Uit de Kerkenraad

Nog te lezen · Jaarrekeningen ANBI · Privacywetgeving · Thamerkerk · Avondmaal · Beleidsplan 2025 ·

Corona blijft ons parten spelen

De verlengde lockdown, en wie weet ook nog een avondklok, tot in ieder geval 9 februari. Dat betekent helaas dat er weer een aantal bijeenkomsten afgelast of uitgesteld moet worden. Jammer genoeg treft dat ook de afscheidsrecepties die we op 23 en 24 januari hadden willen organiseren voor onze voorganger ds. Florisca van Willegen-Kerkvliet.

Wat gaat er wel door?

afscheidsdienst online

Op zondag 24 januari zal de afscheidsdienst online plaatsvinden en in deze dienst, waarin Florisca zelf voorgaat, zal zij ‘losgemaakt’ worden van onze gemeente. Dit gedeelte zal ds. Joep Dubbink leiden. Aan het eind van deze dienst zullen er enkele toespraken worden gehouden om wat herinneringen op te halen en om Florisca uiteraard van harte te bedanken. Ook dit gedeelte kunt u online volgen. We hopen er zo toch een bijzondere dienst van te maken, al was het natuurlijk fijner geweest als het een dienst met gemeenteleden had kunnen zijn. In overleg met Florisca en afhankelijk van de corona-maatregelen, zal er mogelijk later in het jaar alsnog een receptie gehouden worden.

vergaderingen en leerhuisavonden online

De komende weken worden alle vergaderingen online gehouden en gaan de bijeenkomsten van Bezinning en Verdieping niet door. We zullen bekijken of er avonden bij zijn die verschoven kunnen worden naar een ander moment in het jaar. Ds. Joep Dubbink biedt in ieder geval zijn leerhuisavonden online aan. U leest er meer over in Opweg.

Vanuit KijkdeKerk wordt druk gedacht over initiatieven die op een veilige manier wel mogelijk zijn, zoals ook in de adventstijd gebeurde. Toen werd een aantal gemeenteleden verrast door kleine attenties van een engel, kon iedere dag een digitaal luikje worden geopend van de adventskalender en waren de hal en de kerkzaal feestelijk aangekleed en verlicht, wat er ook van buiten prachtig uitzag. Dit nummer van Op Weg komt net te vroeg om de plannen al te kunnen onthullen, maar houdt u vooral de website en de digitale zondagsbrief in de gaten.

Kortom: het is zuur dat er zoveel nu niet kan, omwille van de gezondheid van ons allen, maar we gaan toch op zoek naar wat er toch mogelijk is om elkaar te bemoedigen. Zoeken naar wat ons energie geeft, om de bronnen van geloof, hoop en liefde te blijven aanboren en ervan te delen, in eigen kring en daarbuiten.

Namens de kerkenraad,
Liesbeth Geudeke


Schuldbelijdenis door de PKN

Brief van onze kerkenraad aan de landelijke PKN

Generale Synode van de PKN
Postbus 8399
3503 RJ  Utrecht

Uithoorn, 8 december 2020

Geachte Generale Synode,

Vanuit de krant hebben wij, als kerkenraad, moeten vernemen, dat de scriba van de landelijke PKN op 8 november 2020 een schuldbelijdenis zou uitspreken over de houding van de kerken t.a.v. de joodse gemeenschap tijdens de tweede wereldoorlog.

Deze informatie is niet goed gevallen in onze gemeente. Een gemeentelid heeft zijn lidmaatschap van onze kerk al opgezegd en vanuit de gemeente hebben ons ook andere berichten bereikt van mensen die absoluut niet blij waren met deze actie.

Ook onze kerkenraad staat bepaald niet te juichen. Wij hadden graag van tevoren vernomen van het voornemen van de PKN, in plaats van dat wij het in de krant moesten lezen. Of, nog beter, wij hadden graag gezien dat hierover van gedachten had kunnen worden gewisseld: in onze gemeente, maar ook op classicaal en landelijk niveau. En dan niet achteraf, maar vooraf. Wij hebben inmiddels begrepen dat aan deze actie, anders dan voorheen bekend was, een synodaal besluit ten grondslag ligt. Des te erger dat wij niet op de hoogte waren.

Wat het extra lastig maakt, is dat de PKN een fusie is van verschillende kerken, die in de oorlog verschillend hebben gereageerd richting de Duitse bezetter, zeker op landelijk niveau. Hierdoor wordt  een gezamenlijke schuldbelijdenis, die alle kerken over één kam scheert, door velen als schrijnend ervaren.

Het feit dat het ging om een schuldbelijdenis van het instituut kerk voor het instituut kerk, heeft bovendien niet kunnen voorkomen, dat velen er ook een schuldbelijdenis in meenden te horen over het tekort schieten op lokaal niveau en daar zeer gegriefd over waren. Juist omdat zeker op lokaal niveau veel verzet is gepleegd door kerkleden.

Aansluitend aan de uitgesproken schuldbelijdenis is vanuit de PKN geadviseerd om het gesprek in de gemeente aan te gaan over de houding van de kerken tegenover de joodse gemeenschap, toen en nu, met in het verlengde daarvan een voor te lezen verklaring en gebedsintenties uit te spreken op 15 november. Op een dergelijke korte termijn was het niet mogelijk om als kerkenraad te overleggen wat onze koers hierin zou kunnen zijn.

We zijn zeer ontstemd over deze gang van zaken en zien hierin gemiste kansen: sommige mensen zijn zo gegriefd door de PKN-actie dat ze überhaupt niet meer met de kerk wensen te spreken, laat staan over dit onderwerp.

Ons inziens past het de landelijke PKN thans het boetekleed aan te trekken en excuses te maken naar de lokale gemeenten toe.

Tevens lijkt het ons aangewezen dat de hogere regionen in de landelijke PKN zich beraden op het contact met de gemeenten. Het lijkt erop dat men onvoldoende feeling heeft met wat er speelt in de gemeenten.

Graag vernemen wij uw reactie.
Deze brief wordt u ook per email toegezonden.

Namens de kerkenraad van de Protestantse gemeente te Uithoorn
Joke Bos, scriba
De Schutse
De Mérodelaan 1
1422 GB Uithoorn

C.c. classispredikant ds. P. Verhoeff


Vervanging van Florisca

Ds. Caro Houtkoop is bereid gevonden om de pastorale taken van Florisca op zich te nemen in de vacaturetijd. Daar zijn we erg blij mee.
Caro is bereikbaar via c.houtkoop@pkn-uithoorn.nl en tel 06-28120617

Lees het interview met Florisca

Beroepingscommissie

De voorzitter van de beroepingscommissie, Tymen van der Ploeg, lichtte de stand van zaken toe met onze komende vacature voor een predikant. Er is contact gezocht met het mobiliteitsteam van de PKN. Op dit moment zitten er geen kandidaten in de mobiliteitspool (jonge predikanten op zoek naar een eerste gemeente). Via een pkn.nl advertentie werd gericht geworven voor onze gemeente via de mobiliteitspool. Daarnaast wordt de mogelijkheid uitgezocht voor het werven van een ambulant predikant voor de periode van maximaal vier jaar. Aanvankelijk leek dit geen geschikte optie voor onze gemeente, omdat een ambulant predikant in principe maar voor maximaal twee jaar aangesteld leek te kunnen worden, maar de PKN heeft laten weten dat het dus ook voor een langere tijd kan. Als deze wegen geen geschikte kandidaten opleveren, wordt een eigen advertentie geplaatst.
beroepingscommissie@pkn-uithoorn.nl

 


 

Uit de kerkenraadsvergadering van 25 november 2020

Schuldbelijdenis van de PKN – Hoe gaan wij daarmee om?

Zoals bekend heeft de landelijke PKN op 8 november een schuldbelijdenis uitgesproken tegenover de Joodse gemeenschap over het tekortschieten bij de bestrijding van het antisemitisme, voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als kerkenraad hebben we uitvoerig over deze schuldbelijdenis gesproken en over de heftige reacties die deze actie opriep. We zijn op het volgende uitgekomen (ook zo uitgelegd op de gemeentevergadering van 6 december). We nemen als kerkenraad geen standpunt in over de schuldbelijdenis zelf: die is namens de landelijke kerk uitgesproken, voor het instituut kerk en niet voor of namens de plaatselijke gemeenten. Wel maken we per brief bezwaar tegen de gevolgde procedure, waarbij de lokale gemeenten en de nabestaanden van verzetsstrijders niet waren betrokken. Deze brief is inmiddels verzonden en de tekst ervan is hierboven te lezen. Daarnaast willen we in het vroege voorjaar een gespreksavond organiseren over dit onderwerp (de houding van de kerken tegenover de Joodse gemeenschap toen en nu).

 

Begrotingen voor 2021 van het college van Kerkrentmeesters en van de Diaconie

De begroting van het college van Kerkrentmeesters is er één met de nodige slagen om de arm, door alle onzekerheden rond de coronacrisis (waardoor er nu nauwelijks zaalverhuur mogelijk is) en door de predikantsvacature. Ook vallen de bijdragen uit levend geld lager uit, maar omdat verwacht wordt dat ook de kosten wat lager zullen uitvallen (mede door de vacature), is er een beperkt tekort begroot (ongeveer € 5400,–). De begroting werd goedgekeurd onder dankzegging aan Dick Hoogendoorn en Willem Biesheuvel voor al hun werk. Complimenten waren er ook voor de mooie nieuwe gevel van de kerkzaal, waarvan de kosten een stuk lager uitvielen dan begroot.

Ook de diaconie houdt rekening met een teruggang van inkomsten, mede doordat ons gemeenteleden ontvallen. De digitale collecte-inkomsten vallen gelukkig erg mee. Tot nog toe was het beleid van de diaconie ‘wat er in komt, gaat er uit’ en het vermogen (dit geld staat al sinds jaar en dag op de kerkelijke rekening) niet aan te spreken.  De diaconie stelt voor om in 2021 eventueel wel wat geld uit dit vermogen te gebruiken, om zo de doelen te kunnen blijven steunen, waarbij de lijst nog eens kritisch doorgenomen zal worden. De kerkenraad kon zich vinden in dit voorstel en keurde ook deze begroting goed, onder dankzegging aan Koen de Bruin.

Beide begrotingen zijn op de gemeentevergadering van 6 december toegelicht en op te vinden bij ANBI.

 

Hoe verder met het beleidsplan?

Op verzoek van de kerkenraad heeft de beleidscommissie een stappenplan opgesteld. Centraal staan de vragen: Wat is de kern van ons gemeente-zijn? Hoe voorkomen we overbelasting van onze vrijwilligers? Door de coronacrisis zijn er vragen bij gekomen zoals: Hoe zijn we gemeente ná corona? Wat is er nog, wat kunnen we weer oppakken/ blijven doen? Wat gaan we anders of niet meer doen? Hoe kunnen we (weer) zichtbaar worden naar buiten toe?

In maart komt er een bezinnende kerkenraadsvergadering (als dat veilig kan) om dat te bespreken en conceptkeuzes te maken. In het voorjaar worden die conceptkeuzes besproken met gemeenteleden (op 1 of meer gespreksavonden) en in alle commissies. De beleidscommissie zal alle uitkomsten verzamelen, waarna de kerkenraad in juni de keuzes verder zal uitwerken.

Daarnaast is er al een werkgroep bezig met de (re)organisatie van het pastoraat/ de secties.

 

Andere punten

 • Invoering van de plaatselijke regeling
  Het moderamen heeft nu vijf leden in plaats van tien en de kerkenraad is het beslissingsorgaan en zal wat vaker vergaderen als dat nodig is. De discussies vinden echt in de kerkenraad plaats en niet meer in het moderamen.
 • Procedure uitvallen predikant
  Er ligt nu een blauwdruk klaar, zodat de dienstdoende ambtsdragers weten wat ze moeten doen als op het laatste moment de voorganger uitvalt.
 • Bloemen op zondag
  Vanaf 1 januari gaan we over naar één bos, tenzij er echt een tweede boeket nodig is.
 • Bijzondere diensten aangepast
  • In verband met corona komen er twee kerstdiensten (steeds voor dertig bezoekers per dienst, u leest daar meer over bij Kerst. We slaan dit jaar de Oudejaarsdienst over. We hadden op derde advent weer Avondmaal willen vieren, maar dit is verschoven naar 24 januari.
  • Op 24 januari zal de afscheidsdienst van Florisca zijn, de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Het was ook de laatste kerkenraadsvergadering van Florisca, reden om haar ook in dit verband al hartelijk te danken voor al haar werk in onze gemeente.

Liesbeth Geudeke, voorzitter

 


Verslag gemeentevergadering van 6 december 2020

Van de gemeentevergadering van 6 december is een verslag gemaakt. U kunt dit verslag digitaal opvragen bij scriba Joke Bos.
scriba@pkn-uithoorn.nl
0297 201060