Uit de Kerkenraad

Kerkenraad bijwonen

Woensdag 24 oktober is er weer een vergadering van de kerkenraad. Gemeenteleden zijn van harte welkom om de vergadering – als toehoorder – bij te wonen. Het openbaar gedeelte begint om 19.45 uur. De agenda ligt achter in de kerkzaal ter inzage. U kunt ‘m ook per mail aanvragen.

Joke Bos, scriba
scriba@pkn-uithoorn.nl

Nog te lezen jaarrekeningen, privacywetgeving, Thamerkerk

Uit de kerkenraad van september

Dit was de eerste reguliere kerkenraadsvergadering na de zomer. Voor het eerst sinds ..? waren er enkele mensen op de publieke tribune. Ook voor komende vergaderingen van de kerkenraad zijn toehoorders uitdrukkelijk uitgenodigd.

Een belangrijk punt op de agenda was het jaarverslag van onze jeugdwerker Cathérine Verviers en het verslag van de jeugdraad. Het aantal kinderen dat meedoet aan kindernevendienst en jeugdkapel is matig. De basiscatechese liep goed en bij Provider waren de ‘Nacht zonder dak’ en het kloosterweekend geslaagd, zo vertelde ze. Met leden van de kerkenraad wordt volop van gedachten gewisseld hoe jongeren meer bij kerkelijke activiteiten te betrekken en hoe meer vrijwilligers aan te trekken. De kerkenraad staat achter het idee om Cathérine ook in contact te laten treden met basisscholen. Zij heeft de basisscholen uitgenodigd voor onder andere de aanstaande kerststallententoonstelling en daarop is door een aantal scholen positief gereageerd. Kijkdekerk en Cathérine werken hierin samen.

Verder kan worden gemeld dat Antoine van Mulukom als pastoraal ouderling is benoemd tot lid van het moderamen. Tevens zal hij als vertegenwoordiger van de PGU, naast ds. Joep Dubbink, zitting hebben in de Uithoornse Raad van Kerken. Wij wensen hem hierbij Gods zegen toe.

De kerkenraad ging akkoord met de door de Werkgroep Inrichting Schutse voorgestelde binnenhuisarchitect voor verbeteringen in De Schutse. De Werkgroep Inrichting, de architect en het College van Kerkrentmeesters zullen overleggen om tot een plan met een kostenberaming te komen. Dat plan komt dan weer in de kerkenraad. terug.

Het voorstel van ds. Florisca van Willegen om ons aan te sluiten bij de zogenaamde Wijdekerk werd met algemene stemmen aanvaard. Daarmee geeft de gemeente aan open te staan voor LHBT’ers (lesbisch, homo’s, biseksuelen en transgender).

Door het bijbehorende logo is voor iedereen buitenwacht te zien dat de gemeente zich voor hen open stelt. De kerkrentmeesters gaven aan direct een regenboogvlag te kopen, die op gepaste tijden kan worden gehesen.

Tenslotte heeft de kerkenraad zich gebogen over het contract dat het college van kerkrentmeester heeft gesloten met de Ethiopische kerk (EOKN). Na de ontbinding van het oorspronkelijke koopcontract door het beroep van de EOKN op de ontbindingsclausule dat de kerk niet voor hun behoeften geschikt is (met name het ontbreken van bijruimten). Kerkrentmeesters en de EOKN hebben daarna een nieuw contract met koopoptie gesloten met de EOKN. Dit laatste contract lag nu voor goedkeuring bij de kerkenraad. De kerkenraad ging niet akkoord met het nieuwe koopcontract. De EOKN kan nog wel de Thamerkerk blijven gebruiken gedurende de rest van het jaar, tenzij een koper de kerk eerder wil gaan gebruiken, zoals de kerkrentmeesters hadden afgesproken.

Na afloop hebben we afscheid genomen van Jan Visser als diaken, Marianne Mak als ouderling/voorzitter van de kerkenraad en Ton Kodde als pastoraal ouderling. Uiteraard zijn wij hen zeer erkentelijk voor hun inzet. Willem Biesheuvel werd als ouderling-kerkrentmeester welkom geheten. We zijn heel blij met hem als nieuwe ambtsdrager. Het zou mooi zijn als meer gemeenteleden hun eventuele schroom om ambtsdrager te worden zouden overwinnen. Het is niet alleen van belang, maar ook leuk om mee te denken over en te doen aan het kerkelijk (beleids)werk!

Tymen van der Ploeg