Organisatie

Wie doet wat?

Veel enthousiaste mensen zorgen samen voor het reilen en zeilen in de Protestantse Gemeente te Uithoorn. Dat doen zij in het bestuur en in allerlei werkgroepen. Iedereen naar wat hij kan en hoeveel tijd hij heeft. Er zijn drie betaalde krachten: twee parttime predikanten (waarvan één ook het jeugdwerk behartigt) en een koster.

Bestuur en commissies

Kerkenraad

De kerkenraad stelt het beleid vast en neemt de besluiten. De kerkenraad bestaat uit de predikanten, ouderlingen en diakenen. De ouderlingen zorgen voor het luisterend oor, het pastoraat. De diakenen zorgen voor de praktische en financiële hulp.

Een aantal kerkenraadsleden vormt samen het moderamen. Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor, regelt de lopende zaken en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van de kerkenraad.

Elke vergadering van de kerkenraad begint met een kort moment van bezinning met een lied, tekst of gebed. Om bij al het geregel niet te vergeten waar het om gaat: ons geloof in de Eeuwige en onze dienst aan de wereld.

Eredienst

In onze kerk komt op zondagochtend de gemeente bij elkaar voor de viering van de eredienst. Iedereen  is welkom om 10:00 uur in De Schutse! In de kerkdienst wordt gezongen, gebeden, uit de Bijbel gelezen, gepreekt en gecollecteerd. We zingen uit het Nieuwe Liedboek, met de tekst handig op beamerschermen. Een van onze eigen dominees leidt de dienst, of een gastpredikant is voorganger.

Er is elke zondag oppas voor de allerjongsten en kindernevendienst voor kinderen van het basisonderwijs. Om de twee weken er is Jeugdkapel voor jongeren van het voortgezet onderwijs. Soms wordt op zondagmorgen een bijzondere dienst gehouden, zoals jongeren- of gezinsdiensten, waarbij ruimte is voor nieuwe vormen.

De Maaltijd van de Heer (ook wel avondmaal) wordt elke de maand gevierd. Bij die vieringen zijn kinderen van harte welkom.

De commissie Eredienst wordt gevormd door de predikanten, drie organisten, iemand van de kindernevendienst, een ouderling, een diaken en twee gemeenteleden. Ze regelen zaken rond zondagse kerkdiensten en bijzondere erediensten zoals Kerstdiensten en de Paascyclus. Deze diensten worden in de commissie en in het moderamen geëvalueerd. (Moderamen is Latijn voor stuur of roer, en betekent ‘dagelijks bestuur’.)

Beheer en financiën

Onze Kerkrentmeesters zorgen voor kerkelijk beheer, zoals:

 • Onderhoud
  • Kerkgebouw, pastorieën en woningen
  • Kerkorgel, piano’s
 • Financieel beheer
  • Zoals de jaarlijkse actie Kerkbalans
  • Personeelszaken (koster, predikanten, kerkelijk werker)

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit:

 • Dolf van Gaalen – voorzitter
 • Jaap van Dijk – secretaris
 • Martin Joosse – administrateur PGU
 • Willem Biesheuvel – penningmeester, verhuur en klimaatbeheer
 • Piet Vingerling – bijdragenadministratie
 • Jeroen Borgman – automatisering en digitale veiligheid
 • Cees van Duren

Heb je het in je? Doe mee! Bel of mail voor meer info >