Uit de Kerkenraad

Nog te lezen · Jaarrekeningen ANBI · Privacywetgeving · Thamerkerk · Avondmaal

Uit de kerkenraad

16 okt

Op 16 oktober is de kerkenraad bijeengekomen voor een gesprek met ds. Peter Verhoeff, de classispredikant/de voorzitter van de classis Noord-Holland die met ons, als een van de gemeenten van zijn classis, kwam kennismaken. We hadden een heel goed gesprek met elkaar.

Na dit gesprek en een kleine pauze kwamen nog twee onderwerpen aan de orde. Het eerste was de privacyverklaring, waarover de scriba elders in deze Op Weg schrijft.

Raad van kerken

Het tweede onderwerp was de Raad van kerken Uithoorn-De Kwakel. Naast andere zaken, werd van RK-zijde gesteld dat er op zondag altijd een RK-viering moet zijn, die niet kan worden vervangen door een oecumenische eredienst. De kerkenraad was ongelukkig met deze ontwikkelingen en besloot dat aan de Raad van Kerken zou worden aangegeven dat de protestantse gemeente Uithoorn het stopzetten van de zondagse oecumenische viering ernstig neemt en de oecumenische samenwerking – in deze steeds meer seculiere samenleving – belangrijk vindt.

23 okt

De reguliere kerkenraadsvergadering vond op 23 oktober plaats.

Avondmaal

Op advies van de commissie eredienst is besloten dat ten aanzien van het avondmaal de huidige gang van zaken gehandhaafd wordt: normaal is dat het avondmaal lopend wordt gevierd. Alleen in de zomermaanden, wanneer er minder bezoekers zijn, zal het avondmaal in de kring gevierd worden. Het vieren van het avondmaal in een kring geeft alleen meer intimiteit als de groep niet te groot is.

Kijk de kerk

In het kader van zorgen voor vrijwilligers kwam ‘Kijk de kerk’ met enkele van haar leden op bezoek. Deze ‘denktank’ wil de zichtbaarheid van de kerk in de maatschappij en openheid van de kerk voor de maatschappij bevorderen. De koffie-ochtend op donderdag, de tip van de maand en bijvoorbeeld de kerststallen-expositie zijn vanuit deze groep opgezet.  Het gaat bij ‘Kijk de kerk’ vooral om het perspectief dat ons allemaal aangaat – Hoe komt de kerk van buiten over. Iedereen wordt uitgenodigd hieraan mee te doen. Het is niet alleen een zaak van de werkgroep. De kerkenraad spreekt zijn waardering uit.

Beleidsplan Muziek

Daarna werd door enkele leden van de desbetreffende werkgroep het Beleidsplan Muziek gepresenteerd. Deze werkgroep heeft gekeken naar de muziekcultuur in onze gemeente en de wensen op het gebied van muziek in de kerk. Er zijn door de commissie verschillende voorstellen gedaan waardoor de band tussen de gemeente en de muziek en het zingen in de eredienst wordt verbeterd. De kerkenraad gaat hiermee graag akkoord. U zult hier op een ander moment uitgebreider over worden geïnformeerd.

Tijdelijke dienst en hulpdiensten

Tenslotte heeft de kerkenraad commentaar gegeven (geconsidereerd heet dat in kerktaal) over enkele voorstellen tot wijziging van de kerkorde betreffende de regeling voor tijdelijke dienst en hulpdiensten van predikanten.

Tymen van der Ploeg
voorzitter kerkenraad

terugblik

Burgemeester Pieter Heiliegers op bezoek

Nadat de afspraak een aantal keren was verplaatst, kwam burgemeester Heiliegers 5 september bij De Schutse op bezoek. Hij werd om 20.00 uur ontvangen met koffie en koek door een delegatie van de kerkenraad.

Tymen heet de burgemeester welkom en vertelt iets over de historie van de kerk. Dat er ca. 1400 leden zijn, waarvan zo’n 800 financieel bijdragen. Joep geeft de burgemeester een envelop met informatie, zoals een kerkblad Op Weg.

Mieneke vertelt over het werk van de Diaconie: hulp in schrijnende gevallen, Voedselbank, Schuldhulpmaatje, Werelddiaconaat, Stichting Urgente Noden en samenwerking met andere kerken en de gemeente Uithoorn. Ze noemt de gemeente Uithoorn niet erg scheutig als het gaat om financiële hulp. Heiliegers geeft aan dat er bij schrijnende gevallen waar geen oplossing is gevonden, de gemeente zeker mag worden benaderd voor bijzondere bijstand.

Willem vertelt iets over het werk van de kerkrentmeesters: inzamelen en beheren van het geld, het beheer van de gebouwen, dit jaar een kerk verkopen, allerhande klussen in het gebouw doen. Hij geeft de burgemeester een boekje over 400 jaar Hervormde Gemeente Thamen-Uithoorn.

Vervolgens geven we de burgemeester een rondleiding door het gebouw. In de Jeugdruimte vertelt Natasja over het werk dat de Jeugdraad doet (Kindernevendienst, Jeugdkapel, enzovoort). Willem vertelt over Ons Tweede Thuis, dat die ruimte overdag van ons huurt en Joke licht de burgemeester in over de PUCO inloopavonden die hier plaats vinden. In de Ontmoetingsruimte zitten die avond de Klaverjassers; de burgemeester kan dus meteen zien dat ons gebouw ook belangrijk is voor anderen in de gemeente Uithoorn. Hierbij wordt het Kerkcafé genoemd. Maar ook wordt verteld dat in deze ruimte op zondag, na de dienst, koffie wordt gedronken door de gemeenteleden.

Hierna wordt de kerkzaal bezichtigd en Joep licht de burgemeester in over de zondagsdiensten etc. en neemt daarin ook de PERKI, de SCAU en Preek van de Leek mee. Natasja vertelt over de kerststallen die belangstelling kregen van mensen uit de buurt, maar met name ook van twee scholen.

Hierna gaan we terug naar de kerkenraadskamer, waar Joke inzicht geeft in het reilen en zeilen van de kerkenraad en het moderamen. De publieke tribune wordt niet vergeten, al wordt er dan ook weinig gebruik van gemaakt. De burgemeester vertelt dat dat bij de burgerlijke gemeente niet anders is. Joep vertelt hierna over het pastoraat en het werk dat de ouderlingen doen. Ook wordt meegedeeld dat we bezig zijn met duurzaamheid en dat er een groencoördinator is aangesteld (Peter Hak).

De burgemeester informeert ons vervolgens over een feest dat op 10 februari 2020 zal plaatsvinden, vanwege het 200-jarig bestaan van de gemeente Uithoorn. Markant feitje: het is ook 200 jaar geleden dat Uithoorn van Utrecht naar Noord-Holland overging. Wij (de kerk) worden uitgenodigd om als kerk een bijdrage aan het feest te leveren.

Vervolgens vraagt de burgemeester of er ook klachten zijn over het functioneren van de burgerlijke gemeente. Natasja meldt dat er wel erg weinig wordt gedaan aan sociale woningbouw. Hierop antwoordt de burgemeester dat er normen zijn voor sociale woningbouw en dat een bepaald gedeelte van de woningen sociale huurwoningen moeten zijn. Tevens meldt hij dat het de bedoeling is dat er meer woningen voor starters komen, waarbij er geen winsten hoeven te worden gemaakt door de gemeente.

De burgemeester neemt de zorg over de bijzondere bijstand, zoals gemeld door Mieneke, mee. En ook het punt dat regelingen vaak weinig toegankelijk zijn voor de mensen die ze zouden kunnen gebruiken. Mieneke meldt als positief punt dat men blij is met het Financieel Café; dat heeft een goede start gemaakt. Tenslotte deelt de burgemeester mee dat bezwaar kan worden gemaakt tegen beslissingen bij de burgerlijke gemeente en dat alle bezwaren door het College van B&W worden behandeld. Daarbij merkt hij op dat er de mogelijkheid is, dat het College de hardheidsclausule toepast. Ook geeft hij aan ons mee dat er de mogelijkheid is dat er lintjes worden aangevraagd voor vrijwilligers die zich dienstbaar maken voor anderen. Maar dat wisten we al, immers een aantal van onze gemeenteleden heeft een onderscheiding ontvangen.

Om ongeveer 21.45 uur neemt de burgemeester afscheid. Het was een prettig samenzijn en de burgemeester was goed geïnformeerd. Hij had de website bezocht en stelde goede vragen.

Joke Bos, scriba