Corona-pauze

Hervatting kerkdiensten in juni

We hebben een verheugende mededeling! De kerkenraad heeft besloten op basis van de nieuwe overheidsregels per 1 juni te beginnen met een viertal zondagse kerkdiensten, waar maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. Daarnaast blijven de kerkradio en de online-uitzendingen doorgaan.

Twintig kerkgangers die zich opgeven

Een dienst in De Schutse kan alleen onder strikte voorwaarden plaatsvinden. Vooraf moet op aanwijzing van de landelijke kerk (na overleg met de overheid) iedere kerkenraad voor zo’n dienst een compleet plan over de gang van zaken opstellen. Daarbij geldt in ieder geval dat alle aanwezigen de overheidsmaatregelen inzake afstand houden, hygiëne-voorzieningen en gezondheid bezoekers in acht nemen. Naast voorganger, organist, zangers en mensen voor de techniek kunnen maximaal 20 andere kerkgangers de dienst bijwonen. Opgave vooraf is daarom noodzakelijk en volgens de regels ook verplicht, zie het formulier in Op Weg, of mail de gegevens hieronder. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, wordt er een keuze gemaakt. Gemeenteleden die geen toegang hebben tot kerkradio of online-dienst krijgen voorrang.

Op 2 juni wordt een verdeling van de plaatsen gemaakt voor alle vier de zondagen (7, 14, 21 en 28 juni). De uitkomst daarvan krijgt u tijdig te horen via mail of telefoon. Gezien het geringe aantal vrije plaatsen lijkt het niet waarschijnlijk dat iemand in juni meer dan een keer een dienst kan bezoeken.

Gezondheidsklachten zoals hoesten of koorts?
Kom niet naar de kerk

Risico door een aandoening of hoge leeftijd?
Overweeg thuis te kijken

Afstandsregels

Om teleurstelling te voorkomen – er zal verschil zijn met wat we bij kerkgang gewend waren. Op zondag bent u welkom vanaf 9.50 uur. Bij aankomst wordt u buiten al welkom geheten. Er wordt gevraagd of u geen corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft. Binnen krijgt u een plaats toegewezen. De plaatsen worden vanaf de eerste rij, in volgorde van binnenkomst in gebruik genomen. Bij het in- en uitgaan van de kerk dienen de afstandsregels gehandhaafd te worden. Daarvoor worden looproutes aangegeven.

Niet mee zingen

Gebleken is ook dat zingen met een groep mensen een groot risico op besmetting vormt, vanwege de vochtdruppels in de adem die rond gaan zweven. Om die reden blijft het zingen beperkt tot het twee- of drietal dat bij de huidige online diensten de zang verzorgt en wordt de overige kerkgangers gevraagd niet mee te zingen.

Geen koffie

Helaas is ook het gezamenlijk koffiedrinken na de dienst voorlopig niet mogelijk.

Bijeenkomsten

Er komt de mogelijkheid van een bijeenkomst of vergadering in juni, alleen in de ontmoetingsruimte. Die moet vooraf worden aangevraagd (verhuur@pkn-uithoorn.nl of Piet Vingerling, telefoon 567706) en daarvoor moet ook de noodzaak worden aangegeven. Vergaderingen van commissies of werkgroepen bij iemand thuis worden voor de maand juni nog dringend afgeraden. Wanneer nodig, dient dat online te gebeuren.

Namens de kerkrentmeesters, Piet Vingerling


 

Aanmelding kerkdienst juni

Geef vóór 2 juni deze gegevens door aan de scriba:
Ik heb belangstelling om naar een kerkdienst komen in De Schutse, in juni. Volgens de afstandsregels en voor maximaal 30 personen, verplicht aangemeld.
Naam en voorletters
Adres
E-mail
Telefoon

Voorkeur voor de kerkdienst van:  7  –  14  –  21  –  28  juni
(Graag meerdere alternatieve data invullen, waarschijnlijk kan maar één zondag gehonoreerd worden.)

Kunt u ook thuis naar een dienst luisteren?   JA / NEE

Scriba Joke Bos
Goudlijster 3, 1423 RR Uithoorn
0297-201060
scriba@pkn-uithoorn.nl
Of in de brievenbus van De Schutse, De Merodelaan 1, Uithoorn

Kaartje sturen? KijkdeKerk

 


In het kort

  • De predikanten doen geen huisbezoek, behalve bij grote nood. Maar we zijn telefonisch goed bereikbaar.
  • Om de bezorgers van het kerkblad ‘naar-buiten-moeten’ te besparen, graag zoveel mogelijk uw e-mailadres doorgeven. Zodat u Op Weg per mail krijgt, in plaats van op papier. Geef uw naam en e-mailadres door aan kb@pkn-uithoorn.nl, zodat de bezorglijst korter wordt.
  • Problemen om berichten via de mail te ontvangen? Of om kerkdiensten te beluisteren of te bekijken? Aarzel niet, vraag om hulp via een van de predikanten. Kunnen we het zelf niet, dan zoeken we iemand. Geef ook aan als iemand in uw omgeving hulp nodig heeft.
  • Er zijn gemeenteleden spontaan bereid anderen te helpen. Denk aan boodschappen doen. Geef het aan, als u daarvan gebruik wilt maken.

Goede wensen in deze vreemde en voor sommigen angstige tijden.
ds Florisca van Willegen 06-13599841 – maandag, woensdag, vrijdag
ds Joep Dubbink 0297-268212 / 06-17373838

 

Corona hulp >

Meld je aan voor Zondagsbrief en kerkblad per e-mail Emailnieuws >