Uit de Kerkenraad

Nog te lezen · Jaarrekeningen ANBI · Privacywetgeving · Thamerkerk · Avondmaal

Uit de kerkenraadsvergadering van juni

De kerkenraad kwam door de coronacrisis na half maart niet meer bij elkaar. Het moderamen trad digitaal op als crisisteam en overlegde per e-mail met de leden van de kerkenraad. We waren blij om nog voor de zomer met de kerkenraad fysiek te kunnen vergaderen. Digitaal zou dit wel een hele en waarschijnlijk onbevredigende klus zijn geweest. Nu zaten we op gepaste afstand van elkaar, ieder achter een tafeltje, in hoefijzervorm verdeeld over de ontmoetingsruimten in De Schutse. Iets kunstmatigs had het wel, maar het was een oplossing.

Plaatselijke regeling

Met behulp van e-mailraadpleging is inmiddels de nieuwe concept-plaatselijke regeling door de kerkenraad vastgesteld. Deze moet nu nog naar de gemeentevergadering. In een plaatselijke regeling legt de kerkenraad van een gemeente bepaalde besluiten vast over belangrijke zaken waar de kerkorde van de landelijke PKN meerdere keuzes aangeeft.

Jaarrekeningen

De concept-jaarrekening van de gemeente, opgesteld door het college van kerkrentmeesters, en de concept-jaarrekening van de diaconie. Willem Biesheuvel lichtte de jaarrekening van de gemeente, die door de kerkrentmeesters is opgemaakt, nader toe. Henk Mathlener (als vervanger van Koen de Bruin) die van diaconie. De jaarrekening van de gemeente laat nota bene over het vorig jaar een positief saldo zien, dat vooral door de verhuur werd veroorzaakt. Door de coronacrisis ligt de verhuur nu stil. Het lopende jaar zal deze opbrengst dus veel minder zijn.

De kerkenraad stelde beide concept-jaarrekeningen vast, met dank aan de beide colleges en hun penningmeesters. De volgende stap is dat de gemeentevergadering zich er over kan spreken. Daarna stelt de kerkenraad beide jaarrekeningen definitief vast.

Gemeentevergadering

Het moderamen denkt nog na hoe we in deze tijd een gemeentevergadering kunnen houden. Nu we niet weten hoelang de crisis duurt, kunnen we niet wachten tot deze voorbij is. We zullen deze vergadering, met inachtneming van de van opgelegde beperkingen, proberen te organiseren.

Geen tweede orgel

Moet er een tweede orgel in De Schutse komen? De commissie kerkmuzikaal beleidsplan gaf in oktober 2019 aan, dat vanwege de afstand het samen musiceren van muzikanten of zangers op het podium met het orgel op het balkon, erg lastig is. Dit zou kunnen worden verholpen door een klein orgel (rechts) voor in de kerk. De kerkenraad had hierover advies gevraagd aan het college van kerkrentmeesters en aan de commissie inrichting. Het college van kerkrentmeesters raadde de aanschaf af, maar achtte het desnoods mogelijk om een kistorgel of klein koororgel te huren. De commissie inrichting stelde dat zij eigenlijk alleen een advies kon geven bij een concreet voorstel. Het plaatsen van welk orgel dan ook, werd niet op voorhand afgewezen. Ton Kodde, die zich (als organist) al langere tijd voor het aanschaffen van zo’n tweede orgel inzet, lichtte het voorstel toe. Dit kon alleen digitaal, omdat hij in quarantaine zat. Daarna werd het woord gegeven aan Klaas Bijlsma, die ook in de commissie kerkmuzikaal beleidsplan heeft gezeten, maar zich sterk verzet tegen een tweede orgel. Ook hij kreeg tien minuten; aan beiden werden nog enkele vragen gesteld.

Na een korte discussie over voors en tegens volgde de stemming. Er bleken zes leden voor het tijdelijk huren of aanschaffen van een klein orgel te zijn; acht leden stemden daar tegen. Het voorstel is dus verworpen. Voor sommigen een opluchting, voor anderen een teleurstelling.

Ouderling van dienst

Het welkomstwoord door de ouderling van dienst. Ten aanzien hiervan had de commissie eredienst enkele verbeteringsvoorstellen ingebracht. Op een punt na kon de kerkenraad zich ermee verenigen.

Meerwaarde kerkdiensten

De evaluatie van de kerkdiensten, zowel digitaal als fysiek. Vanuit de gemeente was men blij dat het de technici zo snel gelukt was om de kerkdiensten digitaal uit te zenden. Er ging wel eens iets mis, technisch, maar dat lag vaak aan andere instanties. We zijn blij dat er extra technici zijn gevonden om ook de gehele zomer de uitzending van de diensten te kunnen verzorgen.

In de dienst ontbrak in tot nu toe een diaken. Besloten is dat er voortaan ook een diaken aanwezig zal zijn. Deze zal de collectedoelen toelichten en aanbevelen.

De diensten met maximaal 25 bezoekers, die sinds 1 juni mogelijk zijn, zijn niet allemaal volgeboekt. Zowel voor de predikanten als voor de bezoekers heeft het bijwonen van een dienst met fysieke gemeenteleden duidelijk meerwaarde. Met name is de gemeenschap voor gemeenteleden en predikant iets dat bij het bijwonen gevoeld wordt en bij het digitaal bijwonen gemist. Schroom dus niet om u aan te melden, zeker nu per 1 juli het aantal bezoekers kan worden verhoogd tot zo’n 70 (gezien de afmetingen van de kerkzaal). Het moderamen zal een oplossing zien te vinden voor de registratie van de bezoekers. De stoelen staan al in de juiste opstelling; ook voor het in- en uitgaan van de kerkzaal is een veilige begeleiding van de bezoekers aanwezig.

Predikantsvacature

Ds. Florisca van Willegen, die door vakantie niet bij de vergadering kon zijn, heeft meegedeeld dat zij na de beëindiging van haar contract in december, niet zal solliciteren naar een predikantsvacature bij onze gemeente. Zij heeft er over geaarzeld, omdat ze het wel naar haar zin heeft bij onze gemeente, maar ze denkt dat het voor haar loopbaan beter is om uit het Uithoornse nest, waarin ze vanaf haar stage heeft verbleven, uit te vliegen. We vinden het jammer vinden dat ze weg gaat. Voorlopig is ze gelukkig nog gewoon onze predikant.

Nieuwe diaken!

Op voorstel van de diaconie wordt Dick Faber kandidaat gesteld voor het ambt van diaken. De voorgeschreven procedure zal worden doorlopen voor hij kan worden bevestigd.

Te doen

In de zomertijd zullen er op verschillende terreinen stappen moeten worden gezet. Bijvoorbeeld ten aanzien van de kandidaatstelling van nieuwe ambtsdragers en de afkondiging ervan in twee kerkdiensten en in het kerkblad.

Dat geldt ook voor de van de viering van het avondmaal, de openstelling van De Schutse voor andere activiteiten,  de voortgang van het beleidsplan. De kerkenraad geeft het moderamen volmacht om in de zomer de noodzakelijke maatregelen te nemen, zo nodig na raadpleging per e-mail van de kerkenraadsleden. Anders dan gewoon vinden er dus in de zomerperiode vergaderingen van het moderamen plaats.

Tymen van der Ploeg, voorzitter van de kerkenraad

 


 

Wie schuift aan?

Onze gemeente is volgens mij een echte gemeenschap. We voelen ons met elkaar verbonden, al geloven we niet allemaal precies hetzelfde. Het is wel zo dat een gemeenschap niet alleen draait op verbondenheid, er is ook een zekere organisatie nodig. Die wordt in de Protestantse Kerk in Nederland gevormd door ouderlingen en diakenen, die samen met de predikanten de kerkenraad (het bestuur) vormen.

Ouderlingen en diakenen worden voor vier jaar aangesteld en kunnen eventueel daarna doorgaan tot twaalf jaar.

Uitnodiging

Dit stukje is bedoeld om mensen die nog nooit zo’n ambt hebben bekleed uit te nodigen om er toch eens serieus over na te denken. Ook gemeenteleden die in het verleden een van deze ambten hebben vervuld, worden van harte uitgenodigd om hun talenten nog eens voor de gemeente in te zetten.

Het lijkt erop dat het gemakkelijker is andere vrijwilligers te vinden dan ambtsdragers. Toch is dat opmerkelijk. Ouderling of diaken zijn vraagt geen hogere opleiding. Je hoeft ook niet bij iedereen bekend te zijn. Het gaat wel om betrokkenheid op God en op elkaar.

Bij de ambten gaat het om de kerntaken van de gemeente: het pastoraat en de diaconie. Voor de ouderlingen-kerkrentmeesters komt daar nog de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente bij.

Niet te beroerd

Het woord ‘ambt’ geeft aan de functie misschien een wat plechtig karakter, alsof die niet voor iedereen is weggelegd, maar is dat een juist beeld? Je kunt het misschien zo zeggen: ambtsdragers (afgezien van de predikanten) zijn kerkelijke vrijwilligers die bereid zijn (niet te beroerd zijn) om deel te nemen aan de kerkenraad. Ieder die op een of andere manier lid is van onze gemeente, kan worden benoemd.

Wat brengt dat voor werk mee? De kerkenraad vergadert gemiddeld zes maal per jaar. Daarnaast zijn er bijeenkomsten van het cluster voor ouderlingen en pastorale medewerkers en van de diaconie. Verder hebben ouderlingen hun pastorale werk, ouderling-kerkrentmeesters hun beheerstaken en diakenen hun diaconale werk en doen zij dienst bij de eredienst.

Taakdragers

Naast de ambtsdragers zijn er taakdragers bij de diaconie en het college van kerkrentmeesters en pastorale medewerkers in het pastoraat. Zij verrichten deeltaken en maken geen deel uit van de kerkenraad. Later komen vacatures bij deze functies aan de orde.

Vacatures

Concreet gaat het om de volgende vacatures bij de ambtsdragers:

 • Bij de diaconie zijn er in september in ieder geval drie vacatures: Een betreft het binnenlands diaconaat, de ander het werelddiaconaat (kerk in actie/zending) en de derde betreft het secretariaat. Er is overigens genoeg te doen voor nog een vierde.
 • Bij het college van kerkrentmeesters zal per september de huidige voorzitter zijn voorzitterschap beëindigen en over enige tijd als ouderling-kerkrentmeester terugtreden. Het is dus noodzakelijk dat er een nieuwe ouderling-kerkrentmeester bijkomt. Welke specifieke taak deze in het college krijgt is een kwestie van overleg.
 • Bij de ouderlingen is er al enige tijd vacatures
  – in de gecombineerde sectie 8-9 (Zijdelwaard, ten oosten van de Achterberglaan, en de Europarei)
  – in sectie 10 (Legmeer-Oost).
  – Per september komt er ook in Meerwijk-West (sectie 12) een vacature omdat de termijn van de zittende ouderling (ondergetekende) er op zit.
  In de eerste twee wijken zijn er contactpersonen, in de laatste een pastoraal medewerker, met wie je in het pastoraat samenwerkt.

Het geeft ook

Nu de vraag: Wilt u eens nadenken of u een van deze ambten (functies) zou willen vervullen? Het kost niet alleen, maar het geeft ook energie. Je wordt je meer bewust van het feit dat we samen gemeente van Christus zijn. Het geeft ook voldoening en levert contacten op. Het vergaderen vindt in een goede sfeer plaats.

Als u zelf kandidaat wilt zijn, geeft u dat dan, liefst op korte termijn, door aan scriba Joke Bos!
scriba@pkn-uithoorn.nl
telefoon 0297-201060

Een ander

Kent u iemand anders die (ook) geschikt is? Te bescheiden om zich te melden? Geef het door!