Gemeentevergadering

17 dec

Gemeentevergadering

Verslag van de gemeentevergadering 17 december 2023, met ongeveer 35 aanwezigen en een kort woord van welkom door de voorzitter.

Begroting 2024, college van kerkrentmeesters

door Willem Biesheuvel

De begroting van 2024 wijkt niet erg af van die van 2023, met uitzondering van de gestegen prijzen. De inkomsten uit de verhuur zijn iets hoger begroot. De uitgaven voor onderhoud zijn wat lager begroot, wel wordt nog onderzocht wat het kost om het dak aan de noordzijde te laten schoonmaken. Het tekort is voor 2024 op 74.900 euro begroot. Dit betreft vooral de afdrachten aan de predikantskas voor de predikanten en het salaris van de koster. Zoals afgesproken hebben we hiervoor voor enkele jaren een tekort begroot. Dit kan uit de reserves betaald worden die nu nog ruim genoeg zijn. Ook omdat we twee pastorieën bezitten. We willen ons geld niet oppotten, maar wel steeds goed kijken wat er mogelijk is op de wat langere termijn. Het blijft een balans tussen kerk zijn vandaag en zorg dragen dat we ook in de toekomst nog kerk kunnen zijn. De vragen betroffen vooral dit tekort en werden naar tevredenheid beantwoord. Hierna werden Willem en Martin Joosse (administrateur) met applaus bedankt voor al hun werk.

 

Begroting 2024 diaconie

door Henk Mathlener

De begroting wordt kort toegelicht. Kernpunt: wat er binnenkomt, wordt ook uitgegeven, waarbij een vaste reserve achter de hand gehouden wordt. Hierdoor kan snel worden gereageerd bij rampen. De gemeente krimpt ieder jaar iets, maar dat is niet te merken aan de giften. De gemeenteleden geven gul en trouw en daar zijn we blij mee. De uitgesplitste cijfers voor wat betreft de uitgaven, zijn te vinden in de folder die in januari bij de Actie Kerkbalans in de bus valt.

Er was applaus voor Stefan van Oorschot, zijn voorganger Koen de Bruin en voor Jet van Dalfsen en Klazien Veldhuis voor hun werk om alle cijfers op een rij te krijgen.

 

Stappenplan Veilige kerk

door Jeannette Voskamp

Jeannette is sinds september onze interne vertrouwenspersoon. Iedereen die te maken heeft met machtsmisbruik binnen pastorale relaties of andere relaties die vanuit de kerk worden onderhouden, kan bij haar terecht voor een luisterend oor en advies. Daarnaast zal zij initiatieven ontwikkelen om grensoverschrijdend gedrag te herkennen en te voorkomen. Om die bewustwording te stimuleren, zal Jeannette in het voorjaar in gesprek gaan met allen die actief zijn in het jeugdwerk in onze kerk. Daarna volgen gesprekken met de jongeren en de kinderen zelf; met iedereen die een pastorale taak heeft (inclusief contactpersonen) en met de leden van de kerkenraad. In het najaar zal via Bezinning en Verdieping ook met andere gemeenteleden worden gesproken. In het najaar zal voorts gestart worden met het opstellen van gedragscodes. Jeannette wordt binnen onze gemeente ondersteund door een kleine commissie Veilige kerk.

De vertrouwenspersonen in de ring Hoofddorp hebben onderling contact en kunnen naar elkaar verwijzen. Daarnaast worden de vertrouwenspersonen zelf getraind en gesteund door de landelijke commissie Veilige Kerk (SMPR.nl). We zijn blij dat Jeannette deze taak op zich heeft genomen en we hopen dat zij zo min mogelijk hulpvragen zal krijgen, want dan zijn we dus een veilige kerk.

 

De Groene kerk

door Rietje Rustema

Op verzoek van de kerkenraad is een groepje van vier gemeenteleden bezig om een plan te schrijven om als De Schutse mee te gaan doen in de landelijke beweging van Groene Kerken.

Waarom willen wij een Groene Kerk worden?

Onze mooie aarde is overbelast, overal in de wereld zien wij signalen dat we zo niet verder kunnen. Wie goed om zich heen kijkt ziet dat de natuur sterk achteruit gaat. Dagelijks zien we hiervan voorbeelden. Daarom willen wij meewerken aan het ontlasten van onze aarde en waar mogelijk de aarde helpen om te herstellen. Dat wil zeggen dat we als kerk streven naar een duurzame, uiteindelijk circulaire samenleving.

Hoe willen we dat doen?

Wij zijn ons er van bewust dat we als kerk op wereldschaal een minimale bijdrage kunnen leveren. Wij geloven echter dat alle initiatieven wereldwijd een verschil kunnen maken. We willen daarom een zichtbaar begin maken met onze Groene Kerk door de tuin rondom De Schutse opnieuw in te richten. Hierbij streven we naar het bevorderen van biodiversiteit en een tuin die uitnodigt tot bezoeken en nieuwsgierig maakt naar de ‘bewoners’ van De Schutse. Wie mee wil werken aan de Schutse-tuin of mee wil denken over deze en andere initiatieven (bijvoorbeeld afvalscheiding). Meld je bij de werkgroep Groene kerk!

Liesbeth Geudeke, voorzitter