Senioren – busreis

30 nov

Seniorenreisje

Stamppottenreis

Terugblik

Met een bus vol stampotters naar de Gelderse Vallei

Het was zaterdag 30 november prachtig weer: dus goed gekozen  om met een  bijna volle bus deelnemers naar Scherpenzeel te gaan om stamppot te gaan eten.

Allemaal kerkgangers? Nee, met deelnemers van binnen en buiten de kerk aan boord. Gezellig, want de Hoekse en Kabeljauwse twisten zijn niet uitgebroken.

Via een mooie tocht langs de Langbroeker Wetering, de Stichtse Lustwarande, met zijn prachtige buitens en zijn uit de middeleeuwen afkomstige donjons/woontorens op naar de stamppot maaltijd. Terug via Doorn en Driebergen-Rijsenburg met hun buitenhuizen.

Die Langbroeker Wetering heeft overigens voor de ontwatering gezorgd van het moerasgebied ten zuiden van de Utrechtse heuvelrug.

Soms via uiterst smalle wegen gingen we, met chauffeur Annelies Versteijne op de bok, naar restaurant ‘Boszicht’ in Scherpenzeel. Daar moest vrijwel iedereen eerst naar het toilet, maar daarna liet iedereen zich de stamppotten: zuurkool, boerenkool, hutspot met worst en spek goed smaken en natuurlijk een toetje tot besluit.

Veel alleengaande deelnemers, maar die konden elkaar wel vinden. Daardoor ontstonden ook veel inhoudelijk positieve gesprekken.

We werden onderweg goed voorzien van een drankje, koek en snoep. De organisatie was weer in de goede handen van Co Beunder en Loes Willems. Bedankt dames. We zien uit naar de volgende seniorentocht!

Anton van Hilten

pkn-uithoorn.nl/senioren

 

Vrijwilligersavond

terugblik

Vrijwilligersavond
voor iedereen die iets in onze gemeente …
doet …
ooit heeft gedaan … 
(misschien) van plan is te gaan doen!

Als bedankje en inspiratie voor onze vele vrijwilligers was er 8 juni de vrijwilligersavond

Kees Posthumus, theatermaker

‘Esther’ een Perzisch sprookje

Kees Posthumus kwam samen met Henk van Glabbeek een muzikale en actuele hervertelling presenteren van het Bijbelboek Esther. Het verhaal over Esther speelt in het huidige Iran. Kees vertelt, Henk speelt Perzische instrumenten, zoals de tar, de sitar en de duduk. Een ware uitsmijter van het seizoen!

Johan Burger, Tymen van der Ploeg, Rietje Rustema, Gerie van Schaik

Uit de Kerkenraad

Nog te lezen · Jaarrekeningen ANBI · Privacywetgeving · Thamerkerk · Avondmaal

Uit de video-vergadering van het moderamen 13 mei 2020

Sinds het invoeren van de corona-maatregelen in maart, zijn er geen kerkenraadsvergaderingen geweest. Wel kwam het moderamen in april en mei digitaal bijeen. Het moderamen treedt in deze ‘lockdown’ op als crisismanagement team. Een aantal beperkingen worden per 1 juni opgeheven. De Protestantse Kerk in Nederland gaf nieuwe richtlijnen voor kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten.  De vergadering van de kerkenraad die gepland staat op 27 mei, en die online zou zijn, wordt verplaatst naar 17 juni. Dan kan de vergadering fysiek in De Schutse worden gehouden. Ik verheug me daar zeer op, ook al moeten we nog de afstand van 1,5 meter ten opzichte van elkaar bewaren. Het wordt ook weer mogelijk dat een beperkt aantal mensen de zondagse diensten fysiek bijwoont.

Het is verheugend te kunnen melden dat de video-opnamen van de zondagse eredienst goed worden bekeken. De dienst wordt gemiddeld 80 keer bekeken, door naar schatting 120 mensen.

Het lijkt er op dat de gemeenteleden in het algemeen voldoende hulp van familie, buren en anderen krijgen. Vanuit de diaconie is er wel een aanbod voor hulp, maar concrete vragen zijn er nog niet gekomen. Schroomt u niet om bij de diaconie hulp te vragen.

Er waren nog verschillende andere zaken aan de orde, maar die zijn of te technisch of het is om andere redenen niet passend om deze hier te beschrijven.

Vanuit KijkdeKerk kwam het idee om kaarten met de tekst: ‘Houd moed en Heb lief’, te laten maken en met Op Weg mee te geven. Op De Schutse hangt nu het mooie dekzeil met dezelfde foto en tekst.

Gemeenteleden die het kerkblad niet fysiek krijgen, kunnen de kaarten ophalen. Moge de kaart ieder een hart onder de riem steken. De extra kaart kunt u eventueel aan een ander doorgeven of sturen.

Sterkte en graag weer tot ziens.

Tymen van der Ploeg, voorzitter kerkenraad

 


 

Wie schuift aan?

Onze gemeente is volgens mij een echte gemeenschap. We voelen ons met elkaar verbonden, al geloven we niet allemaal precies hetzelfde. Het is wel zo dat een gemeenschap niet alleen draait op verbondenheid, er is ook een zekere organisatie nodig. Die wordt in de Protestantse Kerk in Nederland gevormd door ouderlingen en diakenen, die samen met de predikanten de kerkenraad (het bestuur) vormen.

Ouderlingen en diakenen worden voor vier jaar aangesteld en kunnen eventueel daarna doorgaan tot twaalf jaar.

Uitnodiging

Dit stukje is bedoeld om mensen die nog nooit zo’n ambt hebben bekleed uit te nodigen om er toch eens serieus over na te denken. Ook gemeenteleden die in het verleden een van deze ambten hebben vervuld, worden van harte uitgenodigd om hun talenten nog eens voor de gemeente in te zetten.

Het lijkt erop dat het gemakkelijker is andere vrijwilligers te vinden dan ambtsdragers. Toch is dat opmerkelijk. Ouderling of diaken zijn vraagt geen hogere opleiding. Je hoeft ook niet bij iedereen bekend te zijn. Het gaat wel om betrokkenheid op God en op elkaar.

Bij de ambten gaat het om de kerntaken van de gemeente: het pastoraat en de diaconie. Voor de ouderlingen-kerkrentmeesters komt daar nog de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente bij.

Niet te beroerd

Het woord ‘ambt’ geeft aan de functie misschien een wat plechtig karakter, alsof die niet voor iedereen is weggelegd, maar is dat een juist beeld? Je kunt het misschien zo zeggen: ambtsdragers (afgezien van de predikanten) zijn kerkelijke vrijwilligers die bereid zijn (niet te beroerd zijn) om deel te nemen aan de kerkenraad. Ieder die op een of andere manier lid is van onze gemeente, kan worden benoemd.

Wat brengt dat voor werk mee? De kerkenraad vergadert gemiddeld zes maal per jaar. Daarnaast zijn er bijeenkomsten van het cluster voor ouderlingen en pastorale medewerkers en van de diaconie. Verder hebben ouderlingen hun pastorale werk, ouderling-kerkrentmeesters hun beheerstaken en diakenen hun diaconale werk en doen zij dienst bij de eredienst.

Taakdragers

Naast de ambtsdragers zijn er taakdragers bij de diaconie en het college van kerkrentmeesters en pastorale medewerkers in het pastoraat. Zij verrichten deeltaken en maken geen deel uit van de kerkenraad. Later komen vacatures bij deze functies aan de orde.

Vacatures

Concreet gaat het om de volgende vacatures bij de ambtsdragers:

 • Bij de diaconie zijn er in september in ieder geval drie vacatures: Een betreft het binnenlands diaconaat, de ander het werelddiaconaat (kerk in actie/zending) en de derde betreft het secretariaat. Er is overigens genoeg te doen voor nog een vierde.
 • Bij het college van kerkrentmeesters zal per september de huidige voorzitter zijn voorzitterschap beëindigen en over enige tijd als ouderling-kerkrentmeester terugtreden. Het is dus noodzakelijk dat er een nieuwe ouderling-kerkrentmeester bijkomt. Welke specifieke taak deze in het college krijgt is een kwestie van overleg.
 • Bij de ouderlingen is er al enige tijd vacatures
  – in de gecombineerde sectie 8-9 (Zijdelwaard, ten oosten van de Achterberglaan, en de Europarei)
  – in sectie 10 (Legmeer-Oost).
  – Per september komt er ook in Meerwijk-West (sectie 12) een vacature omdat de termijn van de zittende ouderling (ondergetekende) er op zit.
  In de eerste twee wijken zijn er contactpersonen, in de laatste een pastoraal medewerker, met wie je in het pastoraat samenwerkt.

Het geeft ook

Nu de vraag: Wilt u eens nadenken of u een van deze ambten (functies) zou willen vervullen? Het kost niet alleen, maar het geeft ook energie. Je wordt je meer bewust van het feit dat we samen gemeente van Christus zijn. Het geeft ook voldoening en levert contacten op. Het vergaderen vindt in een goede sfeer plaats.

Als u zelf kandidaat wilt zijn, geeft u dat dan, liefst op korte termijn, door aan scriba Joke Bos!
scriba@pkn-uithoorn.nl
telefoon 0297-201060

Een ander

Kent u iemand anders die (ook) geschikt is? Te bescheiden om zich te melden? Geef het door!
De kerkenraad neemt contact op met degenen die zich hebben of die zijn gemeld.

Tymen van der Ploeg, voorzitter kerkenraad

 

 

Charismatische gebedsgroep

Charismatische Gebedsgroep Emmaus

Een activiteit uit het programma van Bezinning en verdieping

Perki

Terugblik

Bijzondere eerste dienst met Perki-gemeente

‘Dat was mooi, om zo samen de eredienst te vieren.’ Zomaar een reactie na de eerste gezamenlijke dienst van de Perki-gemeente en onze eigen gemeente. De Perki-gemeente is een geloofsgemeenschap van mensen met Indonesische wortels. Al een paar jaar viert de Perki-gemeente op de eerste en laatste zondag van de maand haar erediensten in De Schutse. Eind mei was de eerste dienst van Perki en PGU samen. Er was een grote groep gemeenteleden van de PGU aanwezig, ook al betekende dat voor sommigen een tweede dienst op die dag.

Ds. Mozes Tahitu en ds. Florisca van Willegen gingen voor. We zongen in het Nederlands en in het Indonesisch en hoorden ook de lezingen uit de Bijbel in die beide talen, net als de preek. Deze dienst was een fijne manier om kennis met elkaar te maken en voor herhaling vatbaar gezien de enthousiaste reacties na afloop van alle kanten. Na de dienst was er een gezellig samenzijn, ramah tamah, waarbij we heerlijke hapjes konden proeven.

Perki staat voor Persatuan Kristen Indonesia, Indonesische Christen Gemeenschap. In april is de Perki-gemeenschap toegetreden tot de Protestantse Kerk Nederland. Zie ook Facebook Perki Amsterdam Buitenveldert te Uithoorn

Pieter Oberholzer

terugblik

Begin jaren ’90 is ds. Pieter Oberholzer een aantal jaren onze gemeentepredikant geweest. Hij is daarna weer terug gegaan naar zijn geboorteland Zuid-Afrika en heeft daar de organisatie IAM (Inclusive Affirming Ministries) opgezet. Ds. Oberholzer is, na zijn pensionering, nog steeds als adviseur actief, andere predikanten hebben zijn werk overgenomen.

IAM heeft een visie van geloofsgemeenschappen in Afrika waar ieder mens welkom is, ook mensen die niet hetero zijn, maar lesbisch of gay. IAM werkt aan deze visie met programma’s die de LGBTI-gemeenschap, ouders, familie en vrienden en mensen met Hiv of Aids ondersteunen. Met deze programma’s en met dialoog wordt er gebouwd aan gastvrije, bevestigende en inclusieve geloofsgemeenschappen.

De Stichting Bijzonder Pastoraat Kaapstad, evenals Kerk in Actie en ICCO, ondersteunt het werk van de organisatie IAM vanuit Nederland. Als Diaconie ondersteunen wij, dankzij u, dit werk van harte. In een kerk is ieder mens welkom.

Ds. Pieter Oberholzer was in mei 2018 een paar dagen in Nederland en kwam ook naar Uithoorn. Hij stelde ons voor aan de nieuwe directeur van IAM, Rev Ecclesia de Lange.

Namens het College van Diakenen, Martin Joosse

Meer informatie bij Riet Westera en Martin Joosse (tel. 564519).

I AM Inclusive & Affirming Ministries
iam.org.za

Stichting Bijzonder Pastoraat Kaapstad
ANBI gegevens

Open plekken

Er zijn open plekken voor vrijwilligers! Contactpersonen, ouderlingen, pastoraal medewerkers voor het omzien naar elkaar. Diakenen voor het helpen met praktische hulp.

Gemeentevergadering

Geen gemeentebijeenkomst over liturgie

Wat wordt geannuleerd, uitgesteld? Corona-pauze >


Liturgie

De kerkdienst in De Schutse heeft zondags doorgaans een bepaalde vorm, een tamelijk vaste volgorde met wekelijks herhaalde en soms wisselende elementen. Zelfs als we daarvan drastisch afwijken in een ‘Anders-dan-anders-dienst’ of een Top2000-dienst, dan kom je als je goed kijkt toch vaak hetzelfde stramien tegen, met dezelfde onderdelen, zij het anders ingevuld. Waar komt die vorm vandaan? Die komt niet uit de lucht vallen en is evenmin in beton gegoten, maar is in eeuwen gegroeid en in onze gemeente in vele jaren steeds weer iets veranderd. Af en toe is het goed stil te staan bij vragen als: waarom we het zó doen en niet anders? Wat de zin is van bepaalde onderdelen? Sluit de liturgie nog aan bij de beleving van de kerkgangers? Die vragen kwamen enige tijd geleden aan de orde in de Kerkenraad en dat leidde tot de gedachte om daarover een gesprek in onze gemeente te organiseren. In de dienst kunnen sommige elementen al even worden toegelicht en na de dienst volgt een korte plaatsbepaling van de PGU in het liturgisch landschap in Nederland. Daarna is het woord aan jou en kun je in groepjes daarover in gesprek gaan. Je krijgt ook de gelegenheid, persoonlijk op papier jouw mening te geven over de eredienst en wat je daarin wel of niet aanspreekt. Voor de duidelijkheid: de preek is natuurlijk ook een niet onbelangrijk onderdeel van de eredienst, maar het gaat deze keer niet om een preekbespreking. Als je over de tekst en de uitleg wilt meepraten, dan bent je geregeld welkom bij ‘Meelezen op maandag’.

De commissie eredienst

 

Brief van Amnesty International

Regelmatig kan je na de kerkdienst in De Schutse Amnesty brieven meenemen om te sturen aan de verantwoordelijke autoriteiten.

Amnesty International Uithoorn De Kwakel
amnestyuithoorn.nl

Samen zingen

Bezinning en Verdieping

Samen zingen

10 mrt

Dinsdag 10 maart zingen we liederen die passen bij de veertigdagentijd. Vanaf 09.45 uur is er koffie en bijpraten, iets na tienen beginnen we. Iedereen van harte welkom, zangstem of niet!

Groeten van Harry Lichtendahl en Henriette Wezelman

Samen zingen!
Goed voor je stem, je stemming,
je contacten, je geloof, je conditie

 

Welkom vanaf kwart voor tien (koffie!), zingen om 10.00 uur, pauze om 11.00 uur, afsluiting 11.45 uur. Later komen, eerder weg, kan allemaal.

Samen Zingen doen we in De Schutse op zondag tijdens de kerkdiensten. Maar ook elke tweede dinsdag van de maand, in een van de ontmoetingsruimtes. Voor liefhebbers van ‘het lied’ in de breedste zin van het woord. Het Liedboek voor ‘Kerk en Gezin’, waar we in de kerkdienst ook uit zingen en dat een schat aan liederen herbergt, speelt een belangrijke rol op de zingochtend. We hebben daar vrijheid en gelegenheid om onbekende liederen uit te proberen, oude vertrouwde weer eens te zingen, ons te verdiepen in een tekst, een persoonlijk verhaal bij een lied te vertellen en wat niet al. Maar ook duiken we soms in een andere traditie: Iona, Taizé, Wereldliederen (Hoop voor alle volken), of er komt zomaar iets nieuws voorbij, waarbij ieder welkom is inbreng te hebben.

Iedereen is welkom, zangstem is niet nodig! Kwart voor tien inloop met koffie, iets na tienen beginnen we en gaan door tot ongeveer kwart voor twaalf, met een pauze daar tussenin.

Van harte welkom!

Kom gezellig meezingen! Elke tweede dinsdagochtend.