Veelgestelde vragen

Heb jij een vraag? info@pkn-uithoorn.nl

Waarom Protestantse Gemeente te Uithoorn?
Waarom niet Protestantse Kerk?

We bedoelen met ‘Gemeente’ niet ons dorp, de burgelijke gemeente Uithoorn (in de provincie Noord-Holland, in Nederland). ‘Gemeente’ is wat protestanten hun plaatselijke geloofsgemeenschap noemen. Samenkomen, dus. We horen bij Protestantse Kerk in Nederland, vandaar ons website adres pkn-uithoorn.nl
Een kerk is een gebouw waar christenen bij elkaar komen, om samen hun geloof en godsdienst te beleven. Van het Grieks kyriakon = huis des Heren. In het originele Grieks van de Bijbel gebruikt de apostel Paulus ecclesia voor ‘vergadering van gelovigen in Jezus Christus’. Het samenkomen van mensen die Jezus Christus als Heer aannemen over hun leven.

Wat is Protestants?

Een van vier grote stromingen binnen het christendom. Jonger dan rooms-katholiek (denk aan Rome, het Vaticaan), oosters-orthodox (oorspronkelijk uit Byzantijns Constantinopel) en anglicaans (Kerk van Engeland). In de middeleeuwse katholieke kerk in West-Europa kwam van binnenuit weerstand tegen leerstellingen. Zo begon rond 1517 de Reformatie (denk aan Luther en Calvijn). Protestants komt van het Latijn protestari, dat betekent ‘publiekelijk verklaren’ of ‘getuigen’. In 1529 verklaarden lutherse vorsten aan de Roomse keizer dat ze het niet eens waren met besluiten om de godsdienstvrijheid terug te draaien. Dit werd bekend als het Protest van Spiers. Dat leidde tot de benaming protestant, voor alle christenen die zijn voortgekomen uit de Reformatie. Over ons > Historie

Wat is oecumene?

Oecumene komt van het Griekse oikoumenè, ‘de bewoonde wereld’. Het staat voor groeien naar religieuze eenheid. Wij werken graag samen met andere kerken in Uithoorn en De Kwakel. Zoveel mogelijk met de rooms-katholieke Emmaüsparochie en parochie St. Jans Geboorte. We hebben ook contact met de Perki – Persatuan Kristen Indonesia, Indonesische Christen Gemeenschap, de Evangelische Christen Gemeenschap in Uithoorn en soms met de Al Irchaad moskee.

Wat is diaconie?

Diaconaat (kerkelijke maatschappelijke hulp) is een kerntaak van elke kerk. De letterlijke betekenis van diaconaat is ‘zich dienstbaar opstellen’ – hulp bieden, aan wie dit nodig heeft. De diaconie is een groep vrijwilligers in onze kerk die op allerlei manieren hulp verleent, financieel of praktisch. Steun > Diaconie helpt praktisch

Wat is ZWO?

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. ‘We geloven dat het onze taak is om te werken aan een wereld die voor iedereen leefbaar is. Dat God mensen in beweging zet en dat de Bijbel mensen inspireert om te kiezen voor liefde, vrede en gerechtigheid.’ Met ZWO willen we Kerk in Actie in staat te stellen projecten uit te voeren. Kerk in Actie steunt over de hele wereld het werk van kerken en (christelijke) organisaties om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven.

Wat doet een dominee, predikant, voorganger, pastor, pastoraal medewerker, ouderling, diaken, contactpersoon?

Natuurlijk, een predikant preekt. De dominee legt het Woord van de Heer uit in de kerk. Een voorganger gaat voor in de kerkdienst. Maar ze doen veel meer dan dat. Ze worden ook pastor genoemd, dat is Latijns voor herder. Ze zorgen voor de mensen in onze kerkgemeenschap, geholpen door veel vrijwilligers. Ouderlingen vergaderen in de kerkenraad, openen de kerkdienst, bezoeken mensen met vragen over kerk, leven en geloof. Zij worden bij het omzien naar elkaar geholpen door pastoraal medewerkers en contactpersonen (die niet in de kerkenraad zitten). Diakenen zijn er voor praktische hulp.

Wat is pastoraat?

Pastor is Latijns voor herder. De dominees en vrijwilligers van onze kerk werken niet alleen op zondag in de kerk. Ze zien om naar de mensen in onze gemeenschap. Steun nodig op geestelijk vlak, bij persoonlijke of geloofsvragen? Pastoraat is een luisterend oor

Wie kan ik bellen voor … ?

Zit je met een vraag? Bel of mail een van onze predikanten of vrijwilligers. Weet je niet wie je moet hebben? Vraag ‘t gewoon!

Hoe kan ik geven of doneren?

Maak giften of vrijwillige bijdragen over aan Protestantse Gemeente te Uithoorn, bankrekening NL70 RABO 0378 5548 75. Vermeld als je wil een doel of Eigen gemeente / Diaconie / Zending. Gebruik onze app! Steun > Geven, schenken

Wat doen jullie met dat geld?

De diaconie helpt met het geld mensen en stichtingen in binnen- en buitenland, voor praktische hulp. De zending besteed geld om de boodschap van het christelijk geloof te verspreiden met bijbels en onderwijs. Onze kerkrentmeesters gebruiken wat nodig is om onze eigen geloofsgemeenschap, kerkgebouw, predikanten te onderhouden en ondersteunen.

Kan de kerk mij helpen met … ?

Of wij je kunnen helpen ligt aan allerlei dingen. Vaak is de persoonlijke situatie belangrijker dan algemeen beleid. We zijn geen overheidsinstantie, geen uitkeringsinstantie. We verlenen geen service voor de poen. We vinden het gewoon belangrijk om proberen te helpen als iemand het moeilijk heeft. Weet je niet wie je moet hebben? Kijk bij Contact of vraag ‘t gewoon.

Wat is geloof? Wat is religie?

Religie (van het Latijnse religio) is zingeving, het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, waarbij een hogere macht, opperwezen of god centraal staat. Daarbij horen spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven. Vaak ook wordt de term geloof gebruikt. Een religie met een god wordt ook godsdienst genoemd – niet alleen geloven in God, maar Hem ook dienen. In het Engels kan met faith en believe een mooi onderscheid gemaakt worden tussen innerlijke beleving en voorgeschreven religieuze stellingen.

Wat geloven jullie?

Jezus Christus is de zoon van God, die op aarde kwam en ons leerde dat God liefde is. Dat is veel, soms moeilijk en hooggegrepen, maar wel waar het om gaat. Dat willen we delen. Oud geloof – nieuw geloof

Wat is bidden?

Praten met God. Vragen stellen over je zorgen, danken voor het goede. Bidden is iets wat je gewoon doet, alleen of samen. Bij samen bidden geldt: Er is meer!

Wat is avondmaal?

Het herdenken van de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen, en van zijn sterven. Zowel in het protestantse ‘avondmaal‘ als in de rooms-katholieke ‘eucharistie’. De gemeente deelt ‘in de dienst van Schrift en Tafel’ wijn en brood, zoals Jezus dat als symbool gaf voor zijn bloed en lichaam. Volgens de rooms-katholieke eucharistie worden de hostie en de wijn letterlijk het lichaam en bloed van Jezus. Daarom mag er niets verspild worden en worden brood en wijn speciaal voorbereid. Avondmaal kan gevierd worden aan tafels. In De Schutse lopen we meestal naar voren en krijgen een voor een brood en wijn aangereikt. Of we vieren in een kring. Iedereen is welkom, ook kinderen. Dus is er naast wijn ook druivensap.

Wat is dopen?

Dopen betekent letterlijk ‘onderdompelen’. In de Bijbel worden mensen ondergedompeld in water om alle zonden weg te spoelen en zo lichaam én geest te reinigen. De gedoopte is daarna officieel christen. Nu worden kinderen vaak als baby al gedoopt (met een heel klein beetje water op het hoofd). Soms wordt er later pas gedoopt, als je oud genoeg bent om zelf te kiezen voor de betekenis ervan. Wanneer je zo vergeving vraagt aan God, begint volgens de Bijbel een heel nieuw leven. Met dank aan Willem Wever

Wat is belijdenis?

Als je belijdenis doet, zeg je ‘ja en amen’ op de doop die je als kind ontving of die je als volwassene gaat ontvangen. Zo’n openbare belijdenis sluit aan bij de geloofsbelijdenis.

Wat is de Bijbel?

De Bijbel is het heilige boek van het christendom, het meest gelezen en het eerst gedrukte boek. Het bestaat uit het Oude Testament (net als de Tenach, het heilige boek van het jodendom) en het Nieuwe Testament, met theologische verhalen, hymnen, allegorische parabelen en didactische brieven over de Messias, Jezus Christus. In De Schutse lezen we vaak uit de Nieuwe Bijbel Vertaling.

Letten jullie op privacy?

Jazeker. We gaan vertrouwelijk om met wat ons wordt toevertrouwd. In gesprekken natuurlijk, maar ook e-mailadressen, telefoonnummers gebruiken we alleen waarvoor ze ons gegeven zijn. We houden niet van ingewikkelde kleine lettertjes, maar doen natuurlijk mee met het privacybeleid van protestantsekerk.nl/privacy. Vragen of tips over persoonlijke gegevens? Er is meer privacy >