Diaconie

Diaconie helpt praktisch

Daconie – wat is dat?

Toen de coronacrisis losbarstte zetten we ons als diaconie schrap vanwege de mogelijke extra hulpvragen die op ons af zouden komen. Dat viel heel erg mee. Er boden zich gemeenteleden aan om zo nodig ergens hand- en spandiensten te gaan verlenen, maar er kwamen geen hulpvragers. Iedereen kon zichzelf redden of had voldoende steun binnen het eigen netwerk. Mocht u in vakantietijd toch tegen dingen aanlopen? Schroom dan niet om bij ons aan de bel te trekken.

Basisschool De Vuurvogel vroeg om laptops voor kinderen die niet in de gelegenheid waren om op afstand mee te doen met school. Door uw reacties konden al snel vijf kinderen/gezinnen worden geholpen.

Het werd steeds duidelijker dat wij hier in Uithoorn veel minder hard getroffen werden, dan de mensen in landen met minder reserves, een minder goede gezondheidszorg en waar geen sociaal vangnet bestaat. Vandaar dat we vanaf het begin onze digitale collectes bestemden voor hulp aan de vluchtelingen op Lesbos en later voor algemene coronahulp. Kerk in Actie heeft overal goede lokale contacten en weet dus waar de nood het hoogst is. Natuurlijk is er ook schrijnend ander leed. Het zou niet juist zijn opeens te stoppen met het ondersteunen van mensen en organisaties die wij al zouden steunen. We laten het daarom aan onze landelijke organisatie over om daar goede keuzes in te maken.

We zijn blij en dankbaar dat u zo snel en trouw bent overgestapt van het geven via de collectezak, naar het overmaken van een bijdrage naar de rekening van de Diaconie. Tot september mag u het voor het gemak best eens per maand doen.

Nieuwe diaken

In de laatste kerkdiensten kondigde de kerkenraad verheugd aan dat Dick Faber zich kandidaat heeft gesteld voor het ambt van diaken. De kerkenraad ondersteunt die kandidatuur, maar biedt gemeenteleden de mogelijkheid om eventuele bezwaren, met argumenten onderbouwd, kenbaar te maken aan de scriba Joke Bos. Wij zijn als diakenen ontzettend blij met de verwachte komst van Dick Faber. Als er vanuit de gemeente geen bezwaren komen, zal hij samen met Antoine van Mulukom na de vakantie kunnen worden bevestigd. Daarmee zijn we als Diaconie nog niet uit de problemen. In september stoppen Rietje, Mieneke, Gerard en Fred. Daarnaast is het zo dat Karin, die al vijf jaar een voortreffelijke administrateur is van de Diaconie, wil gaan stoppen met dit werk.

Help de diaconie

Denk niet te snel dat u voor dit werk niet geschikt zult zijn. We kunnen als diaconie net zo ver springen als onze polsstok lang is. En iedere diaken kan zoveel doen als hij of zij aankan. Maar we kunnen wel meer aan met meer mensen. En samen overleggend kom je vaak op meer en betere ideeën. Het is voor het diaconale werk en ook voor de organisatie van onze kerk belangrijk, dat we niet alleen kunnen beschikken over mensen die op afroep even willen bijspringen. Dat is ook heel fijn en nuttig. Maar voor de ervaring en continuïteit is het nodig dat er ook mensen zijn, die zich voor wat langere tijd beschikbaar willen stellen en die ook mee willen denken en beslissen over de niet-diaconale activiteiten van onze kerk. Kortom, laat het de komende tijd nog eens op u inwerken. En….wie weet?

Henk Mathlener

Meld je aan als diaken!

Bij de Diaconie >