Over ons

14 apr

Van droom en werkelijkheid

‘Een prachtige, maar ook riskante opdracht’, die hij met liefde en optimisme vervult. Zo spreekt Jan-Willem Dienske het liefst over zijn werk als rector van een kleinschalige havo-vwo-school. Jan-Willem Dienske is de derde en laatste die dit voorjaar een zogeheten Preek-van-de-Leekdienst verzorgt. In de Preek van de Leek probeert een bekende plaatsgenoot een verband te leggen met wat hem of haar in leven of werk inspireert en een Bijbelverhaal. En dat dan in het kader van een dienst, waarvan de onderdelen ook door de leek vrij worden gekozen en vormgegeven.

Jan-Willem Dienske is in 1969 in Uithoorn geboren en getogen, studeerde schoolmuziek aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam en woont momenteel weer in Uithoorn. Na zijn opleiding tot schoolmusicus heeft hij 22 jaar op het Alkwin Kollege gewerkt. Daar begon hij als muziekdocent en ontwikkelde zich in de loop der jaren tot schoolleider. Sinds augustus 2016 is hij rector van het Gerrit van der Veen College in Amsterdam, een school waarmee hij al een persoonlijke band had. Een school ook met een uitgesproken cultureel en kunstzinnig profiel. Jan-Willem heeft in zijn hele loopbaan als muziekdocent èn als uitvoerend musicus steeds de combinatie gezocht van school en muziek. Ook in zijn huidige werk doet hij dat.

Het onderwijs draagt een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en bevindt zich in een spannende tijd. Als rector dirigeer je een groot orkest en koor met steeds wisselende composities en klanken. In meerdere opzichten zal deze Preek van de Leek daarom een interessante vervlechting worden van school en muziek, waarvoor iedereen uit de regio van harte is uitgenodigd om dat eens mee te maken. Op zondagmiddag 14 april, aanvang 16.00 uur. Na afloop is er gelegenheid bij een hapje en drankje na te praten. (Al zijn er twee vrijwillige inzamelingen), de toegang is vrij.


Afscheid – en opvolging?

Na vijf jaar stop ik met de werkgroep Preek van de Leek: er is een tijd van komen en een tijd van gaan, daarom het ik besloten het stokje door te geven. Maar aan wie? Ik kan u verzekeren dat het mooie jaren waren. In die tijd zag ik vijftien bekende en onbekende enthousiaste personen de revue passeren en ons inzage geven in hun passies.

Het werk in de werkgroep betekent in de eerste plaats op zoek gaan naar drie personen die het aandurven hun passie te verwoorden binnen het kader van een vrij vormgegeven kerkdienst. Daarna ga je in gesprek met de kandidaten over invulling en opbouw van de ‘dienst’, steeds met een predikant en een werkgroeplid samen. Het betekent ook vergaderen, om van gedachten te wisselen en elkaar te kunnen aanvullen.

Het is gezellig en ook leerzaam om met gemotiveerde mensen en enthousiaste aanstaande prekers de zondagmiddagen door te brengen. Samenwerken met een groep van zes à zeven mensen die kunnen organiseren, is heel plezierig. De taak is een aanbeveling waard, dat heeft u wel gemerkt!

Met een groet van een bijna afgezwaaid, enthousiast, werkgroeplid.

Ton Teeuw


Terugblik op Preek van de Leek 20 januari

Veel mensen menen me te kennen, maar dat is alleen herkennen

In de eerste ogenblikken van zijn preek-van-de-leekdienst moest het Chris van Zantwijk van het hart dat hij lang geaarzeld had om te voldoen aan het verzoek van de werkgroep om zo’n dienst te verzorgen. En dat hij tot op dat moment, zondagmiddag 20 januari, nog steeds heel onzeker en gespannen was over de uitkomst van zijn toezegging. Al was hij er wel zeker van dat hij zonder de ondersteuning van Mieke Freeke en Joep Dubbink in elk geval niet zover gekomen zou zijn als nu. Daarbij mocht hij ook nog rekenen op de medewerking van het koor van Ferdinand (en Judith) Beuse! Grote waardering kreeg vervolgens het solo gezongen Bist du bei mir van J.S. Bach.

Niet alleen in het eerste boek van de Bijbel, Genesis, is sprake van de ‘boom des levens’ in het paradijselijke thuis van de eerste mensen, zo liet Chris van Zantwijk horen. Als Adam en Eva er echter uit verdreven zijn, wordt de weg ernaartoe versperd door een engel met een vlammend zwaard. Ook in Spreuken wordt deze boom genoemd en daar heel nauw verbonden met wijsheid en rechtvaardigheid. Zelfs in Openbaring komt deze boom voor en daar mag ieder ervan eten die oren heeft om te horen wat ‘de Geest tegen de gemeenten zegt’. De weg terug naar de paradijselijke Levensboom uit Genesis is daar weer vrij.

Na het swingende My life is in Your hands, gezongen door het koor, trok Chris van Zantwijk er op het podium een stoel bij voor zijn eigenlijke preek.

Alsof de toegang tot het paradijs hem ontzegd werd, zo ervoer Chris van Zantwijk – jaren terug – zijn huwelijkscrisis. Net als in Genesis werd de weg naar zijn ‘thuis’ voor hem versperd. Van huis wèg, dat was wat er voor hem overschoot. En als hij dan toch van huis moest, dan gelijk maar zo ver mogelijk. Het werd een grote reis door verschillende landen van Latijns-Amerika. En daar was het hem gegeven op een dag een taxichauffeur te ontmoeten: Diego. Met Diego kwam Chris op vertrouwelijke voet te staan en het zou voor het leven van Chris een beslissende ontmoeting zijn, zo bleek later. Diego’s verdiensten op de taxi liepen zover terug dat hij zich genoodzaakt zag een opleiding te gaan volgen die hem betere perspectieven op een broodwinning zou geven en hij vroeg Chris om die opleiding voor hem te financieren. Chris was daartoe graag bereid – al ging hij niet zover ook nog te voldoen aan een tweede verzoek. Tot schaamte van Chris, slaagde Diego er echter in zijn opleiding te voltooien en zich daarmee een behoorlijk bestaan te verschaffen. Het contact met Diego is gebleven en met dankbaarheid ziet Chris daarop terug. En er is ook reden voor dankbaarheid voor al die andere ontmoetingen die hij op zijn reis mocht hebben en voor het ‘thuis’ dat hij met zijn huidige vrouw en kinderen mag ervaren.

In het daarna gezongen Softly and tenderly komen de regels voor: Come home, come home/ Ye who are weary come home. Na het dankgebed en het Onze Vader was er een collecte, bestemd voor het Leger des Heils, afdeling Osdorp-Slotermeer, dat een thuis wil bieden voor mensen die dat niet vanzelfsprekend hebben.

Voor het slotlied was de keus gevallen op To my Father’s house.


Preek van de Leek

In het voorjaar van 2019 is er een Preek van Leek op zondagmiddag 20 januari, 17 maart en 14 april, telkens om 16.00 uur in De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn.

2019: opnieuw drie lekenprekers in de schutse!

Bent u er al een beetje benieuwd? Of, wanneer en van wie er weer een preek-van-de-leek te verwachten is? Wij laten graag weten: Chris van Zantwijk (makelaar), Marianne Klinkenberg (adviseur palliatieve zorg) en Jan-Willem Dienske (rector) zijn bereid gevonden als niet-dominees toch in ‘de houten broek’ te stappen.

De Preek van de Leek vindt plaats in De Schutse. Aanvang 16.00 uur. Na afloop kunt u bij een hapje en een drankje napraten.

preekvandeleekuithoorn.nl

Download de pdf folder Preek-van-de-leek2019folder >


Wat is Preek van de Leek?

De gedachte achter de Preek van de Leek is dat de Bijbel niet alleen van de kerk is, maar van iedereen. Een ieder kan erdoor geraakt en geïnspireerd worden. Je hoeft geen dominee te zijn om te preken of een inspirerend verhaal te houden. In de Preek van de Leek verbindt een leek zijn of haar passie met een Bijbelverhaal binnen het kader van een vrij vormgegeven kerkdienst.

De leken zijn niet uitgekozen om hun geloofsovertuiging of kerkelijkheid, maar omdat ze iets te melden hebben. Na drie succesvolle seizoenen organiseren we ook in 2018 weer drie Preken van de Leek in Uithoorn.

We hopen op belangstellenden van binnen en buiten de kerk, die benieuwd zijn naar deze andere vorm van kerk-zijn.