Uit de Kerkenraad

Hoofdpunten uit de kerkenraadsvergadering

Kerkenraad in september

Allereerst hebben we wel en wee van de afgelopen tijd te gedeeld. Het doet altijd goed om van elkaar te horen hoe het gaat. We namen als kerkenraad afscheid van Piet Vingerling als ouderling-kerkrentmeester. Twaalf jaar! Wat een werk heeft hij verzet. We verwelkomden ds. Sibilla Verhagen en Suzanne Hermans in ons midden. Suzanne zal gaandeweg de taak van scriba over gaan nemen van Joke Bos en door haar worden ingewerkt. De kerkenraad heeft ook met veel blijdschap ingestemd met de voordracht van twee nieuwe kerkrentmeesters. Meer over kandidaten en bevestiging op 30 oktober.

De Schutse App

In de vergadering is uitvoerig gesproken over de vraag of ook betrokken, niet-gemeenteleden die dat willen, toegang tot De Schutse App mogen krijgen. Een principiële discussie omdat de app besloten is en alleen voor gemeenteleden. Toch hebben we ingestemd met enige uitbreiding om deze verzoeken te kunnen honoreren. Lees meer bij De Schutse App

Jaarverslag ds. Joep Dubbink

Taakverdeling predikanten

In zijn jaarverslag blikt ds. Joep Dubbink vooral terug op wat anders moest door corona, en wat desondanks toch lukte, dankzij de inzet van velen; en de personele wisselingen. Gelukkig nam ds. Caro Houtkoop veel pastoraal werk voor haar rekening, maar bestuurlijk was Joep de enige predikant en kwam er veel op hem neer. We zijn blij dat het team weer compleet is sinds begin juni. Joep spreekt in zijn jaarverslag de hoop en verwachting op een mooie samenwerking uit, juist omdat beide voorgangers behoorlijk verschillend zijn in stijl en theologische achtergrond. Na de bespreking werd Joep van harte bedankt voor het verslag en voor al zijn extra werk. De komst van ds. Sibilla Verhagen brengt met zich mee dat de taken wat anders verdeeld gaan worden, om de werkbelasting voor beiden binnen de perken te houden. Zo is de sectieverdeling aangepast en worden Wiebelief en Life@faith niet meer standaard door een predikant geleid. De kerkenraad kon zich goed vinden in de voorstellen. De predikanten houden aandacht voor de werkbelasting en overleggen hierover met ondergetekende.

Collecteren zonder collectezak

De collectezak keert niet meer terug. Dit heeft als nadeel dat er een liturgisch moment verdwijnt en dat jongeren niet meer via de aparte jeugdcollectes bij de deur een eigen taak hebben. Beide punten hebben de aandacht en tijdens de vergadering werden al concrete suggesties gedaan, die verder uitgewerkt zullen worden.

Gedachtenisstenen

Op voorstel van de werkgroep Aandachtswand, komt er naast de aandachtswand een tafel te staan, waarop gedachtenisstenen komen te liggen, voorzien van de naam van een overleden gemeentelid. We zien dit als een gebaar vanuit onze gemeente om de namen van de overledenen nog een tijd te bewaren in de kerk. We beginnen hiermee ná de Gedachteniszondag van 6 november. De stenen kunnen op de eerstvolgende Gedachteniszondag meegenomen worden door de nabestaanden. De kerkenraad stemt van harte in met het goed uitgewerkte voorstel.

Namens de kerkenraad,
Liesbeth Geudeke, voorzitter

Bevestiging ouderling, administrateur, secretaris, scriba

De kerkenraad is zeer verheugd dat er weer vrijwilligers zijn gevonden, die vertrekkende ambtsdragers opvolgen. De kerkenraad stelt de volgende ambtsdragers voor: Klazien Veldhuis en Suzanne Hermans. Klazien Veldhuis is al ambtsdrager voor de diaconie. Suzanne Hermans is voornemens per januari 2023 de functie van scriba te gaan vervullen, in verband met het vertrek van de huidige scriba Joke Bos. Bij de kerkrentmeesters vertrekt Dick Hoogendoorn, na 16 jaar trouwe dienst als administrateur; Martin Joosse is bereid gevonden deze functie op zich te nemen. Herman Veldman vertrekt, na 12 jaar trouwe dienst, als secretaris en Jaap van Dijk heeft zich bereid verklaard deze functie te gaan vervullen. Op 30 oktober werd Suzanne als ambtsdrager bevestigd. Zij deed belijdenis van haar geloof. Door bevestiging zijn ambtdragers gebonden aan de geheimhoudingsplicht. De andere kandidaten zal in deze dienst gevraagd worden om alle zaken, waarvan zij kennisnemen in hun functie, geheim te houden. Wegens ziekte zal bevestiging van Klazien op een later moment plaatsvinden. Op 30 oktober werd afscheid genomen van Piet Vingerling als ambtsdrager, Herman Veldman als secretaris van de kerkrentmeesters en Dick Hoogendoorn als administrateur. Zij werden herinnerd worden aan hun geheimhoudingsplicht die voortduurt, nadat zij hun functie hebben neergelegd. Overigens zullen zowel Piet als Herman actief blijven: Piet blijft de bijdragenadministratie doen en Herman blijft beschikbaar voor het onderhoud van de kerk.

 


Nieuw Kerkelijk peil

Gemeentezondag 11 september 2022

We zijn een bloeiende gemeente, we doen en organiseren veel en we prijzen ons gelukkig met veel vrijwilligers. Maar we weten ook dat onze gemeente krimpt. Het is de vraag of we alles zo kunnen blijven doen. Hoe willen we in de toekomst gemeente zijn?

Met ‘Nieuw Kerkelijk Peil’ zijn we daarover met elkaar in gesprek gegaan. NKP laat met een enquête zien wat de sterke punten van onze gemeente zijn en welke verlangens er leven. Met de uitkomsten van die enquête kan de gemeente aan de slag, om deze sterke punten nog sterker te maken of een andere insteek te kiezen. NKP heeft als doel om bloei bevorderende factoren naar boven te halen. Dit is dus een andere insteek dan ons richten op het vinden van een oplossing voor wat er niet meer lukt, wat we tot nu toe meestal doen. De ervaring leert namelijk dat het beter is om te beginnen met dat wat ons energie geeft en inspireert. Wat heeft onze gemeente al in huis, waar ze mee aan de slag kan en wil?

NKP helpt om te ontdekken wat ons al is gegeven om voluit kerk te kunnen zijn. Vanuit die ontdekking kunnen er nieuwe dingen groeien en ontstaat er ruimte voor verandering. Met deze benadering worden problemen niet genegeerd, maar gaat de focus naar het verlangen naar leven dat onder elk probleem te ontdekken is. We zetten deze enquête daarvoor in en daarbij gaat het om meer dan alleen het invullen van het vragenformulier. We hebben de antwoorden samen, twee aan twee ingevuld, om zo naar elkaar te luisteren en zo het gesprek te beginnen over wat we samen belangrijk vinden.

Op de startzondag van 11 september, tijdens de kerkdienst, zijn we gestart als moment van reflectie. Iedereen vanaf 15 jaar kon meedoen. De kerkenraad zal de uitkomsten met de gemeente bespreken en hoe we daarmee aan de slag willen en kunnen. Deed je mee? Dankjewel alvast! 

Liesbeth Geudeke