Diaconie

Diaconie helpt praktisch

Breaking news!

Om met de engel te spreken: ‘Ik verkondig u grote blijdschap’.

We waren als diakenen al een poosje naarstig op zoek naar versterking van onze ZWO-werkgroep (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking). Die bestond alleen nog Trudy Joosse, die daarnaast het secretariaat was gaan doen. Na de oproep in Op Weg heeft zich tot mijn grote vreugde iemand gemeld. Zij maakte mij extra blij omdat ze niet alleen beschikbaar is voor de beperkte taak waar we iemand voor vroegen, maar ze wil als diaken helemaal gaan meedoen. Om de procedure zorgvuldig te doorlopen noem ik hier nog geen naam. Ik stel haar eerst voor aan diakenen en kerkenraad. Daarna zal ze in Op Weg en via afkondigingen tijdens een viering aan u als kandidaat worden voorgesteld.


Chauffeurs gezocht! >

Huisvesting vluchtelingen

We zijn allemaal van slag door de ramp die zich in Oekraïne afspeelt. Gelukkig zijn veel mensen bereid te helpen. Er is al veel geld ingezameld en ook spullen stromen binnen. Maar mensen hebben ook een woonplek nodig. Van alle kanten werd hulp aangeboden. Ook gemeenteleden gingen helpen schoonmaken en behangen. Vluchtelingenwerk gaat helpen met de opvang en begeleiding. Ik heb beloofd dat ze bij ons aan de bel mogen trekken als er verder hand-en-spandiensten nodig zijn.

Verder werd ik benaderd door diverse mensen (ook niet-gemeenteleden) die zich afvroegen of er hier in Uithoorn al een organisatie bezig is om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Takecarebnb is een landelijke organisatie die in een aantal gemeenten al bezig was om vluchtelingen bij mensen thuis onder te brengen. Door de huidige ontwikkelingen groeit het aantal en wordt de lijst gemeenten die meedoen almaar groter. Zij zoeken nu vooral naar matchmakers, mensen die op een deskundige manier proberen vraag en aanbod op een verstandige manier samen te brengen. Iedereen is erbij gebaat dat zo’n verblijf een succes wordt. Inwoners, Gemeente Uithoorn, VluchtelingenWerk en mensen in onze kerk snuffelen aan elkaar, maar er zijn nog geen concrete stappen gezet. Wilt u zich hiervoor gaan inzetten? Laat het me weten.


Energiecompensatie

De snel stijgende kosten voor energie en de oplopende inflatie zijn voor mensen met een te krappe beurs een aanzwellende ramp. Al maanden wordt door de regering gezegd dat er een zo passend mogelijke compensatie komt. De oorlog in Oekraïne brengt alles in een stroomversnelling. Het is nog niet duidelijk hoe de regelingen gaan worden. Intussen zijn er in het land diverse initiatieven onder andere vanuit kerken om alvast iets te gaan doen. Martin Joosse gaat samen met Ineke en Jan Kleene kijken wat er zoal gebeurt en nadenken over wat er misschien hier in Uithoorn mogelijk is. Spreekt het u aan? Wilt u meedenken? Laat het weten.


‘Diaconie algemeen’

In januari werd weer de actie Kerkbalans gehouden. Het is natuurlijk duidelijk dat de kerkrentmeesters moeten kunnen rekenen op ‘vaste’ inkomsten om ons ‘instituut’ gezond te houden. Denk aan alle vaste lasten als kosten voor gebouwen en beroepskrachten. Maar ook de diaconie moet voor haar werk kunnen rekenen op een toegezegd budget. Er zijn zat nuttige en nodige incidentele acties, waarvoor u in de regel gul geeft. De opbrengsten daarvan, storten we trouw door.

Veel diaconaal werk dat gericht is op structurele verbetering, moet kunnen rekenen op regelmatige inkomsten op langere termijn. Daarom doen we ook nu een dringend beroep op u om ons ook in 2022 weer de financiële zekerheid te bieden om onze gestelde doelen te kunnen verwezenlijken. We willen namelijk namens u mensen blijven helpen die geen helper hebben en zo met elkaar tekenen van hoop oprichten. Van harte aanbevolen!

Henk Mathlener

Lees meer bij Steun