Uit de Kerkenraad

Nog te lezen jaarrekeningen, privacywetgeving

De kerkenraad van voor de gemeentevergadering

Begroting

De kerkenraad heeft op 28 november weer vergaderd. Ter voorbereiding op de gemeentevergadering is gekeken naar de begrotingen van het College van Kerkrentmeesters en van de Diaconie. Noch de financiën van de kerkrentmeesters, noch van de diaconie vertonen schokkende ontwikkelingen. Wel is er een gestage achteruitgang van de inkomsten, omdat er jaarlijks meer dan dertig leden overlijden en er maar zeer spaarzaam leden toetreden. Er is bij de begroting van de kerkrentmeesters een tekort van € 30.000,- dat uit de reserves wordt aangevuld. Dit tekort wordt mede veroorzaakt door reserveringen voor de inrichting van De Schutse – overigens niet structureel. De kerkenraad heeft beide begrotingen goedgekeurd.

Diaconie

Ook kwam het jaarverslag van de Diaconie aan de orde. Duidelijk werd hoeveel de diakenen met geld en in daden verrichten, binnen en buiten de kerk, in Uithoorn, binnenslands en in het buitenland. De diaconie heeft dan ook dringend versterking nodig.

Kindernevendienst

Er zijn, zoals iedere kerkganger zal zijn opgevallen, soms helemaal geen en vaak heel weinig kinderen voor de kindernevendienst. Dat is voor de kinderen en voor de leiding niet leuk. Op voorstel van onze jeugdwerker Cathérine Verviers is, in samenspraak met de jeugdraad, besloten dat er met ingang van 1 januari alleen kindernevendienst wordt aangeboden op de eerste en derde zondag van de maand, net als de jeugdkapel. Voor de zomer wordt deze aanpak geëvalueerd.

Thamerkerk

Ten aanzien van de Thamerkerk is er nu niet veel te melden. Wel is de kerkenraad akkoord gegaan met het voorstel van de kerkrentmeesters om de begraafplaats naast de Thamerkerk te verkopen aan de gemeente Uithoorn, ervan uitgaande dat de gemeente zich houdt aan de wettelijke regels bijvoorbeeld ten aanzien van het ruimen. Van een concrete verkoop is nu overigens nog geen sprake.

Tymen van der Ploeg