Uit de Kerkenraad

Nog te lezen · Jaarrekeningen ANBI · Privacywetgeving · Thamerkerk · Avondmaal

Uit de kerkenraad

22 jan

Uit de kerkenraadsvergadering van 22 januari

Jeugd

De jeugdraad was uitgenodigd om over de gang van zaken te spreken en te bezien hoe we de jeugdraad konden helpen. Het aantal jongeren dat aan activiteiten van de jeugdraad meedoet – het gaat om jongeren tot 18 jaar – is klein. Iets meer dan het aantal jongeren dat wij in de zondagse eredienst zien. Kerk op Schoot trekt veel kleine kinderen en hun (groot)ouders.

Afgelopen jaar ging het kinderkamp, voor alle categorieën jeugd, door weersomstandigheden niet door. Hopelijk gooien die 18 april geen roet in ’t eten. Cathérine Verviers, onze jongerenwerker, heeft veel ideeën en ontplooit veel activiteiten.

Kerst

Een volgend punt was de evaluatie van de kerkdiensten rond kerst. De twee kerstavonddiensten en de kerstochtenddienst passeerden de revue. In deze diensten komen meer dan gebruikelijk bezoekers die niet of nauwelijks naar de kerk gaan. Vanwege het vieren van de geboorte van Jezus zijn het extra feestelijke diensten. Elke dienst had zijn eigen karakter; alle waren feestelijk, deels door medewerking van koren.

Aftreden

Een elk jaar terugkerend punt is het rooster van aftreden. Verschillende diakenen en ouderlingen treden dit jaar volgens rooster af, alsmede enkele andere functionarissen. Enkelen nemen er nog een periode bij (een ambtsdrager kan maximaal drie perioden van vier jaar zijn/haar ambt ‘bekleden’). We zullen op zoek moeten naar nieuwe ambtsdragers. Er is meer >

Plaatselijke regeling

Als laatste punt kwam het concept van de nieuwe plaatselijke regeling aan de orde. Door recente wijzigingen van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland moet ook de plaatselijke regeling, die laatstelijk in 2011 is gewijzigd, worden aangepast. Scriba en ondergetekende, met enige bijstand van Antoine van Mulukom, hebben daarvoor een voorstel gemaakt met een toelichting. Belangrijke onderwerpen die aan de orde kwamen: wie behoren er tot de gemeente, wie heeft stemrecht en wie is verkiesbaar. De kerkenraad kiest hier voor de meest royale variant. Het voorstel om het moderamen te verkleinen en een minder autonome rol te geven leidde tot discussie, maar werd wel aangenomen. Iets meer dan de helft van de regeling kon worden besproken. Tijdens een volgende vergadering wordt dit afgerond.


 

Wie schuift aan?

Onze gemeente is volgens mij een echte gemeenschap. We voelen ons met elkaar verbonden, al geloven we niet allemaal precies hetzelfde. Het is wel zo dat een gemeenschap niet alleen draait op verbondenheid, er is ook een zekere organisatie nodig. Die wordt in de Protestantse Kerk in Nederland gevormd door ouderlingen en diakenen, die samen met de predikanten de kerkenraad (het bestuur) vormen.

Ouderlingen en diakenen worden voor vier jaar aangesteld en kunnen eventueel daarna doorgaan tot twaalf jaar.

Uitnodiging

Dit stukje is bedoeld om mensen die nog nooit zo’n ambt hebben bekleed uit te nodigen om er toch eens serieus over na te denken. Ook gemeenteleden die in het verleden een van deze ambten hebben vervuld, worden van harte uitgenodigd om hun talenten nog eens voor de gemeente in te zetten.

Het lijkt erop dat het gemakkelijker is andere vrijwilligers te vinden dan ambtsdragers. Toch is dat opmerkelijk. Ouderling of diaken zijn vraagt geen hogere opleiding. Je hoeft ook niet bij iedereen bekend te zijn. Het gaat wel om betrokkenheid op God en op elkaar.

Bij de ambten gaat het om de kerntaken van de gemeente: het pastoraat en de diaconie. Voor de ouderlingen-kerkrentmeesters komt daar nog de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente bij.

Niet te beroerd

Het woord ‘ambt’ geeft aan de functie misschien een wat plechtig karakter, alsof die niet voor iedereen is weggelegd, maar is dat een juist beeld? Je kunt het misschien zo zeggen: ambtsdragers (afgezien van de predikanten) zijn kerkelijke vrijwilligers die bereid zijn (niet te beroerd zijn) om deel te nemen aan de kerkenraad. Ieder die op een of andere manier lid is van onze gemeente, kan worden benoemd.

Wat brengt dat voor werk mee? De kerkenraad vergadert gemiddeld zes maal per jaar. Daarnaast zijn er bijeenkomsten van het cluster voor ouderlingen en pastorale medewerkers en van de diaconie. Verder hebben ouderlingen hun pastorale werk, ouderling-kerkrentmeesters hun beheerstaken en diakenen hun diaconale werk en doen zij dienst bij de eredienst.

Taakdragers

Naast de ambtsdragers zijn er taakdragers bij de diaconie en het college van kerkrentmeesters en pastorale medewerkers in het pastoraat. Zij verrichten deeltaken en maken geen deel uit van de kerkenraad. Later komen vacatures bij deze functies aan de orde.

Vacatures

Concreet gaat het om de volgende vacatures bij de ambtsdragers:

 • Bij de diaconie zijn er in september in ieder geval drie vacatures: Een betreft het binnenlands diaconaat, de ander het werelddiaconaat (kerk in actie/zending) en de derde betreft het secretariaat. Er is overigens genoeg te doen voor nog een vierde.
 • Bij het college van kerkrentmeesters zal per september de huidige voorzitter zijn voorzitterschap beëindigen en over enige tijd als ouderling-kerkrentmeester terugtreden. Het is dus noodzakelijk dat er een nieuwe ouderling-kerkrentmeester bijkomt. Welke specifieke taak deze in het college krijgt is een kwestie van overleg.
 • Bij de ouderlingen is er al enige tijd vacatures
  – in de gecombineerde sectie 8-9 (Zijdelwaard, ten oosten van de Achterberglaan, en de Europarei)
  – in sectie 10 (Legmeer-Oost).
  – Per september komt er ook in Meerwijk-West (sectie 12) een vacature omdat de termijn van de zittende ouderling (ondergetekende) er op zit.
  In de eerste twee wijken zijn er contactpersonen, in de laatste een pastoraal medewerker, met wie je in het pastoraat samenwerkt.

Het geeft ook

Nu de vraag: Wilt u eens nadenken of u een van deze ambten (functies) zou willen vervullen? Het kost niet alleen, maar het geeft ook energie. Je wordt je meer bewust van het feit dat we samen gemeente van Christus zijn. Het geeft ook voldoening en levert contacten op. Het vergaderen vindt in een goede sfeer plaats.

Als u zelf kandidaat wilt zijn, geeft u dat dan, liefst op korte termijn, door aan scriba Joke Bos!
scriba@pkn-uithoorn.nl
telefoon 0297-201060

Een ander

Kent u iemand anders die (ook) geschikt is? Te bescheiden om zich te melden? Geef het door!
De kerkenraad neemt contact op met degenen die zich hebben of die zijn gemeld.

Tymen van der Ploeg, voorzitter kerkenraad