Kerkbalans

KerkbalansKerkbalans 2020

In januari schreven we over de actie Kerkbalans 2020 die van start ging. Intussen is het tijd voor een tussenbalans. De cijfers die ik gebruik zijn per 29 februari. Het bedrag dat is toegezegd (en deels al gestort!) is € 147.200. Ongeveer € 7.500 minder dan vorig jaar om deze tijd.

Van de aangeschreven mensen heeft

  • 22% niet gereageerd
  • 57% geeft evenveel als vorig jaar
  • 6% heeft de bijdrage verlaagd
  • 16% heeft de bijdrage verhoogd

Van de 22% die (nog) niet reageerden heeft een deel vorig jaar wel bijgedragen, dus we hopen dat dit cijfer nog in positieve zin veranderd. Onder de 16% die meer heeft toegezegd, was eveneens een kwart aangeschrevenen, die vorig jaar geen bijdrage toezegde en dit jaar wel. Een positieve ontwikkeling dus!

De ervaring leert dat de huidige stand zeker niet de eindstand is, we krijgen nog steeds reacties binnen. Rest ons nog u allen te bedanken voor uw bijdragen die het mogelijk maken dat wij een kerk zijn en hebben!

Een bijzonder woord van dank voor allen die meegeholpen hebben met het klaarmaken van de brieven en enveloppen en het rondbrengen en weer ophalen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Willem Biesheuvel, penningmeester

Alsnog!

Nog niet eraan toe gekomen je toegezegde bijdrage (2019 of 2020) over te maken? Het kan nog steeds! Het rekeningnummer van de kerk is: NL70RABO0378554875. Voor de diaconie: NL26RABO0378522590

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? We horen ze graag!
Koen de Bruin    penningmeester diaconie
Willem Biesheuvel    penningmeester kerk

 

Bekijk de folder PGU-kerkbalans2020.pdf

Hoor je voor het eerst over Kerkbalans? Lees PGU-kerkbalans-jongeren.pdf

Delen wat ons gegeven is

Die diaconale taak bestaat uit omzien naar elkaar, opkomen voor mensen die (ook financiële) problemen hebben, en de zwakkeren in de samenleving bijstaan. Geïnspireerd door Jezus Christus willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. De diakenen worden bij hun taak ondersteund en geïnspireerd door Kerk in Actie. Dat is het orgaan binnen onze landelijke kerk dat het diaconale- en zendingswerk coördineert. In het buitenland werkt Kerk in Actie intensief samen met partnerorganisaties in projecten om de situatie in dat land structureel te verbeteren. In Nederland brengen zij onder andere lokale initiatieven over het voetlicht en helpen daarmee succesvolle projecten te verspreiden. Als diakenen werken we in Uithoorn graag samen met iedereen die dezelfde doelen nastreeft; zowel de Voedselbank als de Gemeente Uithoorn, Stichting Urgente Noden Uithoorn en deelnemers van netwerk-bijeenkomsten van vrijwilligers- en zorginstellingen. Als leden van onze protestantse gemeente hebben wij allen een diaconale- en zendingstaak. Het College van Diakenen wil daarin het initiatief nemen en deze taak vormgeven. Wij kunnen het niet alleen. We hebben daarbij uw hulp en gebed nodig. Op 8 december heeft onze nieuwe penningmeester Koen de Bruin de begroting gepresenteerd en toegelicht.

Wij geloven in delen! Wij hopen dat u ons werk ook komend jaar wilt ondersteunen met uw bijdrage.

Kerkbalans

Samen inzamelen

We sparen geld uit, met één brochure en één toezeggingsformulier. Niet meer apart een van kerkrentmeesters en een van diaconie. Iedereen krijgt beide verzoeken om een bijdrage voor het komende jaar. Zowel voor de kerk, als voor de diaconie samen in één envelop. Met een duidelijke handleiding hoe je het toezeggingsformulier invult.

Hulp aan anderen blijft apart

Toezeggingen en ontvangen bedragen blijven natuurlijk wel strikt gescheiden. Betalingen voor de eigen kerk gaan naar de kerkrentmeesters en betalingen voor de diaconie hulp gaan naar de diakenen.

Wij kijken ernaar uit om de actie Kerkbalans samen met jullie tot een succes te maken! In de gemeentevergadering van december hoor je wat we met het geld hopen te kunnen doen.

Namens de diaconie en de kerkrentmeesters,
Piet Vingerling