Uit de Kerkenraad

Nog te lezen · Jaarrekeningen ANBI · Privacywetgeving · Thamerkerk · Avondmaal

Uit de video-vergadering van het moderamen 13 mei 2020

Sinds het invoeren van de corona-maatregelen in maart, zijn er geen kerkenraadsvergaderingen geweest. Wel kwam het moderamen in april en mei digitaal bijeen. Het moderamen treedt in deze ‘lockdown’ op als crisismanagement team. Een aantal beperkingen worden per 1 juni opgeheven. De Protestantse Kerk in Nederland gaf nieuwe richtlijnen voor kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten.  De vergadering van de kerkenraad die gepland staat op 27 mei, en die online zou zijn, wordt verplaatst naar 17 juni. Dan kan de vergadering fysiek in De Schutse worden gehouden. Ik verheug me daar zeer op, ook al moeten we nog de afstand van 1,5 meter ten opzichte van elkaar bewaren. Het wordt ook weer mogelijk dat een beperkt aantal mensen de zondagse diensten fysiek bijwoont.

Het is verheugend te kunnen melden dat de video-opnamen van de zondagse eredienst goed worden bekeken. De dienst wordt gemiddeld 80 keer bekeken, door naar schatting 120 mensen.

Het lijkt er op dat de gemeenteleden in het algemeen voldoende hulp van familie, buren en anderen krijgen. Vanuit de diaconie is er wel een aanbod voor hulp, maar concrete vragen zijn er nog niet gekomen. Schroomt u niet om bij de diaconie hulp te vragen.

Er waren nog verschillende andere zaken aan de orde, maar die zijn of te technisch of het is om andere redenen niet passend om deze hier te beschrijven.

Vanuit KijkdeKerk kwam het idee om kaarten met de tekst: ‘Houd moed en Heb lief’, te laten maken en met Op Weg mee te geven. Op De Schutse hangt nu het mooie dekzeil met dezelfde foto en tekst.

Gemeenteleden die het kerkblad niet fysiek krijgen, kunnen de kaarten ophalen. Moge de kaart ieder een hart onder de riem steken. De extra kaart kunt u eventueel aan een ander doorgeven of sturen.

Sterkte en graag weer tot ziens.

Tymen van der Ploeg, voorzitter kerkenraad

 


 

Wie schuift aan?

Onze gemeente is volgens mij een echte gemeenschap. We voelen ons met elkaar verbonden, al geloven we niet allemaal precies hetzelfde. Het is wel zo dat een gemeenschap niet alleen draait op verbondenheid, er is ook een zekere organisatie nodig. Die wordt in de Protestantse Kerk in Nederland gevormd door ouderlingen en diakenen, die samen met de predikanten de kerkenraad (het bestuur) vormen.

Ouderlingen en diakenen worden voor vier jaar aangesteld en kunnen eventueel daarna doorgaan tot twaalf jaar.

Uitnodiging

Dit stukje is bedoeld om mensen die nog nooit zo’n ambt hebben bekleed uit te nodigen om er toch eens serieus over na te denken. Ook gemeenteleden die in het verleden een van deze ambten hebben vervuld, worden van harte uitgenodigd om hun talenten nog eens voor de gemeente in te zetten.

Het lijkt erop dat het gemakkelijker is andere vrijwilligers te vinden dan ambtsdragers. Toch is dat opmerkelijk. Ouderling of diaken zijn vraagt geen hogere opleiding. Je hoeft ook niet bij iedereen bekend te zijn. Het gaat wel om betrokkenheid op God en op elkaar.

Bij de ambten gaat het om de kerntaken van de gemeente: het pastoraat en de diaconie. Voor de ouderlingen-kerkrentmeesters komt daar nog de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente bij.

Niet te beroerd

Het woord ‘ambt’ geeft aan de functie misschien een wat plechtig karakter, alsof die niet voor iedereen is weggelegd, maar is dat een juist beeld? Je kunt het misschien zo zeggen: ambtsdragers (afgezien van de predikanten) zijn kerkelijke vrijwilligers die bereid zijn (niet te beroerd zijn) om deel te nemen aan de kerkenraad. Ieder die op een of andere manier lid is van onze gemeente, kan worden benoemd.

Wat brengt dat voor werk mee? De kerkenraad vergadert gemiddeld zes maal per jaar. Daarnaast zijn er bijeenkomsten van het cluster voor ouderlingen en pastorale medewerkers en van de diaconie. Verder hebben ouderlingen hun pastorale werk, ouderling-kerkrentmeesters hun beheerstaken en diakenen hun diaconale werk en doen zij dienst bij de eredienst.

Taakdragers

Naast de ambtsdragers zijn er taakdragers bij de diaconie en het college van kerkrentmeesters en pastorale medewerkers in het pastoraat. Zij verrichten deeltaken en maken geen deel uit van de kerkenraad. Later komen vacatures bij deze functies aan de orde.

Vacatures

Concreet gaat het om de volgende vacatures bij de ambtsdragers:

 • Bij de diaconie zijn er in september in ieder geval drie vacatures: Een betreft het binnenlands diaconaat, de ander het werelddiaconaat (kerk in actie/zending) en de derde betreft het secretariaat. Er is overigens genoeg te doen voor nog een vierde.
 • Bij het college van kerkrentmeesters zal per september de huidige voorzitter zijn voorzitterschap beëindigen en over enige tijd als ouderling-kerkrentmeester terugtreden. Het is dus noodzakelijk dat er een nieuwe ouderling-kerkrentmeester bijkomt. Welke specifieke taak deze in het college krijgt is een kwestie van overleg.
 • Bij de ouderlingen is er al enige tijd vacatures
  – in de gecombineerde sectie 8-9 (Zijdelwaard, ten oosten van de Achterberglaan, en de Europarei)
  – in sectie 10 (Legmeer-Oost).
  – Per september komt er ook in Meerwijk-West (sectie 12) een vacature omdat de termijn van de zittende ouderling (ondergetekende) er op zit.
  In de eerste twee wijken zijn er contactpersonen, in de laatste een pastoraal medewerker, met wie je in het pastoraat samenwerkt.

Het geeft ook

Nu de vraag: Wilt u eens nadenken of u een van deze ambten (functies) zou willen vervullen? Het kost niet alleen, maar het geeft ook energie. Je wordt je meer bewust van het feit dat we samen gemeente van Christus zijn. Het geeft ook voldoening en levert contacten op. Het vergaderen vindt in een goede sfeer plaats.

Als u zelf kandidaat wilt zijn, geeft u dat dan, liefst op korte termijn, door aan scriba Joke Bos!
scriba@pkn-uithoorn.nl
telefoon 0297-201060

Een ander

Kent u iemand anders die (ook) geschikt is? Te bescheiden om zich te melden? Geef het door!
De kerkenraad neemt contact op met degenen die zich hebben of die zijn gemeld.

Tymen van der Ploeg, voorzitter kerkenraad