KnetterKerk

KnètterKérk voor tieners

Volgend seizoen staat drie keer KnètterKérk in de planning. KnètterKérk is voor tieners van PKN-gemeenten uit Uithoorn, Aalsmeer en Haarlemmermeer. Deze gemeenten vormen de Ring Hoofddorp.

De reden om de samenwerking in de regio te zoeken is dat je dan een wat grotere groep hebt en voor elke leeftijd geldt dat het bemoedigend is om met leeftijdsgenoten om te gaan. Dit nieuwe initiatief is in samenwerking met twee collega’s uit de Ring, ds. Gert van de Meeberg uit Nieuw-Vennep en ds. Jan Scheele-Goedhart uit Vijfhuizen. De inzet van KnètterKérk is dus eenvoudig: hun leeftijd en iets met kerk, geloven en God. Concreet is het: beginnen met lunch, daarna een keuzeprogramma waarin iets te doen valt en als afsluiting een korte viering. Zet het alvast in de agenda, de eerste is in de herfst op 13 oktober, met als thema Kan jìj een stórm aan? Het is van 12.30 tot 15.30 uur in kerkcentrum De Ark, Muiderbos 36, 2134 SR in Hoofddorp. De andere twee keer staan gepland op 19 januari en 6 april 2025.

dominee Sibilla
tel 06-24657848

Stil gebed

 

Heer

 

Als ik het niet meer opbreng

te bidden voor al die slachtoffers

die ik niet meer op m’n netvlies wil

 

Als ik de hoop niet meer heb

om te bidden om de pijn

zelfs niet om de kleinste, die ik herken

 

Als mijn denken alle troost

kapot redeneert

Als er zelfs geen dankwoord

over mijn lippen meer komt

 

Als er niks meer overblijft

waar ik zelf voor durf te bidden –

Hoor dan

 

Hoor –

wat gebeden wordt

– in mijn stilte

 

In Jezus naam!

Hoor –

Hoor –

– mijn stilte

 

anoniem via ds Sibilla Verhagen

Geloven als gezin

10 juli

Geloven als gezin – voor ouders en verzorgers

Op woensdag 10 juli is er een avond voor ouders en verzorgers, aanvang 19.30 uur in De Schutse. Het is goed om elkaar te ontmoeten en om elkaar te spreken over hoe we God en geloven in het leven met onze kinderen ervaren. Kinderen is in dit geval kinderen in de leeftijd van nul tot en met zestien jaar. Dat zijn dus best wat ouders, want er zijn zo’n vijftien gezinnen die we her en der in de kerk zien. We kunnen vast wat van elkaar leren en elkaar inspireren. Neem voor de avond iets mee dat een rol speelt in jullie geloofsleven thuis, of dit nu een kinderbijbel is, een afbeelding van een lievelingsdier of dat het je eigen handen zijn waarmee je je kind zegent, het maakt niet uit wat.

ds Sibilla Verhagen en de jeugdraad

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen in de Ring Hoofddorp 

Een veilige kerk

Een veilige omgeving, je veilig voelen… het zijn veelgehoorde opmerkingen, in relatie tot grensoverschrijdend gedrag, die ons de laatste jaren via diverse mediakanalen bereiken. Maar, is het een onderwerp dat alleen elders en buiten onze (directe) omgeving plaatsvindt of ligt dit toch iets genuanceerder? Want hoe zorg je ervoor dat ook de kerk een plek is waar iedereen zich veilig voelt? Natuurlijk wil je iedereen vertrouwen, zeker binnen een kerk, maar we weten dat het soms ook niet goed kan gaan. Dat er soms misbruik gemaakt wordt van dat vertrouwen, dat bejegening naar elkaar beter of anders had gekund. Of dat niet iedereen, ongeacht etniciteit, seksuele geaardheid, geloofsachtergrond, zich welkom voelt. Belangrijk is dat je óók binnen de kerk, je grens mag aangeven wat voor jou goed of niet goed voelt.  

Ook de Protestantse kerk in Uithoorn neemt haar verantwoordelijkheid en heeft door het aanstellen van een vertrouwenspersoon gezorgd voor een vangnet waar gemeenteleden terecht kunnen met hun vragen, vermoedens en meldingen aangaande grensoverschrijdend gedrag. Met zaken waarvoor ze niet naar een ambtsdrager willen gaan en waar, in alle vertrouwelijkheid, het gemeentelid zijn/haar casus bespreekbaar kan maken. 

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor aan degene die met verhalen, vragen of meldingen bij hem of haar komt, adviseert over eventueel te nemen stappen en ondersteunt de persoon daarbij. 

Binnen de Ring Hoofddorp (gebied Haarlemmermeer, Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn) zijn vijf vertrouwenspersonen actief. Het gemeentelid dat contact wenst met een vertrouwenspersoon is vrij om zelf te bepalen wie hij/zij benadert. Het kan de vertrouwenspersoon uit eigen of omliggende gemeente zijn maar het kan ook een vertrouwenspersoon zijn ‘met meer afstand’ tot de eigen gemeente. 

Voor alle kerken is het belangrijk dat, wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, er een plek wordt geboden om dit vertrouwelijk bespreekbaar te maken. 

Vertrouwenspersonen Ring Hoofddorp

Uithoorn
Jeannette Voskamp-Salomons 06-12135317 
vertrouwenspersoon@pkn-uithoorn.nl 

Aalsmeer Oost en Aalsmeer Dorp
Cora van Dillewijn 06-81153743
Henk Boor 06-81153744

Hoofddorp
Annet Bootsman 06-46806972 
vertrouwenspersoon@pghoofddorp.nl 

Badhoevedorp
Epie Boven 020-6592685

 

Tien geboden

vanaf 2 juni

Vier keer Tien geboden

Vanaf 2 juni houden we vier themadiensten over de Tien geboden. De eerste keer over Marcus 2:23–3:6, aren plukken op de sabbat. Dan gaat het natuurlijk over het sabbatsgebod en de zondagsheiliging. Maar wellicht ook over niet stelen, en niet begeren wat van een ander is? En zeker ook over waarom we eigenlijk geboden nodig hebben en hoe die op z’n best werken.

9 juni is Marcus 3:20-35 aan de orde, over dat alles vergeven kan worden, maar niet lastering tegen de Geest. Is er kwaad zo erg dat het niet meer verder kan tussen God en mens? Kan dat ooit gebeuren? Een jong en oud dienst, voorbereid met de Provider-jongeren.

16 juni gaat het over Marcus 4:26-34, met de gelijkenis van het zaad, en het mosterdzaadje. Aan welke geboden doet ons dat denken? Suggesties zijn welkom, maar ik denk aan de eerste geboden, die gaan over vertrouwen op God alleen.

Tien woorden

Vroeger was het een vast onderdeel van elke protestantse kerkdienst: de lezing van de wet, vaak in de vorm van de tien geboden. Door liturgische vernieuwing (kyriëgebed, glorialied) verdween die wekelijkse lezing. Niet zo vreemd dus dat de tien geboden door een kerkganger worden gemist.

Op Sibilla’s oproep om een tekst of thema aan te leveren voor een zondagse viering was er één die met de tien geboden kwam. Tien geboden is veel dus het wordt een serie van vier zondagen en dat mag ook best. Want ze zijn belangrijk geweest, buiten de kerk zijn ze bekend (denk aan de interviews in Trouw) en ze hebben nog steeds hun waarde. Ze goed lezen en overdenken levert wellicht ook nieuwe en verrassende inzichten op of we kunnen wat oude inzichten afstoffen. Tien woorden om mee op weg te gaan, als richtlijn om het goede leven te zoeken.

In de eerste vier kerkdiensten in juni lezen en zingen we de Tien Woorden in verschillende versies. Steeds staan enkele van de geboden centraal, niet in volgorde van één tot tien en we behandelen ze ook niet allemaal, maar we verbinden er telkens één of enkele met de evangelielezing van die zondag.

Sibilla en Joep

Eerdere diensten zijn terug te kijken via Kerkomroep en de preken zijn nog te lezen

Groene kerk

Hemelvaart

Pinksteren

19 mei 2024

Zingen en swingen met Pinksteren

Tijdens de pinksterviering, zondag 19 mei 10.00 uur, kwam het koor United zingen en swingen. Er waren een aantal liederen samenzang, met Ton op het orgel en meeswingen kon ook als luisteraar. We vierden de geboortedag van de gemeente van Christus. Dat is dus de verjaardag van de kerk wereldwijd! Daar hoorde taart bij. We waren met veel mensen, en een mooi gevulde tafel. De uitgevlogen vredesduiven zijn weer veilig thuis.


Met Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest de leerlingen van Jezus in vuur en vlam zette, het begin van de kerk. Pinksteren wordt gevierd op de zevende zondag na Pasen, tien dagen na Hemelvaartsdag. Het is de vijftigste dag na Pasen en de laatste dag van de paascyclus.

Pasen

Projectkoor