Israël – Palestina

6 feb

Bezinning en Verdieping

Onopgeefbaar verbonden…?!

Weinig onderwerpen roepen binnen onze kerk zo veel emotie en discussie op als het conflict tussen Israël en de Palestijnen. In januari 2018 heeft ds. Sieb Lanser met collega’s uit de Protestantse Kerk een twaalfdaagse studiereis gemaakt naar Israël / Palestina. Het thema was ‘Onopgeefbaar verbonden…?!’

Deze woorden zijn ontleend aan de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: ‘De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.’ Deze uitdrukking is niet onomstreden, verdeelt de kerk en leidt tot soms felle discussies. Hoe verhoudt zich de verbondenheid van Kerk en Israël tot de oecumenische verbondenheid met de Palestijnse christenen? Hoe zit het met de (diaconale) verbondenheid met slachtoffers van onrecht en onderdrukking, in casu de Palestijnse bevolking? In ontmoetingen met zowel Joden als Palestijnen is geprobeerd iets meer zicht te krijgen op deze complexe problematiek. Deze avond komt ds. Lanser zijn ervaringen met ons delen.

Van harte welkom op donderdag 6 februari in De Schutse, de avond begint om 20.00 uur, koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur

Wilt u graag komen, maar zit u om vervoer verlegen, neem gerust contact met ons op via bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl of telefonisch met Tietia van Dijk, 0297-569732.

Het goede leven

28 jan

Bezinning en Verdieping

Michael Sandel over Gerechtigheid

Je bestuurt een trein die niet kan stoppen voor de vijf spoorwegwerkers voor je. Je kunt wèl het zijspoor kiezen, maar daar is ook iemand aan het werk. Wat te doen? Dit is het eerste morele dilemma dat Michael Sandel zijn gehoor voorlegt. Dinsdagavond 28 januari te zien in De Schut-se. De aanvang is 20.00 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur.

Wat is het goede leven?

Horen moraal en ethiek bij gelovig zijn? Op die vraag zal de overgrote meerderheid van kerk- en moskeegangers, en anderen, zeker ‘ja’ zeggen. Bij ‘geloven’ hoort nu eenmaal dat je je goed gedraagt.

Er is de laatste jaren een opkomend besef in de theologie dat ‘het goede leven’ een centrale plek zou moeten krijgen in het geloofsleven. Zo konden we in Trouw van 25 mei 2019 lezen: ‘Praktisch ingestelde theologen zagen het altijd al zo: de theologie is de ‘leer van het goede leven’ of ‘leer om voor God te leven’. Ze gaat dus niet abstract over God-op-zichzelf, maar over het leiden van je leven in relatie tot God (…).’

In de (seculiere) filosofie, waarvan ethiek een onderdeel is, bestaat echter geen eenduidige opvatting over wat ‘het goede leven’ is. Een gewichtige vraag is wat zwaarder zou moeten wegen: aan de ene kant de uitkomsten, consequenties of effecten van je handelingen. Een opvatting die bekend staat als utilisme en waaraan de namen van Jeremy Bentham (1748 – 1832) en die van John S. Mill (1806 – 1873) zijn verbonden. Aan de andere kant daarvan vinden we de positie die de bedoelingen, intenties en hoop die voorafgaan aan je handelingen – ongeacht de uitkomsten – doorslaggevend vindt voor het morele gehalte van handelingen, een positie die bekend is als plichtethiek en waaraan de naam van Immanuel Kant (1724 – 1804) is verbonden.

In een heel opmerkelijke reeks colleges, onder de titel Justice. What’s The Right Thing To Do?, heeft Michael Sandel, Harvard-hoogleraar politieke filosofie, vooral dit utilisme aan de kaak gesteld en waarden die uitgaan boven gevolgen verdedigd. Hij doet dit aan de hand van prikkelende morele dilemma’s en treffende voorbeelden. Die colleges zijn op dvd opgenomen en we gaan er daarvan enkele bekijken en vooral gezamenlijk bespreken! Wellicht komen we ook aan de vraag toe wat bijbels is in dit debat.

U bent van harte welkom op dinsdag 28 januari in De Schutse. De avond begint om 20.00 uur, koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur.

Wilt u graag komen, maar zit u om vervoer verlegen, neem gerust contact met ons op via bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl

Namens Bezinning en Verdieping, Johan Burger

Achter de schermen

Achter de schermen

Beamer presentaties in de kerkdienst

Het zijn de drukste tijden voor het Beamteam: de kerstdagen. Drie beamerdiensten in twee dagen zorgen voor een piek in het mailverkeer. De PUCO-map puilt letterlijk uit, want de meeste liturgieën zijn al voor de dienst van vierde advent gereed. Vanaf dat moment vinden de mails hun weg naar de dienstdoende beamteamleden en worden de presentaties in elkaar gezet, beoordeeld, waar nodig gecorrigeerd en tenslotte op de juiste plek in het systeem gezet, zodat men ze op het balkon in De Schutse vlotjes terug kunnen vinden.

En dan is het tijd om het werk achter de schermen letterlijk op de schermen te brengen. Als eerste de kinderkerstdienst, waar de beamer ook al enkele jaren trouwe klant is. Daarna de kerstnachtdienst. Tegen een fraai decor van kerststallen, -guirlandes en -boom, dalen de twee witte schermen in een rustig tempo naar beneden, totdat ze hun maximale uitrol hebben bereikt.

Ondertussen wordt de juiste presentatie klaar gezet en mag het dienstdoende beamteamlid ‘Van Alzo Hoge’ komen, om tussen de inzingende koren en de vroege kerkgangers de beide beamers met een druk op de knop van de afstandsbediening aan te slingeren. Even checken of alles werkt, ja? Gelukkig, het blije beamteamlid mag weer opstijgen en de dienst op hoog niveau van de juiste teksten en plaatjes voorzien.

Fijn dat de organist, helemaal in kerststemming de orgeltonen op maximaal niveau uit het instrument laat daveren. Zo kun je, daarnaast, terwijl je de dia’s wisselt ongegeneerd meegalmen en merkt niemand het als je een keer uit de maat zingt. Het enige waar je dan weer voor moet oppassen: op het scherm boven is de dia na de dia op het scherm al te zien. Dit nodigt uit tot doorzingen, terwijl die dia nog helemaal niet op het scherm te zien is. Gelukkig beschikt de Protestantse Gemeente Uithoorn over gemeenteleden die dat niet lijken te deren. Een abrupte stop tijdens het lied is dan ook totaal niet aan de orde. Maar opletten blijft dus geboden, wegzinken in de kerstgedachte is er niet bij.

En als dan het ‘Ere zij God’ heeft geklonken, de mensen in de kerkzaal helemaal in Kerstsfeer zijn ondergedompeld, de predikant en de ouderling haast geen gevoel meer in hun handen hebben door het vele handen schudden en de kwebbelgroepjes (die om wat voor duistere reden dan ook zowat altijd op de meest onhandige plekken samenklonteren) langzaam maar zeker oplossen, is het tijd om de beamers weer hun wel verdiende rust te geven. Met opnieuw een druk op de knop van de afstandsbediening dooft op beide schermen het digitale licht. Eenmaal boven worden de schermen weer opgerold. Als dan ook nog eens de lichten uitgaan in de zaal, iedereen naar buiten loopt, de donkere nacht in en de deuren van De Schutse worden afgesloten, dan keert de rust van de avond (met twee diensten) weer. De volgende morgen, Eerste Kerstdag zal het gehele beamerritueel zich weer herhalen. Maar voor even is het stil rond het kerkgebouw….

Aan de overkant, uit De Hoeksteen, is ondertussen opnieuw het fraaie spektakel, met gekleurde lichten in de ramen te zien. Daar beameren ze duidelijk op een andere manier nog even door!

Oikos

Oikos

 

Bezinning en verdieping

 

Avond over Oikos gaat niet door

In het kerkblad werd geschreven dat de samenwerking met de Emmaüsparochie helaas op een laag pitje is komen te staan. Hierdoor komen alle avonden die de Raad van Kerken heeft georganiseerd voor dit jaar te vervallen. Dit betekent dat de avond met als thema ‘Oikos’ van 22 januari, waar David Renkema zou spreken, helaas niet door kan gaan.

Peter Lucas.

Stichting Oikos heeft gedurende een lange periode zich ingezet voor een eerlijke leefbare wereld door onderzoek en educatie. Oikos  leert ons meer over geloven in een betere wereld.

De avond met de voorzitter van Oikocredit, David I. Renkema is afgezegd.

Gender

14 jan

Bezinning en verdieping

Komt een transgender bij de kerk…

Praten over homoseksualiteit en genderidentiteit is geen nieuwigheid meer in de kerk. Zeker in onze kerk, de Protestantse Kerk en haar voorlopers, gebeurt dat al een halve eeuw met voor LHBTI’ers een hoop positieve resultaten.

Er is veel meer ruimte om mee te doen. Er zijn eigenlijk geen belemmeringen meer voor participatie. Met de mogelijkheid van een zegen over een gelijkgeslachtige relatie als voorlopig hoogtepunt (Kerkorde 2004).

Artikel 4. Andere levensverbintenissen
De kerkenraad kan – na beraad in de gemeente – besluiten dat ook andere levensverbintenissen van twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden gezegend.

Wat is er nog te doen?

Wat kan een lokale gemeente doen en betekenen? Wielie Elhorst, gemeentepredikant in Bussum en LHBT-predikant in Amsterdam, gaat er met ons over in gesprek. Samen bekijken we wat er mogelijk zou kunnen zijn in Uithoorn. Inzet daarbij is de positie van transgender mensen in de kerk.

Al wat lezen?

Lees dan de nieuwe publicatie ‘Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt’. Zonder dit boek zal het echter ook prima gaan.

LHBTI staat voor: lesbisch, homo, biseksueel, transgender en intersekse. Hoe open staan we voor LHBTI-ers? Hoe open willen we zijn?

Welkom zoals je bent

Je bent van harte welkom op dinsdag 14 januari in De Schutse om met ds. Wielie Elhorst in gesprek te gaan. De avond begint om 20.00 uur, koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur.

Niet alleen?

Wilt je graag komen, maar zit je om vervoer verlegen? Neem even contact met ons op via bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl of bel met Jeannette Voskamp, 0297-530619.

Namens Bezinning en Verdieping,
Liesbeth Geudeke

 

ThamerThuis

Ondersteunen in de laatste levensfase

Stichting ThamerThuis zoekt vrijwilligers die mensen in hun laatste levensfase en hun naasten ondersteunen. Is dat iets voor u?

ThamerThuis levert met een groep van ruim zeventig vrijwilligers palliatieve (terminale) zorg. Mannen en vrouwen, oud en jong en uit alle hoeken van de samenleving. Allemaal zijn zij betrokken bij mensen die, juist in de vaak moeilijke periode van loslaten en afscheid nemen, behoefte hebben aan steun. Deze vrijwilligers beschikken over een groot inlevingsvermogen en een flexibele instelling om te kunnen omgaan met alle intense en emotionele gebeurtenissen.

Herkent u zich hierin en wilt u die steun ook bieden?

Wij zoeken vrijwilligers specifiek voor de thuisinzet, die het geen bezwaar vinden om ingezet te worden in Amstelveen. U ondersteunt tijdelijk de mantelzorger. Daarnaast zijn ook vrijwilligers die de inzet in ThamerThuis en de thuisinzet willen combineren welkom.

U kunt in afstemming met de patiënt en naasten verschillende soorten hulp bieden zoals lichte persoonlijke verzorging, wandelen of voorlezen. Net zo belangrijk is de emotionele steun, zoals een gesprek of er zijn in stilte. Zo krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen, een boodschap te doen of rustig te slapen.

Wij stellen geen eisen aan vooropleiding of werkkring. Wel moet u wekelijks een paar uur beschikbaar zijn en enkele dagdelen cursus volgen voordat u ingezet kunt worden. Eind februari 2020 start de volgende introductie cursus, er zijn nog plekken beschikbaar. Daarnaast bieden de coördinatoren persoonlijke begeleiding en regelmatig een bijscholingsavond aan. U kunt een onkostenvergoeding krijgen voor eventuele reiskosten.

Wilt u meer weten?

U kunt bellen naar 0297-540536 en vragen naar de coördinator. Mailen kan ook: info@thamerthuis.nl

ThamerThuis biedt vrijwillige palliatieve terminale zorg in een hospice, in de thuissituatie en in zorginstellingen. Voor uitgebreidere informatie zie de website www.thamerthuis.nl

United

9 dec

Kerstconcert United

Interkerkelijk koor United onder leiding van dirigent/pianist Rob van Dijk, geeft een verrassend Kerstconcert op maandag 9 december in De Schutse.

Het concert ‘Op weg naar Kerst’ begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Voor toegang kaartjes (inclusief een consumptiebon): Joke Tuinenburg via e-mail: j.tuinenburg@hotmail.com of via de koorsite: www.koor-united.nl Er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de onkosten van het concert.

Het 56 leden tellende koor is druk bezig met repeteren en zal in een feestelijke kerstsfeer zowel nieuwe als oude nummers ten gehore brengen.

Verhuur

Zaal huren?

Huur onze grote feestelijke zaal voor optredens, voorstellingen, vieringen. Of een van de praktische en sfeervolle kleinere zalen voor gezellige bijeenkomsten of vergaderingen. Alle informatie en beschikbaarheid vind je op Vind je ruimte. Met foto’s van de verschillende ruimtes in De Schutse en de voordelige huurtarieven. Ook kan je zien of een ruimte op de gewenste datum nog beschikbaar is, en kan je een reserveringsverzoek doen.
Ga voor zaalverhuur rechtstreeks naar de zalen van De Schutse op www.vindjeruimte.nl

Voor nadere informatie kan je ook contact opnemen met
Nico van der Horst
Boterdijk 129, 1424 ND De Kwakel
tel 0297-285835 of 06-43801173
verhuur@pkn-uithoorn.nl

Reserveer tijdig!

Er zijn veel activiteiten in De Schutse. We willen voor series kerkelijke activiteiten uiterlijk 1 mei de ruimtes reserveren voor een nieuw kerkelijk seizoen. Groepen die weten dat ze op hetzelfde moment zalen willen gebruiken, kunnen vooraf met elkaar data afstemmen.

Pelgrim

12 dec

Bezinning en Verdieping

Leven zonder waarom

In De Schutse is donderdag 12 december om 20.00 uur de bijeenkomst ‘Leven zonder waarom’. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar.

‘Waarom laat God pijn en verdriet toe?’ viel laatst te lezen in een folder van Jehova’s Getuigen. In ons denken en doen staat zowat alles in het teken van oorzaak en gevolg of van reden en doel. Als God ook nog oppermachtig is, dan komt zo’n vraag natuurlijk op en is een antwoord ook heel gauw gevonden. Maar John D. Caputo schrijft: ‘God behoort tot een andere orde dan de orde van het zijn, of van het bestaan of van de macht’. Enrieke Damen, promovenda Godsdienstfilosofie en Theologische Ethiek, is graag bereid gevonden een inleiding op het belangwekkende denken van Caputo te verzorgen.

Johan Burger

Belijdenissen van een postmoderne pelgrim

Donderdag 12 december 20.00 uur in De Schutse

Belijdenissen van een postmoderne pelgrim is de ondertitel van Hopeloos hoopvol, van John D. Caputo. Een persoonlijke geloofsbelijdenis van een Amerikaanse filosoof, die de traditionele dogma’s verwerpt en toch een religieuze inhoud aan zijn leven weet te geven.

De postmoderne Amerikaanse filosoof John D. Caputo (1940) is begonnen als broeder in de Franse orde Fratres Scholarum Christianarum. Daarna was hij drie jaren ‘Frat’ aan St. Joseph’s University in Philadelphia. Hij maakte kennis met de mystici. ‘De combinatie van mystiek en metafysica en het onderzoeken van de grenzen tussen geloof en metafysica’ heeft hem tot op heden niet meer losgelaten en hem een levenslange liefde voor de mystici gebracht.

Daarom bedankte hij de Provinciaal voor de kostbare jaren als broeder en volgde verder zijn roeping: te leven als filosoof. Aldus maakte Caputo kennis met Heidegger en met name met diens bespreking van het vers van Angelus Silesius:

De roos kent geen waarom
zij bloeit omdat zij bloeit
zij denkt niet om zichzelf
vraagt niet of men haar ziet

 

Zo zouden wij ook moeten leven: ‘We moeten leren leven als de roos, zonder waarom, we moeten de roos losmaken uit het stramien van middelen en doelen waarin hij ten dienste staat van een of ander doel, want dat alles zal afbreuk doen aan haar glorie.’

Het mystieke woord wordt door Caputo gebruikt als sleutel in zijn zoektocht naar het andere denken over religie. Leven zonder waarom is daarbij geen voorproefje van of aanloopje naar het eeuwige leven. Het dualisme van tijd en eeuwigheid is een insluipsel van de platonische filosofie, waarin tijd een onvolmaakte variant is van de ideële eeuwigheid. Wat de ‘religie van de roos’ teweegbrengt, meent Caputo vervolgens te kunnen formuleren als:

God bestaat niet
God dringt aan

(God existeert niet, God insisteert)

 

De naam (van) God,’ zo vervolgt Caputo, ‘is de onvoorwaardelijke oproep zonder dwang, met onvoorwaardelijke liefde zonder macht, onvoorwaardelijke hoop zonder garantie en allemaal zonder waarom. Met of zonder God.’ Want ‘Als het op God aankomt, heeft een debat over theïsme en atheïsme geen zin, alsof je ruzie maakt over de vraag of je bij voetbal een derde honk kunt stelen.

Mevrouw Enrieke Damen is graag bereid gevonden een inleiding op het denken van John D. Caputo voor ons te verzorgen. Zij is assistent in opleiding in Godsdienstfilosofie en Theologische Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen.

 

Musical

23 nov

Musical De hemel op stelten

Op zaterdag 23 november is er in De Burght (Potgieterplein 4) een superleuk project voor kinderen die van zingen en optreden houden: een musical-in-één-dag van KISI – God’s singing kids. Een vrolijke manier voor kinderen om met geloof bezig te zijn.

Vanaf 10.00 uur wordt de musical door de kinderen ingestudeerd en om 19.00 uur is de uitvoering in de kerk. Deelname is gratis en voor avondeten wordt gezorgd. Kinderen kunnen zich nog opgeven voor dit project door een mailtje met naam, geboortedatum en adres te sturen naar: secretariaat@emmaus-uithoorn.nl. Meer informatie kun je inwinnen bij Marlies van der Lelij, telefoonnummer: 0297 567848.

Voor alle (groot)ouders, verzorgers en andere geïnteresseerden: de familiemusical ‘De hemel op stelten’ wordt diezelfde avond uitgevoerd om 19.00 uur in De Burght. Een kaartje kost € 3,-. Deze musical wordt verzorgd door KISI met medewerking van kinderen uit de diverse kinderkoren uit onze regio. Het belooft bijzonder te worden! Je bent van harte welkom!