Uit de Kerkenraad

Uit de kerkenraad


Nieuwe diaken-penningmeester diaconie

De kerkenraad is verheugd dat Stefan van Oorschot verkozen is tot diaken, met als bijzondere taak penningmeester van de diaconie. Bezwaren tegen deze verkiezing kunnen worden ingebracht uiterlijk tot en met vrijdag 15 september, bij de scriba. Bij geen bezwaar zal de bevestiging plaatsvinden op zondag 24 september.
Ds. Joep Dubbink


Jeugdleiding kwam complimentjes halen

In de kerkenraad van mei is uitvoerig met de jeugdraad gesproken.  Het afgelopen seizoen zijn verschillende jeugd-activiteiten weer opgestart en daar zijn we blij mee. Kerk op Schoot is weer van start, onder leiding van Sibilla en dat loopt goed. ’s Middags kunnen ook kinderen van de Perki erbij zijn. Kindernevendienst is er weer wekelijks, met elke derde zondag van de maand Godly Play door Sibilla. Het aantal kinderen wisselt (van nul tot vier met uitschieters naar acht) en af en toe schuiven er nieuwe kinderen aan. Eens per maand is er een jong-oud viering, mee voorbereid door een groepje tieners. Ook andere bijeenkomsten voor deze leeftijdsgroep worden georganiseerd en zelfs weer een kampeerweekend (30 juni-2 juli). Dat kamp was mee voorbereid door de Joppers (18 tot 25-jarigen).

Corona heeft de afgelopen jaren een stevige wissel getrokken op het jeugd- en jongerenwerk, maar dankzij de inzet van velen lukt er gelukkig weer steeds meer. Belangrijk is en blijft de betrokkenheid van de ouders, ook met hen worden gesprekken gevoerd.


Op orde

In de meivergadering is gesproken over wijziging van de kerkorde. Gelukkig was Tymen van der Ploeg bereid om de voorstellen grondig te bestuderen en ons te adviseren. Ook stonden de jaarrekeningen van diaconie en kerkrentmeesters op de agenda. Na beantwoording van de vragen, werden deze onder dankzegging goedgekeurd en op 4 juni aan de gemeente voorgelegd.


Vertrouwenspersoon

In de kerkenraad van 21 juni werd de instructie vertrouwenspersoon besproken en vastgesteld. De kerkenraad wil met Jeannette Voskamp als onze vertrouwenspersoon zorg dragen dat ieder zich veilig kan voelen. Lees de volledige tekst bij Veilig in de kerk


Voorjaarsbijeenkomsten

Er is kort gesproken over de gehouden voorjaarsbijeenkomsten. Het gesprek over uitkomsten van deze en andere gesprekken en de enquête Nieuw Kerkelijk Peil wordt in september voortgezet.


Waarom doen we wat we doen?

Het grootste deel van de juni-vergadering vormde het bezinnende gedeelte over het onderwerp Eredienst, waarom doen we wat we doen? Wat vinden we belangrijk? Al voor corona stonden liturgie en eredienst op de agenda, maar de bespreking ervan is steeds vooruitgeschoven. De eredienst en daarmee de liturgie vormen een belangrijk onderdeel van het kerkzijn. Het is daarom goed om er met enige regelmaat in de kerkenraad over te spreken. We hebben ons onder leiding van Joep gebogen over onze orde van dienst en vervolgens, onder leiding van Sibilla ook over de overkoepelende vraag: Waarom doen we het eigenlijk, dat ‘uur op zondagochtend’? Het was een bijzonder inspirerende avond, waarin we deels centraal en deels in kleine groepjes op een open en fijne manier met elkaar hebben gesproken en van elkaar hebben geleerd.


Kosten van een uitvaart

Op de gemeentevergadering van 4 juli stonden de jaarrekeningen van diaconie en van het college van kerkrentmeesters centraal. Het vragen van een bijdrage in de kosten van een uitvaart vanuit de kerk, riep discussie en gemengde gevoelens op. Nadrukkelijk wordt benoemd dat financiën nooit reden kunnen zijn om geen kerkelijke uitvaart te krijgen. Als de kosten een probleem zijn, dan wordt dat opgelost. Afgesproken wordt om het besluit over een jaar te evalueren. Het volledige verslag lees je bij Gemeentevergadering


terugblik

Hoe het is vrijwilliger te zijn


Zomerpauze

Na een lang, mooi en inspirerend seizoen is nu de zomerpauze aangebroken. Er wordt even (bijna) niet vergaderd en het is nog even wachten op nieuwe bijeenkomsten van Bezinning en Verdieping. Even pas op de plaats, even adempauze. Maar de kern van het kerkzijn blijft! De zondagse eredienst gaat elke week door. We blijven omzien naar elkaar. We blijven bidden voor elkaar. We blijven bidden voor de medemens verder weg, die lijdt onder wat mensen elkaar aandoen!

Wat je ook gaat doen of juist laten deze komende weken, of je weggaat of juist thuisblijft (vrijwillig of omdat weggaan niet (meer) lukt), we wensen je graag vrede en alle goeds! We bedanken iedereen heel hartelijk voor al het werk dat is verzet, door onze voorgangers en door al onze vrijwilligers! Ik voel me bevoorrecht dat ik bij deze gemeente mag horen en dat we ons steeds gedragen mogen weten door de zegen van God.

PS
Er liggen nog ik-vergeet-je-nietjes achter in de kerk. Laten we elkaar inderdaad niet vergeten, als we van de rust genieten.

Liesbeth Geudeke, voorzitter kerkenraad


Enquete uitkomst

Op de startzondag in september 2022 en in de weken daarna hebben bijna 140 gemeenteleden deze enquête ingevuld, waarvoor onze hartelijke dank. De uitslag hebben we al besproken in de kerkenraad en delen ervan zijn gebruikt om de voorjaarsbijeenkomsten vorm te geven. Waarom dan nu pas op de website? We hebben lang gewacht op een nagekomen bijlage Pastorale zorg. Daarnaast hebben we moeten concluderen dat de uitwerking op onderdelen slordigheden bevat. De uitkomsten worden er niet anders door, maar de leesbaarheid wel. We hebben lang aangedrongen op een nettere versie, maar die is helaas nooit gestuurd. Daarom wachten we niet langer en delen we deze uitslag.

Enquete uitkomst Nieuw Kerkelijk Peil

Bijlage Pastorale zorg