Wij de kerk

Welkom bij ons

De Protestantse Gemeente Uithoorn staat op Wijdekerk.nl om te laten zien dat LHBT’ers bij ons welkom zijn, lid kunnen worden, gedoopt kunnen worden, belijdenis kunnen doen, Heilig Avondmaal kunnen vieren, vrijwilliger kunnen zijn, een kerkelijk ambt kunnen bekleden en zegen over hun relatie/huwelijk kunnen ontvangen. De acceptatie van LHBT’ers in onze gemeente schatten we op 95 procent.

www.wijdekerk.nl/over-wijdekerk

Wij de kerk

Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT’er (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw bij hen betrokken. Zij vinden dat iedereen, ongeacht geaardheid, zichzelf moet kunnen zijn binnen zijn of haar kerk/gemeente. Zij willen op Wijdekerk.nl laten zien hoe LHBT-ers en andere betrokkenen hun gemeente ervaren. Om te laten zien wat het met mensen doet als ze, omdat ze homo/bi of transgender zijn, anders behandeld worden.


Veilig en gelijk?

Ds. Sophie Bloemert: Hoe veilig of gelijk gaat het toe in de omgang tussen de seksen? Veilig in de kerk


Bij De Schutse wappert de regenboogvlag ook bij tegenwind.

Regenboogvlag bij De Schutse

Zondag 27 juni 2019 wapperde de regenboogvlag niet alleen op veel plekken in ons land en elders in Europa, maar ook bij De Schutse. We wilden zo laten zien dat de rechten van de LHBTI+ gemeenschap ons na aan het hart liggen en dat iedere vorm van discriminatie ons een gruwel is. De nieuwe wetten in Hongarije, maar ook de maatregelen in bijvoorbeeld Polen en Rusland zijn enorme stappen achteruit en maken het voor LHBTI+ers lastig om voor hun geaardheid uit te durven komen, met alle gevolgen van dien. Of zoals een van de Europese regeringsleiders zei: homoseksualiteit is geen keuze, homofoob zijn wel.

Het is goed dat er rond het voetbal veel aandacht is voor de rechten van LHBTI+ers, en dat we nu overal regenboogvlaggen zien. Het is te hopen dat het ook voor voetballende homo’s veel makkelijker wordt om voor hun geaardheid uit te komen, want zover is het helaas ook in ons land nog bepaald niet. En laten we als kerken ook zelf steeds alert blijven en iedere vorm van discriminatie in woord en daad afwijzen, in eigen kring en daarbuiten, bijvoorbeeld in andere kerkgenootschappen. In diverse orthodox protestantse gemeenten en in tal van katholieke parochies wordt door de leidsmannen helaas weinig ruimte geboden aan LHBTI+ers om vrij voor hun geaardheid uit te komen en samen te leven met de man of vrouw naar wie hun hart uit gaat. In de woorden van Sytze de Vries:

Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

Laten we ons daar steeds opnieuw voor inzetten, totdat de liefde overal ongestraft mag bloeien!

14 jan 2020 · Komt een transgender bij de kerk >


‘Nashville-verklaring’ – reactie van de Protestante Gemeente Uithoorn

In januari 2019 kwam de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring naar buiten. Er ontstond veel commotie in de landelijke media. Ook in onze gemeente waren veel mensen geschrokken. In lijn met ons aansluiten bij Wijdekerk, is vanuit de kerkenraad gereageerd door het hijsen van de regenboogvlag en door publiciteit in de Uithoornse huis-aan-huisbladen. In de Nieuwe Meerbode werd een verklaring gepubliceerd die je hieronder leest. Ieder die hierover in gesprek wil gaan, kan zich wenden tot de predikanten.

Open voor ieder

De Protestantse Gemeente te Uithoorn staat open voor ieder mens. Wij geloven dat elk mens door God bemind wordt, en mag zijn wie zij of hij is, inclusief het beleven van seksualiteit in alle diversiteit. Dat betekent dat lesbo’s, homo’s en transgenders bij ons welkom zijn als kerkganger, mee mogen doen aan bijvoorbeeld het avondmaal, en ambtsdrager kunnen worden als ieder ander. Om die reden hebben wij ons vorig jaar aangemeld bij de beweging Wijdekerk.nl en het bijbehorende logo op onze website pkn-uithoorn.nl staan. Het motto ‘Wat ons drijft is de liefde van Christus’ onderschrijven wij van harte. Bij gelegenheid wappert onze regenboogvlag om deze stellingname te onderstrepen.

Gewijzigde opvattingen

Wij begrijpen dat mensen moeite kunnen hebben met de gewijzigde opvattingen over en de omgang met seksualiteit. We zijn altijd bereid daarover in gesprek te gaan. Maar wij betreuren de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring. Deze is sterk veroordelend richting de LHBT-gemeenschap. Zelfs ieder die een goed woord over heeft voor diversiteit zondig noemt. We weten uit ervaring hoe in het recente verleden mensen geleden hebben onder het feit dat ze niet uit mochten komen voor hun geaardheid. We zien de Nashville-verklaring als een stap terug. Wij hopen dat met de acties van veel kerkgemeenschappen de beeldvorming gecorrigeerd wordt. Dat duidelijk wordt dat er ook voor LHBT-ers plaats is binnen (veel) kerken.

Welkom zoals je bent

Dominees Joep Dubbink en Florisca van Willegen van de Protestante Gemeente in Uithoorn (PGU) kunnen zich niet vinden in de Nashville-verklaring die afgelopen weekend uitkwam. “Ik was not amused toen de verklaring naar buiten kwam,” aldus Joep. “Voor mijn gevoel is het een stap terug.” Florisca sluit zich daarbij aan: “Ik was geschokt toen ik ervan hoorde. Bij ons ben je juist welkom zoals je bent.” Als steun aan de LHTB-gemeenschap (lesbisch, homo, bi, transgender) wordt deze week de regenboogvlag gehesen.

Zondagmiddag werd de Nashville-verklaring bekend. “Jammer dat het pas ’s middags was, anders had ik ‘m zeker in mijn preek verwerkt,” aldus Dubbink. De Nashville-verklaring is een vertaling van het Nashville Statement, een Amerikaans document dat in 2017 werd gepresenteerd. Hierin staat hoe christenen moeten omgaan met het geloof en zaken als het huwelijk en seks. De makers van het document vonden dat er een te losse moraal bestond rond thema’s als homoseksualiteit, genderneutraliteit en transgenderisme. Het Nederlandse document werd door 250 mensen ondertekend. “Daaronder zijn 30 ondertekenaars afkomstig uit de Protestante Kerk Nederland, van de in totaal 1600 predikanten.”

Je mag er zijn, wie je ook bent

Volgens de predikanten leidt de verklaring enkel tot polarisatie. “Volgens de verklaring is er maar één juiste Bijbelse opvatting mogelijk,” aldus Florisca. “Alleen de verbintenis tussen man en vrouw is juist, volgens de ondertekenaars. Als je deze opvatting niet deelt, ben je zondig. Dat geldt dus niet alleen voor LHBT-ers, maar ook voor mensen die zich niet in deze stelling kunnen vinden. Daarmee wordt de deur voor een open gesprek over de kwestie dichtgeslagen. Deze verklaring maakt van deze thema’s iets abstracts, over de hoofden van de mensen heen die het daadwerkelijk aangaat. Onze basisboodschap als kerkgemeenschap is: je mag er zijn, wie je ook bent. Deze verklaring is het tegenovergestelde daarvan.”

Joep begrijpt niet waarom de tekst niet is aangepast op de situatie in Nederland. “De Amerikaanse tekst is door zeven mensen vertaald, alsof het hier om het heilige schrift gaat. Bovendien worden Bijbelse teksten letterlijk genomen. Teksten die tweeduizend jaar geleden in een andere situatie zijn geschreven. Als je de teksten letterlijk wil nemen, moet je bijvoorbeeld ook tegen het innen van rente zijn. Het is jammer dat de ophef altijd ontstaat rond het thema seks. Een christen mag wat mij betreft juist op andere vlakken tegen de mening van de massa ingaan. Op het vlak van beschermen van het milieu bijvoorbeeld of tegen verrijking.”

Begrip voor verschil

Slechts een kleine groep protestanten heeft de verklaring ondertekend. Dubbink heeft begrip voor het verschil in opvatting tussen gelovigen. “Het lastige is alleen dat een hele groep christenen hierop wordt aangekeken. Onze gemeenschap is veel progressiever. Al in 1992 had Uithoorn een homoseksuele predikant.” De Protestante Gemeente te Uithoorn draagt actief uit dat iedereen welkom is binnen de kerk. Ongeacht zijn of haar geaardheid. “We worden als christenen nogal eens over één kam geschoren,” aldus Dubbink. “We betreuren de verklaring, maar er is toch iets positiefs uit voort gekomen. Er is nu ook aandacht is voor een tegengeluid,” aldus Van Willegen.

Nashville-verklaring pastoraal onverantwoord

ikstanaastje.nu

Veilig en gelijk?

In De Schutse (en veel andere kerken) zongen we in 2019 het lied van Sytze de Vries Ongestraft mag liefde bloeien