Uit de Kerkenraad

Nog te lezen · ANBI · Privacy · Beleid · Kerkmuziek · Schuldbelijdenis PKN ·

Coronamaatregelen

Bij kerkdiensten is er geen toegangscontrole. Door bij activiteiten naar je coronabewijs te vragen, kunnen we meer mensen verwelkomen. Zoals bij Kerkcafé, Bezinning en Verdieping, en activiteiten van anderen. Lees meer over de Coronaregels

2 okt

Bezinnende kerkenraad

Op zaterdag 2 oktober was het dan eindelijk zover: onze bezinnende kerkenraadsdag, die door corona diverse keren is uitgesteld, kon nu gelukkig doorgaan. In het najaar van 2020 is het nieuwe beleidsplan vastgesteld, waarin we concluderen dat we een gemeente zijn, waar veel energie in zit en met een grote diversiteit. Deze inspiratie en die uitstraling stemmen tot dankbaarheid en vreugde. Maar waarin ook de vraag wordt gesteld of het nog lang mogelijk is om op dezelfde manier door te gaan, nu door een teruglopend aantal leden en door de vergrijzing, het aantal vrijwilligers afneemt. Inmiddels heeft ook de coronacrisis haar stempel op onze gemeente gedrukt en wordt de vraag hoe we in de toekomst gemeente kunnen en willen zijn nog urgenter.

Dat is geen vraag die op één middag beantwoord kan worden: daar is hij te complex voor. Wat we wel gedaan hebben, is, onder leiding van Bert Bakker (van www.ekklesia.nl) bespreken hoe we in het komende jaar met die uitdaging aan de slag kunnen gaan, voor en met de gemeente. Op een manier die de meeste kans van slagen heeft om met elkaar die nieuwe wegen te vinden en in te slaan. En we hebben een eerste inventarisatie van zaken gemaakt die we daarbij het allerbelangrijkste vinden.

We kijken terug op een inspirerende dag, waar we veel hebben geleerd over manieren om samen met u als gemeente op zoek te gaan naar die nieuwe wegen, bijvoorbeeld in het pastoraat (vernieuwen / heroriënteren in plaats van aanpassen van de huidige gang van zaken).

Als kerkenraad hebben we geen kant-en-klare oplossingen: we willen samen met u de vragen die er liggen bespreken, om zo ook gezamenlijk te analyseren waar de pijnpunten, de valkuilen en vooral de mogelijke oplossingen liggen. Onze gemeente wordt kleiner, maar zoals Bert Bakker stelt: er is geen ondergrens, als je de vorm durft los te laten, zonder de kern van het kerkzijn te verliezen. Kern: boven, binnen, buiten.

We gaan graag met zo veel mogelijk gemeenteleden hierover in gesprek, in de komende maanden.

Liesbeth Geudeke, voorzitter

 

Beroepingswerk

Een grotere predikantsvacature, ook voor jeugdwerk

In haar vergadering van 22 september heeft de kerkenraad uitvoerig gesproken over de situatie die nu ontstaan is door het vertrek van Cathérine Verviers als onze jeugdwerker. We hebben nu een predikantsvacature van 0,6 fte (met missionaire elementen in het takenpakket) en een vacature van 0,4 fte als jeugdwerker. Zoeken we een nieuwe jeugdwerker of voegen we beide vacatures samen, waardoor de predikantsformatie kan worden uitgebreid met 0,25 fte tot 0,85. De predikant krijgt dan het jeugdwerk en jongerenwerk in zijn/ haar pakket.

Beide opties hebben duidelijke voor- en nadelen

Een aparte jeugdwerker, zoals we die sinds 2008 in onze gemeente hebben, heeft als voordeel dat deze zich uitsluitend richt op deze taak en daar dus ook de dragende kracht van is. Zij (tot nu toe steeds een vrouw) stuurt de vrijwilligers aan, geeft leiding aan het totale jeugd- en jongerenwerk en is daar dus het aanspreekpunt voor. Ook het contact met jonge gezinnen (kerk of schoot) vormt daar een belangrijk onderdeel van. Een en ander in nauw overleg met de jeugdouderling en in samenwerking met de predikanten. De afgelopen jaren zijn daar ook missionaire activiteiten bij gekomen (via Kijk de Kerk en via contacten met de basisscholen), of zoals Cathérine zelf aangegeven heeft: nu het aantal kinderen, jongeren en jonge gezinnen klein is, moet je dit werk anders invullen als je het voort wilt zetten. Het profiel van de jeugdwerker zal dus in ieder geval herschreven moeten worden, als we opnieuw voor een jeugdwerker opteren. De vraag is of we weer iemand kunnen vinden voor 0,4 fte.

Voegen we beide vacatures samen, dan heeft dat als voordeel dat we een grotere vacature kunnen aanbieden, waardoor verhuizen naar Uithoorn meer voor de hand zal liggen. De nieuwe predikant krijgt dan binnen zijn/haar takenpakket de opdracht en de tijd (0,25 fte) om het jeugd- en jongerenwerk op te pakken in combinatie met missionaire taken, die toch al deel uit maken van het profiel horend bij de 0,6 vacature. Het zal dan om een kandidaat moeten gaan die echt een klik heeft met het jeugd- en jongerenwerk. Bijkomend voordeel is dat de uren voor het jeugd- en jongerenwerk zo flexibeler over de week kunnen worden ingezet dan bij een aparte jeugdwerker die twee vaste dagen beschikbaar is. Die flexibiliteit kan ook een risico zijn: het jeugd- en jongerenwerk mag niet ondersneeuwen.

Vacature predikant samengevoegd met jeugdwerk

Uiteindelijk heeft de vergadering zich unaniem uitgesproken voor het samenvoegen van beide vacatures. Dit betekent dat de vacature herschreven is en dat de procedure in feite opnieuw gestart wordt. Dit betekent ook dat de vrijwilligers in het jeugdwerk actiever bij de zoektocht zullen worden betrokken (hoe, dat moet nog worden afgesproken) en dat we als kerkenraad straks regelmatig een vinger aan de pols zullen houden bij de nieuwe predikant en bij de jeugdraad om te zien of hij/zij echt genoeg tijd heeft voor het jeugd- en jongerenwerk.

Om onze vrijwilligers in het jeugdwerk niet nog zwaarder te belasten, zullen Caro Houtkoop en Joep Dubbink de komende maanden taken van Cathérine overnemen, zo is in de kerkenraad besloten. Dit kan in praktijk betekenen, dat zij andere taken daardoor deels niet kunnen doen. Aandacht voor jeugd en de jonge gezinnen is en blijft immers een wezenlijk deel van ons gemeente-zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld al verschillende Kerk op Schoot diensten ingepland.

De kerkenraad

beroepingscommissie@pkn-uithoorn.nl