karton gesleept en gepropt, in de kerk onze oneerlijke wereld duidelijk gemaakt en pas thuis weer bijgeslapen.

De opbrengst? Onze nachtzonderdak.nl in Uithoorn is gesponsort voor… € 1.566,50 …! Heb je geld toegezegd maar nog niet voldaan, of wil je anders doneren? Regel het contant (Cathérine, Natasja of Co) of stuur een mailtje naar c.verviers@pkn-uithoorn.nl

Groetjes en tot volgend seizoen!
Cathérine, Natasja, Co

Oecumenische reis

OECUMENE

Met diaken Rob Mascini naar Rome!

11 tot en met 16 juni 2018

In juni 2018 was er een oecumenische reis naar Rome onder leiding van pastor Rob Mascini.

Zie www.romereizen.one

Er is meer > Oecumene

Thamerkerk

Verhuur Thamerkerk

De Thamerkerk wordt vanaf 1 juni verhuurd aan de Ethiopisch Orthodoxe Kerk in Nederland, tot voor kort kerkend in de Handwegkerk Amstelveen. Met deze kerk zijn de kerkrentmeesters in gesprek over verkoop van de Thamerkerk. De EOKN beschouwd hun kerk als een gewijde plek. Door verhuur of eventuele verkoop aan de EOKN is de Thamerkerk niet meer beschikbaar voor andere activiteiten.

  • In december 2016 heeft de kerkenraad een brief gestuurd aan het college van B&W. Daarin deelden we mee dat de vieringen in de Thamerkerk zouden stoppen en dat we ons zouden beraden op de toekomst van de Thamerkerk, mogelijk verkoop.
  • In juli 2017 is er een gesprek geweest met een ambtenaar van de gemeente waarin gevraagd is of de gemeente de kerk zou willen kopen. Daar werd ontkennend op geantwoord. Wel kon de gemeente meedenken over mogelijke bestemmingen en faciliteren met vergunningen.
  • Vrij snel nadat de kerkenraad had besloten tot verkoop kwam de EOKN als belangstellende naar voren. Omdat de kerkenraad verheugd was dat de kerk een religieuze bestemming zou houden, zijn we met de EOKN in gesprek.
  • Op moment van schrijven is de uitkomst van de gesprekken over verkoop nog niet bekend.

De Thamerkerk uit 1834 werd tot september 2017 gebruikt voor kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Uithoorn.

 

De Ethiopisch-Orthodoxe Tewahedo kerk in de Thamerkerk

Een stukje historie

De lidmaten van deze kerk komen uit Ethiopië. Het is het oudste zelfstandige land in de wereld en bestaat sinds 980 voor Christus. Via onze Bijbel kennen we het land door het verhaal van koningin Scheba (Seba) die koning Salomo bezoekt om hem met raadsels op de proef te stellen. Salomo had op al die raadsels een antwoord. (Koningen 10).

De naam Seba komt al in Genesis 10 voor als nakomeling van Noach.

Nog een voorbeeld over de band tussen Israël en Ethiopië. Ebed Melech, een Etiopische eunuch en hoge ambtenaar in dienst van koning Sedekia, neemt het op voor Jeremia. Hij voorkomt dat Jeremia in de put wordt geworpen. (Jeremia 38)

Uit het Nieuwe Testament kennen we het verhaal uit Handelingen 8 waar de Ethiopiër, een hoge financieel ambtenaar van de koningin van Ethiopië onder invloed van Filippus een christen wordt. Mede daardoor zouden de Orientaals-orthodoxe kerken ontstaan zijn, waarvan Etiopisch-ortodoxe Kerk en de Eritresche-orthodoxe Kerk onderdeel zijn.

Ethiopië telt ongeveer 90 miljoen inwoners waarvan 55 % christen is en 45 % islamitisch.

Keizer Haile Selassie (1892 – 1975) is in de recente geschiedenis een belangrijke figuur geweest. Hij was Ethiopisch-Orthodox. Hij kroont zichzelf tot keizer en gaf zich de ondertitels mee: ’Erfzoon van het zaad van Salomo‘ en ’Leeuw van de stam van Juda’ en accentueerde hiermee zijn verwantschap met Israël.

Eritrea

Er zijn in Nederland vijf Oriëntaals-orthodoxe Kerkgemeenschappen, waaronder ook de Eritrees-Orthodoxe kerk. Het is zinvol om iets te zeggen over Eritrea. Het land was altijd een deel van Ethiopië. Door toedoen van de VN is het – na een burgeroorlog van 21 jaar – in 1991 zelfstandig geworden. Isaias Afewerki is vanaf het begin tot nu toe president van het land en voert een bewind met veel schendingen van mensenrechten waaronder vooral de Christenen lijden. Velen vluchtten het land uit. Daardoor groeit vooral de Eritrees Orthodoxe Kerk in Nederland sterk.

Wat is het verschil met de westerse christelijke kerk?

Inhoudelijk zijn de Ethiopische en Eritrese-orthodoxe kerken gelijk.

Op het concilie van Challedon in 451 is een scheiding gekomen tussen o.a. de Rooms-Katholieke kerk en de Oosters-Orthodoxe kerken aan de ene kant en de Oriëntaals-orthodoxe kerken, waaronder de Koptische en Orthodoxe kerken aan de andere kant.

Het punt waardoor men uit elkaar ging is de zogeheten twee naturen leer van Jezus.

Onder meer de Rooms-Katholieke kerk stelde: Jezus is zowel volledig goddelijk als volledig menselijk. Dat is ook onze zienswijze (Heidelbergse catechismus zondag 18).

De Oriëntaals-Orthodoxe kerken stellen: Jezus is één natuur die het goddelijke en het menselijke in zich verenigt. Een moeilijk onderscheid dat niet meer zo leeft – althans niet bij mij.

De liturgie taal van de Ethiopisch en de Eritrees orthodoxe Kerk is Ge-ez.

De kerkinrichting lijkt op de R.K. kerk met paus, bisschoppen en priesters. De mis is een belangrijk onderdeel van de liturgie. Het gebouw als kerk is voor de Oriëntaals-Orthodoxe Kerken heilige grond en kan dus alleen gebruikt worden voor het uitoefenen van de eredienst.

Veel Oud-Testamentisch gebruiken hebben deze kerken geïmplementeerd. Zo heeft elke kerk een tabernakel (kopie van de ark uit het Oud Testament) die in een aparte afgesloten ruimte van de kerk staat: het Heilige der Heilige en die alleen voor de priester toegankelijk is. Schoenen uit in de kerk. Geen stoelen in de kerk maar lage bankjes. Gebeden worden uitgesproken geknield op de vloerkleden die in de kerk liggen. In de diensten worden lange witte gebedsgewaden gedragen. Alleen gelovigen mogen in de kerk (heilige grond) komen

Door hun opvatting over het kerkgebruik is de Thamerkerk onttrokken aan de Uithoornse gemeenschap voor het algemeen gebruik.

Hoewel de Orientaals-Orthodoxe Kerken ook de canon van de Bijbel erkennen, zoals wij die kennen, zijn daarnaast de apocriefe boeken belangrijk en kunnen dat andere boeken zijn dan bij ons.

Situatie in Nederland

De Ethiopisch-Orthodoxe kerk komt op drie plaatsen in Nederland bij elkaar. De Thamerkerk (= de Amsterdamse kerk) valt daar dus onder. Een patriarch geeft leiding aan deze kerken.

De Eritrees-Orthodoxe kerk komt in elf plaatsen in Nederland bij elkaar. Vader Zeresanay is benoemd tot aartspriester en voorzitter van deze kerken.

Juiste aantallen over deze kerken kon ik niet te pakken krijgen. Wel lijkt het erop, dat als er in de Thamerkerk een dienst is, de kerk vol zit.

Het woord Tewahedo in de naam van het kerkgenootschap is Ge’ez taal (liturgische taal) en betekent ’wezen dat eenheid vormt‘ en duidt dus op de christologische leer zoals deze kerken dat zien. Anders dan in Afrika hebben beide kerken in Nederland wel een goede relatie.

Mijn dank aan de heer Anmar Hayali, Samen Kerk in Nederland (SKIN), voor het verstrekken van gegevens.

Anton van Hilten

De Thamerkerk – Amsteldijk-Noord 3 – 1422 XW Uithoorn

BHV oefening in de Schutse

Ontruimingsoefening in de Schutse

Vorige week zondag deed ik een oproep om met velen 30 juni te komen voor een ontruimingsoefening. Dat heb ik geweten! Er werd gereageerd toen ik vroeg om honderd vrijwilligers. Zoveel waren er ook niet, maar we konden wel een blok vullen! Onze BHV-ers hebben drie keer het ontruimen van de kerkzaal kunnen oefenen inclusief het helpen van een slachtoffer, overdragen aan het AED-team en het ontvangen van ambulance personeel. Vanuit de ambulancedienst kreeg ik complimenten over de opkomst, juist omdat ook het ambulance team nu kon oefenen, waarbij zij op de vingers werden gekeken, zoals zij in het werk veelal ervaren. Kortom, mijn dank aan allen die er waren!

Met vriendelijke groet,
Herman Veldman
College van Kerkrent-meesters

zwo

Avondmaalscollecte 22 juli

Rohingya vluchtelingen

Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70 procent van de vluchtelingen is kind, onder wie veel pasgeboren baby’s. In Bangladesh worden ze opgevangen in centra in Cox’s Bazar. De omstandigheden zijn erbarmelijk. De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is groot. Als gezinnen niet aan hun basisbehoeften kunnen voldoen, zal het lijden nog erger worden. Meer dan 36.000 pasgeboren kinderen zijn het meest kwetsbaar. Ze leven in omstandigheden waarin grote kans is op de verspreiding van ziekten. Nu het regenseizoen is aangebroken, worden de omstandigheden nog schrijnender. In Bangladesh hebben Kerk in Actie en ICCO toegang tot de vluchtelingen in Cox’s Bazar via lokale partnerorganisaties. Er is hulp beschikbaar gesteld voor voedselpakketten, hygiënepakketten en handwasfaciliteiten voor in totaal 1500 families.

De diaconie wil de opbrengsten van de Avondmaalscollecte van 22 juli besteden voor dit doel en steunt deze actie ook met een bedrag uit het Noodfonds. Helpt u ons helpen?

Namens de ZWO, Mieneke Schotanus en Fred van de Water
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Senioren – busreis

Senioren – busreis

Op zaterdag 22 september 2018 is er weer het jaarlijkse busreisje. De tocht gaat na een koffiestop in Rotterdam naar Bruinisse voor een heerlijk diner en vervolgens naar Ouwerkerk voor een bezoek aan het Watersnoodmuseum. Onze chauffeur is Annelies Versteijne. Zij vertelt altijd mooie verhalen over bezienswaardigheden tijdens de toeristische route.

Bij deelname van minder dan 40 personen kan het reisje helaas niet doorgaan. Heeft u zin om mee te gaan en u heeft zich nog niet opgegeven, doe dat dan snel, zodat we de bus kunnen reserveren!

Als u een dieet heeft, geeft u dat dan door aan Co Beunder, dan houden we daar rekening mee. Wanneer u een rollator gebruikt, kan die mee. Indien u een rolstoel gebruikt, kunt u een opvouwbare rolstoel meenemen én een begeleider. Samen maken we er een fijn en gezellig uitje van.

We verzamelen om 8.15 uur bij De Burght, Potgieterlaan. Onze thuiskomst is ongeveer 18.30 uur.

De kosten voor het reisje zijn €54 per persoon. De diaconie draagt €10 per persoon bij aan de kosten. Hartelijk dank daarvoor. Dus u betaalt €44. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL 78 INGB 0001 6490 71 t.n.v. J. Beunder-Blom onder vermelding van ‘Senioren Busreis’. Opgeven voor de busreis bij Jasperien van Haaften tel. 0297-521519 of bij Co Beunder tel. 0297-565904.

Met vriendelijke groet namens de seniorencommissie, Co Beunder.

 

Vrijwilligersavond

Vrijwilligersavond
voor iedereen die iets in onze gemeente …
doet …
ooit heeft gedaan … 
(misschien) van plan is te gaan doen!

Als bedankje en inspiratie voor onze vele vrijwilligers was er 8 juni de vrijwilligersavond

Kees Posthumus, theatermaker

‘Esther’ een Perzisch sprookje

Kees Posthumus kwam samen met Henk van Glabbeek een muzikale en actuele hervertelling presenteren van het Bijbelboek Esther. Het verhaal over Esther speelt in het huidige Iran. Kees vertelt, Henk speelt Perzische instrumenten, zoals de tar, de sitar en de duduk. Een ware uitsmijter van het seizoen!

Johan Burger, Tymen van der Ploeg, Rietje Rustema, Gerie van Schaik

Uit de Kerkenraad

Veel gelezen jaarrekeningen, privacywetgeving, Thamerkerk

Aandacht voor elkaar, ook voor onze predikanten

Na het vertrek van ds. Oechies zocht de PGU een predikant voor 60% en die vonden wij in de persoon van ds. Florisca van Willegen. Dat hield in een teruggang in formatie van predikanten van 1,75% naar 1,35%, verdeeld over ds. Florisca van Willegen 60% en ds. Joep Dubbink 75%. In de praktijk betekent het ongeveer twee dagen in de week minder ‘predikant’ voor onze gemeente. Een deel wordt opgevangen omdat er geen diensten meer zijn in de Thamerkerk. Blijft over ongeveer een dag per week. Hoe vangen we dat op? In de kerkenraad is afgesproken dat beide predikanten minder bij vergaderingen aanwezig zullen zijn waar dat kan. Dus wel bij pastorale vergaderingen, maar minder bij allerlei werkgroepen. Zij mogen zich vrij voelen om een vergadering af te zeggen als er bijvoorbeeld een uitvaart is, wat altijd veel tijd en aandacht vereist. Neemt u het hen dus niet kwalijk als zij een vergadering moeten afzeggen…

De kerkenraad hecht veel aan pastoraat, een van de kerntaken van de predikanten. Er zal dus altijd tijd zijn voor bijzonder pastoraat bij ziekte, overlijden of in crisissituaties. Er is misschien soms minder tijd voor ‘gewoon’ pastoraat, de bezoekjes die predikanten afleggen als er geen bijzonderheden zijn, hoe waardevol die bezoeken ook zijn.

De vermindering in uren voor predikanten zullen we, hoe we het ook wenden of keren, ergens gaan merken. De kerkenraad zal deze afspraken in november weer bespreken, vooral vanuit de vraag of er geen gaten in het pastoraat vallen. Gemeenteleden noemen vaak het ‘omzien naar elkaar’ dat zij zo waarderen. Laten we dat volhouden: omzien naar elkaar en dus ook naar onze predikanten.

Marianne Mak