Twee kandidaat-ambtsdragers

De kerkenraad is zeer verheugd mee te kunnen delen dat twee gemeenteleden bereid zijn de taak van ouderling op zich te nemen. Het zijn Conny Vingerling, als ouderling voor het pastoraat en Anke Manshande, als ouderling met speciale opdracht scribaat.

Mocht u bezwaar hebben tegen deze voordrachten, dan  kunt u dat schriftelijk en met redenen onderbouwd melden bij de voorzitter van de kerkenraad, tot uiterlijk 19 juli.

Als er geen bezwaren worden ingediend zullen Conny en Anke op zondag 29 september in het ambt van ouderling worden bevestigd.

Met hartelijke groet,
Liesbeth Geudeke, voorzitter
e.geudeke@pkn-uithoorn.nl

Uit de kerkenraad maart – juni

Op de kerkenraadsvergaderingen nodigen we verschillende commissies uit de gemeente uit om zo met hen terug te kijken op de activiteiten die zij organiseerden en vooruit te blikken op de nieuwe plannen. We doen dit met enige regelmaat met alle commissies die direct onder de kerkenraad vallen, ook om zo onze dank te kunnen uitspreken voor al hun werk!

In maart was de Commissie Eredienst te gast en in mei waren dat de Commissie Bezinning en Verdieping en de werkgroep KerkCafé.

Gesprek met de Commissie Eredienst

Daniël Sol, Gerie van Schaik en Ton Kodde gaven een toelichting op de samenstelling en de werkwijze van de commissie Eredienst. Ze vertelden dat er nu bijvoorbeeld wordt nagedacht over het gebruik van lectoren tijdens de dienst. Het streven is zoveel mogelijk diversiteit in de diensten aan te brengen (muziek, instrumenten en liederen). Hier was een klankbordgroep voor gevormd (de predikanten, Willy, Guusta en Ton), maar die groep is momenteel wat stilgevallen. De Commissie Eredienst gaat dit oppakken. De kindernevendienstleiding is momenteel niet vertegenwoordigd in de Commissie Eredienst, maar via de predikanten is er goed contact.

Het avondmaal wordt tegenwoordig bij voorkeur in een kringviering gedaan, maar lopende vieringen worden niet uitgesloten. Op verzoek van de kerkenraad heeft de commissie een definitief advies uitgebracht dat in de mei-vergadering is besproken en overgenomen. De kringviering wordt standaard en daarnaast is er een lopende viering in de Paaswakedienst en één maal per jaar in het najaar. Hiervoor is gekozen omdat er ook kerkgangers zijn die juist hechten aan het individuele aspect van de lopende viering. De kringviering benadrukt juist de verbinding als gemeente tijdens het Heilig Avondmaal.

Gesprek met de Commissie Bezinning en Verdieping

Peter Lucas en Loes Willems vertellen: Er worden ongeveer twintig avonden Bezinning en Verdieping per jaar georganiseerd, met een maximum van één per week en rond de feestdagen een paar weken niets. De onderwerpen zijn altijd aan kerk en geloof gerelateerd. De samenwerking met de RK-kerk loopt helaas terug en beperkt zich nu tot enkele avonden, georganiseerd door Jeroen Hoekstra. Er wordt geprobeerd veel variatie in het programma aan te brengen. Zo zijn er onder andere avonden over theologen, films en creatieve activiteiten en de predikanten vullen een deel van het programma in. Per keer zijn er naar tevredenheid ongeveer twintig mensen met een maximum van zo’n 45 deelnemers (‘De dood, en dan?’). Ook werd er vast een tipje van de sluier opgelicht over het nieuwe programma, dat er weer veelbelovend uitziet.

Gesprek met de werkgroep KerkCafé

Conny Vingerling en Peter Lucas zijn te gast. De werkgroep KerkCafé organiseert vijf avonden per jaar over actuele maatschappelijke onderwerpen. Hiermee wordt een unieke plek in Uithoorn gecreëerd. De burgerlijke gemeente geeft uiting aan haar waardering in de vorm van een subsidie. Gelukkig worden de aankondigingen en verslagen altijd geplaatst in de Nieuwe Meerbode. Punt van aandacht is het bezoek. Er is inmiddels een vaste kern die vrij trouw komt, maar sinds corona komen er minder anderen. Dit leidde tot twijfel over het doorgaan met dit initiatief. Vanwege de unieke positie in Uithoorn is besloten toch door te gaan. Het programma voor komend jaar is inmiddels rond. Voor nieuw elan zijn twee nieuwe mensen bij de werkgroep gezocht en gevonden: Judith Meijles en Ritske van Leeuwen.

Het archiveren van ons digitale archief

Alie Veldman is bereid gevonden om onze digitale bestanden te archiveren. Ons papieren archief ligt al grotendeels in het Noord-Hollands Archief, maar ook onze digitale bestanden zijn van belang voor ons zelf en voor toekomstige lokale en regionale geschiedschrijving. Ook die bestanden zullen naar het Noord-Hollands Archief gaan, maar dat archief stelt uiteraard voorwaarden vanwege de vindbaarheid en voor hun beheersactiviteiten (zij houden versiewijzigingen van software bij).

Alie legde uit hoe alle documenten door de verschillende commissies en werkgroepen moeten worden opgeslagen in PUCO (het systeem waar wij als kerk mee werken). Het gaat vooral om notulen, actie- en besluitenlijsten, jaarverslagen, beleidsnotities en de doop- trouw en belijdenisregisters.

Daarnaast zijn bijvoorbeeld ook programmaboekjes en folders van belang. We zijn erg blij dat Alie deze taak op zich heeft genomen.

En verder

De jaarrekeningen over 2023 van het college van kerkrentmeesters en van de diaconie zijn besproken en onder dankzegging goedgekeurd. Deze jaarrekeningen zijn op de gemeentevergadering van 2 juni besproken.

Samenstelling van de kerkenraad. Jacob Pieter Rijlaarsdam zal in september aftreden als ouderling: hij heeft die functie dan twaalf jaar vervuld. Jacob Pieter blijft als pastoraal medewerker actief in zijn wijk. Loes Willems is beschikbaar voor een tweede termijn als ouderling en dat geldt ook voor ondergetekende als voorzitter. Dolf van Gaalen is beschikbaar voor in ieder geval nog twee jaar. Zo het er naar uit ziet kunnen we in september in ieder geval één nieuwe ouderling bevestigen. Berichten waar we blij mee zijn. Mocht u overwegen of een ambt wellicht ook iets voor u is: neem vooral contact op met een van de predikanten of met ondergetekende. En u hoeft echt niet meteen de knoop door te hakken: een tijdje meelopen om te ervaren hoe het is, kan altijd. Laten we samen de gemeente dragen.

Beleidscommissies Een kleine commissie heeft zich op verzoek van de kerkenraad gebogen over de vraag wat we voor en als gemeente willen na het emeritaat van ds. Joep Dubbink (juni 2025, het duurt gelukkig nog even). Wat zijn de wensen, de mogelijkheden en de randvoorwaarden? De gespreksnotitie zal in juni in de kerkenraad worden besproken en in september in de gemeente.

Een andere kleine commissie schrijft een notitie over mogelijke aanpassingen in de pastorale organisatiestructuur. Deze notitie sluit aan bij de discussies die hierover al in de clusters worden gevoerd.

Ruimte voor de jeugd De huidige jeugdruimte wordt zeer intensief gebruikt door Ons Tweede Thuis. Om die reden zal de kerkenraadskamer worden aangepast, zodat de jeugd daar voortaan gebruik van kan maken. De zaal blijft multifunctioneel, maar straks dus ook een echt thuis voor onze jongeren.

Groene kerk we zijn blij met de actieve nieuwe commissie Groene Kerk en de prachtige Schutsetuin.

Tot slot vraagt u zich misschien af of de kerkenraad in april niet bijeen geweest is. Jazeker: toen hebben we een bezinnende vergadering gehouden, met als onderwerp: het voeren van het goede (kerk-/geloofs) gesprek in een diverse kerk en een diverse samenleving.

Kortom: er is door heel veel mensen weer veel werk verzet, voor en achter de schermen, en daar zijn we enorm dankbaar voor. Mooi en inspirerend om zo samen gemeente te mogen zijn!

Liesbeth Geudeke, voorzitter