zwo

Diaconie in tijden van corona

Wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie. Tienduizenden mensen zijn ziek en duizenden gestorven. Overal valt het sociale leven stil. Voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. We leven in onzekerheid en angst voor onze naasten en onszelf. Ook in Uithoorn ondervinden we daarvan de gevolgen. Mensen kunnen en durven de deur niet meer uit. Toch zijn boodschappen, medicijnen, soms ziekenhuisbezoek nodig.

Mocht u hulp nodig hebben en zelf er niet op uit kunnen, aarzel dan niet om hulp te vragen bij de diaconie. Via de predikanten of via h.mathlener@pkn-uithoorn.nl (telefoon 0297-568765) zullen wij hulpvragers en hulpaanbieders met elkaar verbinden.


 

Wij vragen zelf ook om hulp

Nu kinderen thuis onderwijs krijgen is een laptop vaak noodzakelijk. Niet alle huishoudens hebben een laptop of laptops genoeg voor meerdere kinderen in het gezin. Er is een vraag binnengekomen of wij 12 (gebruikte) laptops kunnen uitlenen aan gezinnen die zelf geen laptop hebben. Heeft u een oude, bruikbare laptop staan en zou u die gedurende enige tijd kunnen en willen uitlenen? Neem contact op met Henk Mathlener. h.mathlener@pkn-uithoorn.nl, telefoon 568765. Namens de school en de kinderen: heel hartelijk dank!


Geloof in delen – juist nu!

Geef voor kwetsbare vluchtelingen op Lesbos

In deze 40 dagentijd zijn de diaconale collectes steeds bedoeld voor aparte projecten in binnen-  en buitenland.

Nu er geen reguliere kerkdiensten gehouden worden met veel gemeenteleden, lijkt het de diaconie beter om uw finaciële hulp te vragen voor één project, de vluchtelingen op Lesbos. We willen alle diaconale collectes tot en met Pasen voor dit doel bestemmen.

Wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie. Voor mensen die al in moeilijke omstandigheden leven is het extra zwaar. Zoals voor de vluchtelingen die gestrand zijn in Griekenland. Op het eiland Lesbos zijn de vluchtelingenkampen overvol. De hygiënische omstandigheden zijn volstrekt onvoldoende. Mensen kunnen niet de noodzakelijke afstand bewaren, er is te weinig schoon water en medische voorzieningen zijn nauwelijks toegankelijk.

Lokale partners van Kerk in Actie kunnen steeds moeilijker hun werk doen vanwege de coronacrisis  en de zorgelijke lokale situatie, maar proberen net aangekomen vluchtelingen op te vangen, hen eerste hulp, informatie en voedsel te bieden.

Kerk in Actie gelooft in delen. We voelen ons verbonden met mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Juist nu mogen we de vluchtelingen die klem zitten in Griekenland niet vergeten. Daarom doen we een beroep op u. Steun het werk voor vluchtelingen met uw gebed en uw bijdrage. Uw hulp is dringend nodig! Maak uw gift over op NL43 INGB 0006065044 ten name van Diaconie en Zending Uithoorn, onder vermelding van Lesbos.

Heel hartelijk dank!


12 apr

Dalit kinderen in de knel

Zondag 12 april, Eerste Paasdag, collecteert uw diaconie voor de Dalit-kinderen in India. Die letterlijk en figuurlijk in de knel zitten. Naar het er nu naar uitziet zal onze samenkomst niet doorgaan vanwege de omstandigheden ons bekend. Desalniettemin  wil ik toch iets over deze kinderen schrijven. Dalits betekent vertrapte of verdrukte. Deze groep mensen passen niet in het kastenstelsel en worden ook wel kansloze genoemd.  Dalit-kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Door deze discriminatie en onder invloed van eeuwenlange traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school en werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, visserij of steenfabriek. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in zogenaamde Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze aandacht en liefde ontdekken de kinderen dat ze de moeite waard zijn. Normaal gesproken zouden wij voor dit werk, waardoor jaarlijks 4000 kinderen een betere toekomst krijgen, collecteren. Die mogelijkheid is nu niet aanwezig, daarom willen wij vragen uw bijdrage over te maken via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Paascollecte.

Warm aanbevolen, namens uw diaconie ZWO Fred van de Water


 

Collecte Werelddiaconaat

Collectedoelen in de Veertigdagentijd

Op 1 maart start de Veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en inkeer. In deze tijd collecteert de diaconie voor Kerk in Actie, het landelijke orgaan van de diaconieën. Kerk in Actie steunt projecten in binnen en buitenland. Ze steunen organisaties en medewerkers ter plaatse waarvan ze zeker weten dat het geld goed terecht komt. De organisaties moeten zich ook verantwoorden aan Kerk in Actie.

Het thema van de Kerk in Actie campagne in de Veertigdagentijd 2020 is Sta op. Iedere zondag collecteren we voor een ander project, wereldwijd, dat onze steun hard nodig heeft. We noemen ze hier nog, omdat we minder hebben kunnen collecteren in de kerkdiensten op afstand.

Zondag 1 maart
De kracht van Bijbelverhalen · Golfstaten
steun voor de arbeidsmigranten in de Golfstaten

Zondag 8 maart
Als kerk naar de mensen toe · pionieren in Nederland
pioniersplekken in Nederland · collecte kerkrentmeesters

Zondag 15 maart
Overleven in een burgeroorlog · Zuid-Soedan
steun de boeren en boerinnen in Zuid-Soedan om te overleven

Zondag 22 maart
Vakanties met aandacht · Nederland
diaconale vakantieweken voor mensen die niet gemakkelijk zelf op vakantie kunnen

Zondag 29 maart
Nieuwe kansen voor straatmeisjes · Ghana
steun voor een opvangcentrum om straatmeisjes een opleiding te geven

Zondag 5 april
Jongeren doorleven het paasverhaal
paas challenge voor jongeren · jeugdwerk

U krijgt op enkele zondagen een folder uitgereikt waarin het doel van de collecte uitgebreid wordt toegelicht. Helpt u ons al deze projecten te steunen?

Diaconie diaconie@pkn-uithoorn.nl
Mieneke Schotanus en Fred van de Water.
ZWO Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking