Kerkbalans

Kerkbalans18 jan – 1 feb

Kerkbalans 2020

Geef voor je kerk is de titel van onze folder Kerkbalans 2020. Onze kerk krijgt geen subsidie en heeft dus een financiële bijdrage nodig van de leden om te kunnen bestaan. Van u dus!

Ook dit jaar gaat in januari de landelijke actie Kerkbalans 2020 weer van start, onze kerk doet hier ook aan mee. Wij vragen aan u om ons werk ook dit jaar weer mogelijk te maken door uw financiële bijdrage.

En dit jaar doen de Diaconie en de Kerkrentmeesters dit gezamenlijk, dus met een folder en een brief voor uw toezeggingen. Uiteraard blijven de geldstromen wel gescheiden.

Als u dit leest zijn de brieven geprint, de folders gedrukt en door diakenen, kerkrentmeesters en vrijwilligers in de enveloppen gestoken. Een grote groep vrijwilligers gaat op pad om de brieven te bezorgen en nadien de ingevulde antwoordbrief weer bij u op te halen.

Wij rekenen ook dit jaar weer op uw steun! Misschien ziet u zelfs kans uw bijdrage te verhogen, om ons te helpen de stijgende kosten de baas te blijven.

Bent u er nog niet aan toe gekomen uw toegezegde bijdrage van 2019 over te maken? Het kan nog steeds! Het rekeningnummer van de kerk is: NL70RABO0378554875. Voor de diaconie: NL26RABO0378522590

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? We horen ze graag!
Koen de Bruin    penningmeester diaconie
Willem Biesheuvel    penningmeester kerk

 

Bekijk de folder PGU-kerkbalans2020.pdf

Hoor je voor het eerst over Kerkbalans? Lees PGU-kerkbalans-jongeren.pdf

Delen wat ons gegeven is

Die diaconale taak bestaat uit omzien naar elkaar, opkomen voor mensen die (ook financiële) problemen hebben, en de zwakkeren in de samenleving bijstaan. Geïnspireerd door Jezus Christus willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. De diakenen worden bij hun taak ondersteund en geïnspireerd door Kerk in Actie. Dat is het orgaan binnen onze landelijke kerk dat het diaconale- en zendingswerk coördineert. In het buitenland werkt Kerk in Actie intensief samen met partnerorganisaties in projecten om de situatie in dat land structureel te verbeteren. In Nederland brengen zij onder andere lokale initiatieven over het voetlicht en helpen daarmee succesvolle projecten te verspreiden. Als diakenen werken we in Uithoorn graag samen met iedereen die dezelfde doelen nastreeft; zowel de Voedselbank als de Gemeente Uithoorn, Stichting Urgente Noden Uithoorn en deelnemers van netwerk-bijeenkomsten van vrijwilligers- en zorginstellingen. Als leden van onze protestantse gemeente hebben wij allen een diaconale- en zendingstaak. Het College van Diakenen wil daarin het initiatief nemen en deze taak vormgeven. Wij kunnen het niet alleen. We hebben daarbij uw hulp en gebed nodig. Op 8 december heeft onze nieuwe penningmeester Koen de Bruin de begroting gepresenteerd en toegelicht.

Wij geloven in delen! Wij hopen dat u ons werk ook komend jaar wilt ondersteunen met uw bijdrage.

Kerkbalans

Samen inzamelen

We sparen geld uit, met één brochure en één toezeggingsformulier. Niet meer apart een van kerkrentmeesters en een van diaconie. Iedereen krijgt beide verzoeken om een bijdrage voor het komende jaar. Zowel voor de kerk, als voor de diaconie samen in één envelop. Met een duidelijke handleiding hoe je het toezeggingsformulier invult.

Hulp aan anderen blijft apart

Toezeggingen en ontvangen bedragen blijven natuurlijk wel strikt gescheiden. Betalingen voor de eigen kerk gaan naar de kerkrentmeesters en betalingen voor de diaconie hulp gaan naar de diakenen.

Wij kijken ernaar uit om de actie Kerkbalans samen met jullie tot een succes te maken! In de gemeentevergadering van december hoor je wat we met het geld hopen te kunnen doen.

Namens de diaconie en de kerkrentmeesters,
Piet Vingerling