Uit de Kerkenraad

Nog te lezen · ANBI · Privacy · Beleid · Kerkmuziek · Schuldbelijdenis PKN ·

Uit de kerkenraadsvergadering

april en mei, en de moderamenvergadering van 9 juni

Jaarrekeningen 2020 van kerkrentmeesters en diaconie

april vergadering – De jaarrekening van de kerkrentmeesters, in de april vergadering toegelicht door Willem Biesheuvel, liet ondanks de verminderde opbrengsten (huur) en de grote uitgaven (gevel, geluidsapparatuur, camera’s, onderhoud orgel) gelukkig slechts een beperkt negatief resultaat zien, dus daar mogen we blij mee en dankbaar voor zijn. De jaarrekening van de diaconie werd toegelicht door Koen de Bruin. De vrijwillige bijdragen worden ook hier lager, door de krimp van onze gemeente, maar de digitale collectes hebben veel meer opgebracht, zodat we veel projecten van Kerk in Actie konden ondersteunen. Er is iets ingeteerd op de reserves, volgens afspraak, zodat alle geplande uitgaven mogelijk waren. De voorzitter dankte de penningmeesters van harte voor hun werk en uitleg. De jaarrekeningen zullen op de gemeentevergadering op 27 juni toegelicht worden.

Nieuwe opzet pastoraat

april vergadering voordracht Jesse de Bruin – Vanuit het clusteroverleg is een groepje aan het werk om tot een advies te komen over de toekomst van het pastoraat in onze gemeente en met name het huidige sectiesysteem. Pastoraat is omzien naar elkaar, dus niet alleen door predikant, ouderlingen en contactpersonen, maar ook door gemeenteleden zelf. Het sectiesysteem is er om te voorkomen dat iemand buiten de boot valt. Door bezettingsproblemen is dit systeem in de nabije toekomst niet langer houdbaar. Wat pastoraat precies is en wat men (gemeenteleden) er van verwacht is niet eenduidig. Met name onderling pastoraat buiten de sectiestructuur om, wordt vaak niet als zodanig (h)erkend. In plaats van ondersteunend is het sectiesysteem verworden tot de voorwaarde voor pastoraat. De bedoeling is om eerst een duidelijker begrip te krijgen van wat pastoraat is en van wat je daarbij kunt verwachten, zowel van jezelf als van de kerkelijke organisatie. Het gaat hierbij om troost en om uitdaging, en dit zowel vanuit de vraag- als vanuit de aanbodkant. Weet men elkaar te bereiken en te verstaan? Vanuit duidelijkheid op deze punten moet gezocht worden naar bijpassende structuur. De visie op de toekomst van het pastoraat is nauw verbonden met hoe wij in de toekomst kerk willen zijn, dus met het beleidsplan. Zo’n visie werkt alleen als deze gedragen wordt door de gemeente. Alle reden dus om eerst in de kerkenraad over pastoraat te spreken en daarna binnen de gemeente. Er ontstond een levendige en inspirerende discussie rond vragen als: hoe ervaar je pastoraat zelf? Wat is daarin waardevol? Wat maakt een ontmoeting pastoraal? Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van pastoraat? Namens de vergadering werd Jesse bedankt voor de notitie en de bijbehorende gespreksvragen. Het gesprek zal in verschillende groepen en vergaderingen worden voortgezet, als onderdeel van de beleidsdiscussie (hoe willen we kerk in Uithoorn zijn en wat is de rol van pastoraat daarin).

Paascyclus

evaluatie april vergadering – Ook de paascyclus was geheel online, waardoor veel liturgische onderdelen (Avondmaal, bloemengroet bij het kruis, delen van het licht) slechts symbolisch een plek in de diensten kregen. Toch vormden de drie diensten samen een inspirerend en indringend geheel, mede omdat ds. Joep Dubbink in alle drie de diensten voorging en er daardoor een mooie eenheid met soepele overgangen van heeft kunnen maken. Vanuit de gemeente en vanuit de kerkenraad werd hier positief op gereageerd. De commissie Eredienst zal de diensten verder evalueren en bespreken of ook in de toekomst steeds één voorganger deze drie diensten kan leiden.

Coronamaatregelen

moderamen juni – Dankzij de steeds hogere vaccinatiegraad en de steeds lagere aantallen patiënten in de ziekenhuizen, gaat ons land gelukkig stap voor stap van het slot. Sinds zondag 13 juni mogen er weer 50 tot 60 kerkgangers aanwezig zijn in de diensten, kan er weer een beetje gezongen worden (slotlied) door ons allemaal en gaan we elke week buiten koffie/thee schenken na de dienst (tenzij het regent). We hopen u weer te kunnen begroeten. De koffieochtenden op de donderdag kunnen weer worden hervat (met in achtneming van de coronamaatregelen) en er kunnen weer vergaderingen in De Schutse gehouden worden. Een verademing na al die online bijeenkomsten.

Liesbeth Geudeke, voorzitter

Beroepingswerk

De beroepingscommissie heeft in april uitgebreid met een kandidaat gesproken. Diverse diensten zijn online bekeken, een gesprek met ds. Joep Dubbink volgde. Deze gesprekken en indrukken waren allemaal zo positief, dat de beroepingscommissie deze kandidaat unaniem heeft voorgedragen aan de kerkenraad. Eind mei heeft de kerkenraad uitvoerig met deze predikant gesproken (in De Schutse) en deze voordracht van harte en eveneens unaniem overgenomen. Na veel nadenken, praten en bidden trok de kandidaat in juni helaas de conclusie dat hij toch niet verder wil met deze beroepingsprocedure. Dit spijt ons uiteraard enorm, want wij hadden hem en zijn gezin graag in ons midden verwelkomd. We zijn dus weer terug bij af en hebben de zoektocht hervat. We gaan ondanks zomervakanties zoveel mogelijk door met het beroepingswerk.

beroepingscommissie@pkn-uithoorn.nl