Oecumene

 

Samenwerken met andere kerken

We werken graag samen met andere kerken. Zo mogelijk met de rooms-katholieke Emmaüsparochie en parochie St. Jans Geboorte. We hebben soms contact met de Evangelische Christen Gemeenschap in Uithoorn en zo nu en dan met de Al Irchaad moskee. De Schutse wordt ook verhuurd aan de Indonesische Perki-gemeente. In de Week van Gebed vond er traditiegetrouw een gezamenlijke oecumenische viering plaats. Onze activiteiten van Bezinning en verdieping verwelkomen graag anders-kerkelijken. Niet kerkelijk? Probeer toch ook eens KerkCafé of Preek van de Leek!


Raad van Kerken Uithoorn – De Kwakel en oecume

Al langere tijd is er tussen de deelnemende kerken de Raad van Kerken Uithoorn – De Kwakel discussie over de voortgang van de oecumene. Eind 2019 gaf de parochie Sint Jans Geboorte in De Kwakel aan, niet langer mee te kunnen doen vanwege gebrek aan menskracht en energie. Ook de Emmaüsparochie wilde graag een andere invulling, minder gericht op structuur en vergaderen.  

Tegelijk was er de wens bij velen, wel contacten te blijven onderhouden, en activiteiten ook oecumenisch op te zetten waar dat iets toevoegt. Dat is bijvoorbeeld het geval, waar het aantal deelnemers van één van de kerken te klein is, en je samen wel een groep rond een thema kunt vormen. En natuurlijk wanneer je behoefte hebt aan een andere invalshoek, die je helpt verder te kijken dan je eigen beperkte zicht – en wanneer is dat nou niet?! 

In de corona-periode was van oecumenisch bijeenkomen geen sprake. In het voorjaar van 2022 heeft eindelijk een oecumenische samenspreking plaatsgevonden waarbij het volgende is afgesproken: 

  • De Raad van Kerken Uithoorn – De Kwakel wordt opgeheven. De formele stappen daarvoor worden gezet, het bedrag dat nog over is wordt naar rato verdeeld. 
  • Dat betekent, dat oecumene weer op het bordje komt van de besturen / parochieraden van de deelnemende kerken. De Emmaüsparochie en de Protestantse gemeente wijzen ieder iemand aan die aanspreekpunt is voor de oecumene. Beiden houden nauw contact en zien, wat er te doen valt qua samenwerking. Om te beginnen zijn dat ondergetekenden. 
  • Er worden jaarlijks in elk geval twee oecumenische samensprekingen georganiseerd: een in het najaar, waarin een thema wordt besproken dat ieder aangaat, bijvoorbeeld diaconaal; een in het vroege voorjaar om ideeën te ontwikkelen voor avonden en gesprekskringen in het komende seizoen. 
  • De bestaande oecumenische activiteiten blijven doorgaan en vallen onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van Emmaüsparochie en Protestantse Gemeente.  

Deze besluiten kunnen bij sommigen, bijvoorbeeld (oud)leden van de Raad van Kerken, best een gevoel van teleurstelling oproepen: waar is het elan waarmee ooit, zo’n vijftig jaar geleden, begonnen werd? Tegelijkertijd leven we in een heel andere tijd en is de positie van de kerken sterk veranderd. Gemeenten en parochies hebben het moeilijker en richten zich als vanzelf meer naar binnen. 

Daarom zijn we toch ook blij, dat we u tegelijk met dit bericht kunnen aankondigen dat er juist een aantal oecumenische activiteiten gaat starten, waaronder een gezamenlijke gesprekskring, iets wat we in jaren niet hebben gehad. Onze hoop is, dat het opheffen van de Raad van Kerken ruimte schept om het kwetsbare plantje van de oecumene voorzichtig weer tot bloei te brengen. 

Met een oecumenische groet,  

diaken Jeroen Hoekstra namens de Emmaüsparochie en de Sint Jans Geboorteparochie,
ds.
Joep Dubbink namens de Protestantse gemeente te Uithoorn.


R.K. Parochie St. Jans Geboorte – De Kwakel
rkparochiedekwakel.nl

R.K. Parochie Emmaüs
emmaus-uithoorn.nl


21 sept

Pleidooi voor een open kerk

Reflectie door diaken Rob Mascini over kerksluitingen naar aanleiding van zijn nieuwe boek: ‘Nog is het licht in de tempel niet gedoofd.’ 

Woensdag 21 september 20.00 uur, ontmoetingsruimte St. Jans Geboortekerk, Kwakelsepad 4 in De Kwakel 

Zijn we op de goede weg door kerken te sluiten?

Dat is de vraag die diaken Mascini zich stelt in zijn boek.  

 

De deuren sluiten? 

Rob Mascini meent echter dat kerksluiting niet de oplossing is. Diaken Mascini: ‘Ik pleit voor een ‘open’ kerk, diaconaal, spiritueel, cultureel. Voordat we de deuren sluiten, zouden we ze eerst wijd open moeten zetten! 

 

Kerk als een open huis 

Laten we van de kerk weer een open huis maken. Een plek waar mensen uit heel de samenleving lief en leed kunnen delen. Een plek waar getrouwd, gevierd en gerouwd kan worden. De plaats waar de stilte, iets waar de moderne mens zoveel behoefte aan heeft, opnieuw ontdekt mag worden. Een plek voor muziek, feest en ontmoeting met de ander en de Ander. 

 

Kom op woensdag 21 september naar De Kwakel 

We hopen dat u ook komt om over dit actuele thema van gedachten te wisselen. Het is fijn als u zich opgeeft, dan weten we hoeveel mensen er komen en zorgen we dat koffie en thee klaarstaan. Opgeven is echter niet noodzakelijk. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl. Opgeven kan tot maandag 19 september. Heeft u zich niet opgegeven, dan bent u toch van harte welkom. Deelname is gratis. Een bijdrage voor de parochie wordt gewaardeerd. 

 

Meer informatie? Boek bestellen? 

Voor meer informatie kunt u mailen naar Jeroen Hoekstra: diakenjeroen@kpnmail.nl 

Het boek ‘Nog is het licht in de tempel niet gedoofd’ kunt u bestellen bij de webwinkel van boekscout. Rob Mascini neemt ook enkele exemplaren mee die u op deze avond kunt aanschaffen. De prijs bedraagt 20,-. 

 

Wie is Rob Mascini? 

Rob Mascini, is theoloog en diaken in de rooms-katholieke kerk. In 1972 werd hij als een van de eerste pastorale werkers in Nederland aangesteld. In 1980 wijdde Mgr. Zwartkruis hem tot permanent diaken. Hij werkte in de parochies van Spanbroek, Bussum, Den Helder, Uithoorn, De Kwakel en Nes aan de Amstel.