Uit de Kerkenraad

Nog te lezen · Jaarrekeningen ANBI · Privacywetgeving · Thamerkerk · Avondmaal

Afscheid ambtsdragers

In de kerkdienst van 20 september namen we liturgisch afscheid van vijf ambtsdragers. Na de kerkenraadsvergadering van 23 september gebeurde dat nogmaals in een gezellige setting (op 1,5 meter, dat wel natuurlijk). Daarbij werden ze toegesproken, grotendeels door de scheidend voorzitter, maar ook hier past een dankwoord.

Van de diakenen namen Gerard Groeneweg, Mieneke Schotanus en Fred van de Water afscheid.

Gerard is een vaste factor in de PGU, dit was lang niet zijn eerste periode als diaken en vast ook niet de laatste, want Gerard zegt zelden nee. We danken hem voor zijn betrouwbaarheid, zijn rustige aanwezigheid, iemand die altijd klaarstaat om zijn handen uit de mouwen te steken. Dankjewel!

Mieneke was ook al voor de tweede keer een periode diaken. Ze was jarenlang secretaris van de diaconie, lid van het moderamen, en zorgde er tot het laatst voor dat de diaconie niet vergeten werd tussen alle andere kerkelijke bezigheden. Ze staat voor de zaak van de diaconie: ‘helpen wie geen helper heeft’. Dat heeft ze ook jarenlang verwoord in de gebeden in bijzondere diensten, waaronder de avondmaal diensten. Veel dank voor je grote betrokkenheid!

Fred had meer met de diaconie, waar zijn hart ligt, dan met vergaderingen, bijvoorbeeld van de kerkenraad. Hij behartigde als diaken het werelddiaconaat en zijn stem was altijd herkenbaar in de directe, nuchtere oproepen bij de collectes, met steeds de strekking: ‘Dit is er aan de hand, dit kan er gebeuren, zo kunt u geven!’ (‘Collecte warm aanbevolen’) Dat is diaconaat. Hij was ook jarenlang onze vertegenwoordiger in de classicale vergadering, één van die (vergader)taken die bijna niemand ziet, maar die wel moesten gebeuren. Ook veel dank!

Twee ouderlingen namen afscheid: Eva Rozendaal en Tymen van der Ploeg.

Eva coördineert het pastorale werk in sectie 4 (Thamerdal) en na de samenvoeging met sectie 3 (Oude Dorp) in de gecombineerde sectie. Ze doet dat met grote nauwgezetheid, liefde en trouw. Wat meer is: ze blijft dat doen als pastoraal medewerker, ze neemt alleen afscheid van het eigenlijke kerkenraadswerk. Veel dank voor wat je gedaan hebt en voor deze voortzetting!

Tymen tenslotte behartigt het pastoraat in sectie 12 (Meerwijk-West), maar deed veel meer. Hij was het kerkordelijk geweten van de kerkenraad, maakte deel uit van diverse beleidscommissies, herschreef nog onlangs samen met Joke Bos de plaatselijke regeling, vertegenwoordigde ons een tijd in de classis, zat in meerdere beroepingscommissies én was de laatste twee jaar voorzitter van de kerkenraad. Maar drie keer vier jaar is het maximum, hij zou de laatste zijn om daar onderuit te willen komen – al blijft ook hij pastoraal actief. We bedanken hem voor de altijd betrokken, serieuze én plezierige wijze waarop hij bijdroeg aan het werk in de kerkenraad. Grote dank!

Afscheid van de kerkenraad betekent voor de meesten niet het einde van alle kerkelijke activiteiten. Eva en Tymen gaan door met pastorale taken en Mieneke en Tymen maken deel uit van de beroepings­commissie voor een nieuwe predikant. Maar het zal een stukje rustiger worden en die rust gunnen we jullie graag. Het is niet de bedoeling dat mensen opbranden aan kerkenwerk en er zijn gelukkig anderen gevonden om taken over te nemen. Nogmaals veel dank voor jullie inzet, namens ons allen.

Beroepingswerk

Het zal u niet ontgaan zijn dat we vanaf januari weer een predikants-vacature hebben, omdat Florisca helaas stopt met haar werk als voorganger in onze gemeente. Gelukkig is het nog geen januari en kunnen we nog een paar maanden van haar inspirerende werk genieten.

De eerste stappen om te komen tot een nieuwe voorganger zijn inmiddels gezet. Er is toestemming voor het benoemen van een predikant met een aanstelling van 0,6 fte. De profielschets is opgesteld en is op te vragen bij de scriba en er zijn zeven gemeenteleden bereid gevonden om lid te worden van de beroepingscommissie en daar zijn wij uiteraard erg blij mee. Het zijn, in alfabetische volgorde: Jaap van Dijk, Marianne Mak, Tymen van der Ploeg, Mieneke Schotanus, Daniël Sol, Jeannette Voskamp en Co Walinga.

Binnenkort komen zij voor de eerste maal bijeen om samen de werkwijze te bespreken, de stukken door te nemen (profielschets, beleidsplan 2020-2025, gids voor het beroepingswerk) en zal hen gevraagd worden geheimhouding te beloven.

We gaan eerst informeren of er wellicht vanuit de mobiliteitspool (voor jonge predikanten) kandidaten zijn die willen solliciteren. Als dat niet het geval is, zal er een advertentie geplaatst worden. En uiteraard kunt u ook namen doorgeven van predikanten, waarvan u hoopt dat ze in onze gemeente zouden willen werken. Suggesties kunt u mailen naar: beroepingscommissie@pkn-uithoorn.nl

Namens de kerkenraad, Liesbeth Geudeke, voorzitter

Uit de kerkenraadsvergadering van 23 september

Het eerste gedeelte van de vergadering werd geleid door Piet Vingerling als interim-voorzitter, waarna de vergadering unaniem instemde met de voordracht van ondergetekende als nieuwe voorzitter en daarmee als opvolger van Tymen van der Ploeg. Van hem en van de vier andere vertrekkende ambtsdragers werd na de vergadering, onder het genot van een hapje en een drankje afscheid genomen. Tymen sprak Gerard Groeneweg, Mieneke Schotanus en Eva Rozendaal toe (Fred van de Water was verhinderd), waarna ook Tymen zelf met veel warme woorden werd bedankt door ds. Joep Dubbink en Joke Bos voor zijn inzet. Ze hebben allemaal veel werk verzet en we gaan hun inbreng in de kerkenraad missen.

We hebben gesproken over

 • Moderamen
  Dat is voortaan kleiner (om de vergaderdruk te verlagen): voorzitter, scriba, één van de predikanten, voorzitter diaconie en voorzitter kerkrentmeesters.
 • Terugblik avondmaal 13 september
  Ontroerend dat het weer mogelijk was! Iedereen die aan de avondmaalsviering deel nam (in De Schutse of thuis) voelde zich echt verbonden met elkaar.
 • Vooruitblik bijzondere diensten
  Gedachteniszondag (voorrang voor de familieleden van de overledenen)
  Kerstdiensten (proberen belangstellenden over drie diensten te spreiden)
  Deze en andere suggesties werden doorgegeven aan de Commissie Eredienst.
 • Zingen in de kerkdiensten
  We gaan er weer voorzichtig zingen, met in achtneming van alle veiligheidsvoorschriften.
 • Beroepingswerk
  Procedure doorgenomen, commissie benoemd, het werk kan van start.
 • Kerkbalans
  Zijn er genoeg mensen om weg te brengen en op te halen?
 • KerkCafé
  Voorzichtige start 27 november
 • Bezinning en Verdieping
  Veel belangstelling gelukkig voor de leerhuisavond over Daniël, Ezra en Nehemia. Het tijdig aanmelden via de website moet nog wennen.
 • Pastorale werk 
  Aan moderamen de vraag of er straks tijdelijke vervanging voor het pastorale werk mogelijk zal zijn.

Hierna was het tijd voor het informele gedeelte en zat mijn vuurdoop als voorzitter erop.

Liesbeth Geudeke, voorzitter