Kerkbalans

20 jan – 3 feb

In januari schreven we over de actie Kerkbalans 2019 die van start ging. Intussen is het maart en wordt het tijd voor een tussenbalans. De cijfers die ik gebruik zijn per 28 februari. Op die datum was het bedrag dat is toegezegd (en deels al gestort!) € 154.655,-. Dit bedrag is ongeveer hetzelfde als vorig jaar om deze tijd.

Van de aangeschreven mensen heeft 28% niet gereageerd, 52% geeft evenveel als vorig jaar, 5% heeft de bijdrage verlaagd en 15% heeft de bijdrage verhoogd.

Van de 28% die (nog) niet reageerden, heeft een kwart vorig jaar wel bijgedragen, dus we verwachten dat dit cijfer nog in positieve zin verandert. En onder de 15% die meer heeft toegezegd, was eveneens een kwart aangeschrevenen die vorig jaar geen bijdrage toezegden en dit jaar wel. Een positieve ontwikkeling dus!

De ervaring leert dat de huidige stand zeker niet de eindstand is, we krijgen nog steeds reacties binnen. Rest ons nog u allen te bedanken voor uw bijdragen die het mogelijk maken dat wij een kerk zijn en hebben.

Een bijzonder woord van dank voor allen die meegeholpen hebben met het klaarmaken van de brieven en enveloppen en het rondbrengen en weer ophalen van bijna 800 (!) enveloppen.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Willem Biesheuvel, penningmeester.

Geef voor je kerk

Geef voor je kerk is het thema voor Actie Kerkbalans 2019. Onze kerk krijgt geen subsidie en heeft dus een financiële bijdrage nodig van de leden om te kunnen bestaan. Van u dus!

Op 19 januari gaat de landelijke actie Kerkbalans 2019 van start waar ook onze kerk aan mee doet. Wij vragen u ons werk ook dit jaar weer mogelijk te maken door uw financiële bijdrage.

Als u dit leest zijn de brieven geprint, de folders gedrukt en door diakenen, kerkrentmeesters en vrijwilligers in de enveloppen gestoken. Een grote groep vrijwilligers gaat op pad om de brieven te bezorgen en nadien de ingevulde antwoordstroken weer bij u op te halen.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw steun! Misschien ziet u zelfs kans uw bijdrage te verhogen om ons te helpen de stijgende kosten de baas te blijven.

Bent u er nog niet aan toe gekomen uw toegezegde bijdrage van 2018 over te maken? Het kan nog steeds! Het rekeningnummer van de kerk is: NL70RABO0378554875. Voor de diaconie: NL26RABO0363507868

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? We horen ze graag!
Martin Joosse    penningmeester diaconie
Willem Biesheuvel    penningmeester kerkrentmeesters

Diaconie · Kerkbalans

In januari hebben wij u benaderd voor een financiële toezegging voor het Diaconale en Zendingswerk dat wij als gemeente, namens u, (laten) uitvoeren. Zoals gebruikelijk wordt deze actie in Uithoorn gelijktijdig gehouden met de actie Kerkbalans voor onze eigen kerkelijke gemeente.

De toezeggingen die begin maart ontvangen waren, zijn verwerkt in de bijdrage-administratie. Er is een totaal bedrag van € 41.064,- toegezegd. Daarmee komen de toezeggingen vrijwel op het bedrag dat was begroot.

Wij zijn blij dat u ook dit jaar weer financieel royaal bijdraagt aan het Diaconale en Zendingswerk. Uw steun is voor ons, als College van Diakenen, een stimulans om ons actief in te blijven zetten voor onze medemens dichtbij en ver weg.

We danken iedereen voor de toezegging en ook allen die hebben meegewerkt aan de financiële actie.

Namens het College van Diakenen, Martin Joosse, penningmeester

Wij geloven in delen

‘Wij geloven in delen’ is dit jaar het thema van de diaconie voor de financiële actie Kerkbalans 2019. Bij het nadenken over dit thema begon ik me eerlijk gezegd af te vragen of we ons wel gerealiseerd hebben wat dit allemaal in kan houden……

  • Geloven wij werkelijk in delen? Realiseren we ons wat we hier mee zeggen? Delen van geld, rijkdom, liefde, welzijn, aandacht, mogelijkheden om verder te komen in het leven, om te mogen studeren, etc.?
  • Delen.. Ook als het ons echt in de portemonnee raakt? Hoe ver gaan we? Waar leg je de grens?
  • Durven we echt te kijken wat een ander nodig heeft en wat we kunnen delen? Willen we ook echt wereldwijd delen, als het aan onze rijkdom komt?
  • Kan ik de rust en aandacht opbrengen om in iemands verdriet of moeiten te delen? Tot hoever ga ik? Wanneer ga ik over mijn grens?
  • Wat vraagt Jezus werkelijk van mij als het op delen aankomt? Wat zegt de Bijbel daarover?

Allemaal vragen die mij afgelopen jaar bezig hebben gehouden, waarop ik geen antwoord heb en waarschijnlijk ook nooit zal krijgen. Maar waar ik wel graag eens in breder verband over van gedachten zou willen wisselen.

Ondertussen gaan we met elkaar gewoon door met ons best doen, om ons heen te kijken en onze ogen niet te sluiten voor directe en indirecte vragen die op ons af komen en daar hebben we eigenlijk met ons kleine groepje diakenen onze handen al meer dan vol aan.

Daarbij realiseren we ons heel goed en dat willen we graag nog eens benadrukken dat jullie financiële en praktische hulp daarbij de onmisbare basis is, waardoor we ons werk kunnen voortzetten! Dus vragen we jullie om alstublieft door te gaan met jullie royale bijdrage aan diaconie en kerk.

Geloven gaat gelukkig wereldwijd altijd door, daar zorgt God zelf wel voor. Maar zonder een levende kerkgemeenschap is er geen diaconie en het voortbestaan van beiden is gekoppeld aan de bijdragen die we van u binnen krijgen.

Dus blijven we geloven in geven en delen, u ook?

Namens het College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen,

Rietje Rustema-Zielhuis